Cesta svetla

Nedeľa, 04 Apríl 2010 15:38 Balek Robert Modlitby - Rôzne modlitby
Tlačiť
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Zmŕtvychvstanie ženyViera každého kresťana a každého kresťanského spoločenstva sa často prirovnáva k ceste, ktorá predpokladá postupný rast a postupné, stále zodpovednejšie včleňovanie sa do života Cirkvi. Preto je prirodzené, aby sa pobožnosti stávali cestami, ktoré nás majú kamsi priviesť. Takouto pobožnosťou je aj CESTA SVETLA. Nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, alebo presnejšie vo večeradle vyliatim Ducha Svätého. Táto pobožnosť sa môže obohatiť aj inými prvkami, skúsenosťami a tvorivosťou iných.

Vstup

Vo svetle Božieho slova chceme uvažovať o niektorých evanjeliových scénach, ktoré budú zastaveniami nášho rozjímania. Pomôžu nám ponoriť sa srdcom do ústrednej udalosti dejín spásy, do Ježišovho vzkriesenia. Dajme sa teda viesť spoluautormi Svätého Písma, evanjelistami, ktorí nám rozprávajú o udalostiach, stretnutiach a prvých svedectvách o víťazstve Ježiša Krista nad hriechom a smrťou. Panna Mária, veľká postava dejín spásy, blahoslavená lebo prvá uverila, nech je nám vzácnou sprievodkyňou na našej ceste v ústrety Vzkriesenému.

1. zastavenie
Pán Ježiš vstal z mŕtvych

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Mt 28, 1 - 7
Ženy chceli preukázať poslednú úctu k telu, ktoré malo byť podľa nich definitívne pochované. Ale v Božom pláne nebolo, aby smrť navždy porazila život. Je tu zemetrasenie, strach vojakov, otvorený a prázdny hrob. Anjel uisťuje ženy a oznamuje im: "Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako
povedal". On, ktorý je zálohou života, neumiera, je základom našej odvahy, účinným znakom lásky, ktorá vyháňa strach. Po Veľkej noci nie sme sami, ponechaní sami na seba. Veď on žije stále, aby sa za nás prihováral. Základom našej istoty je Pán Ježiš, víťaz nad smrťou a nad peklom.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

2. zastavenie
Peter a Ján pri prázdnom hrobe

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Jn 20, 1 - 10
Božie dielo, ktoré sa uskutočnilo Kristovým zmŕtvychvstaním, je také veľké a nečakané, že spočiatku nemôže vniknúť do nepripravených sŕdc učeníkov. Magdaléna vidí prázdny hrob a myslí si, že niekto telo skryl. Upozorní učeníkov. Peter a ten ďalší utekajú a vidia. A začínajú veriť. Ale zmätok sa ešte nevytratil. Stratili telesnú prítomnosť Učiteľa a ešte im nie je všetko jasné. Nestáva sa aj nám niečo podobné? Nedali sme sa aj my oklamať pocitmi, ktoré majú bližšie k matérii než k duchu? Koľkokrát sa nám stane, že hľadáme Ježiša v prázdnom hrobe. Mali by sme sa nechať viesť vnuknutiami jeho Ducha, prijatím jeho Slova a nie našim uvažovaním a túžbami.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

3. zastavenie
Pán Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Magdaléna je vzorová postava našej ľudskosti. Ježiš z nej vyhnal diabla, vládcu sveta a vytvoril k nej taký hlboký vzťah, že si bola istá, že bez Učiteľa už nemôže existovať. Preo ho nástojčivo hľadá a pritom nevie, že on prvý, Verný, Pravdivý vyhľadáva ju. Spozoruje ho, ale ho nespoznáva, kým ju nezavolá po mene: "Mária!". Konečne spoznanie, prekypujúca radosť zo stretnutia s tým, ktorého nebeský Otec pomenoval milovaný Syn. Eštre to však nie je radosť z definitívneho a úplného vlastníctva. Ježiš ešte nevystúpil k Otcovi. A Mária, vykúpená hriešnica, sa stane vyvoleným poslom radostnej zvesti: "Choď k mojim bratom a povedz im: "Vystupujem k môjmu Otcovi i vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu"".

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

4. zastavenie
Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Lk 24, 13 - 19. 25 - 27
Ženy sa už stretli s Ježišom. Muži sú ešte omráčení udalosťami a svoj pohľad nevedia upriamiť tam, kde by našli toho, ktorý im chýba. Ježiš prevezme iniciatívu a pridá sa k dvom pocestným do Emáuz. Vyhreší ich pre hluchotu na Božie slovo a ako pravý Učiteľ a Zjavovateľ im otvorí myseľ i srdce, aby mohli pochopiť Písmo. Seba ponúkne ako kľúč, ktorým môžu všetko pochopiť

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

5. zastavenie
Pán Ježiš sa dáva spoznať pri lámaní chleba

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Lk 24, 28 - 35
Cesta do Emáuz je symbolom našej cesty životom. Dvaja učeníci hľadajú toho, ktorého ešte nespoznávajú a ktorý je s nimi. Keď sa začína zvečerievať, z ľudskej slušnosti mu ponúknu pohostenie. Ale v skutočnosti on klope na dvere a chce byť ich hosťom a pripravuje sa dať im svoj chlieb. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Cesta našej viery si vyžaduje pokrm, ktorý by nám dal silu pokračovať v ceste. A ním môže byť iba on. On je Chlieb života. Takým sa prejavil v Emauzach a obaja sa vydajú na cestu, z evanjelizovaných sa stávajú evanjelizujúci. Keď prídu do Jeruzalema, uvedomia si, že ich opäť predišiel: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi". V celom našom kresťanskom živote je to stále on, čo nás sprevádza a predchádza. My spoločne kráčame so Vzkrieseným, vo Vzkriesenom a ku Vzkriesenému.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

6. zastavenie
Pán Ježiš sa zjavuje učeníkom

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Lk 24, 36 - 49
Pedagogický prístup Pána Ježiša tu dosiahol vrchol. Zjaví sa im, pozdraví bežným pozdravom: "Pokoj vám", a ich údiv prekoná tým, že sa ukáže taký, aký je, ako opravdivý človek, ochotný nielen nechať sa dotknúť, pretože "duch nemá mäso a kosti", ale ochotný je dokonca pýtať si pokrm a jesť s nimi tak, ako to urobil v Emauzách. Urobí to s nimi viackrát a táto skutočnosť sa stane súčasťou ich svedectva o jeho zmŕtvychvstaní: "My sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili". Pán Ježiš sa nezjavil ako nejaká nádherná myšlienka, ale ako konkrétna skutočnosť, ktorá nás síce nekonečným spôsobom prevyšuje, ale súčasne sa skláňa k nášmu prirodzenému spôsobu, že sme mäso a kosti. V ňom je to stále Boh, ktorý nám chce byť na dosah, aby si nás mohol pritiahnuť k sebe.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

7. zastavenie
Pán Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Jn 20, 19 - 23
Kristov prístup je čoraz hlbší a nástojčivejší, vplýva na život, chce z nich vytvoriť nových ľudí. Nielenže im praje pokoj, ale im ho naozaj dáva. Nechal sa spoznať tým, že im ukázal prebodnuté ruky a nohy. Opakuje: "Pokoj vám", a dodáva: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás". Tým majú veľký podiel na jeho Božskom poslaní. Preto na nich vdýchne, ako by im chcel dať dych života, ktorý Stvoriteľ vložil do prvého Adama, aby im komunikoval princíp života, ozajstnú účasť na jedinom živote. Preto po tomto geste nasleduje slovo: "Prijmite Ducha Svätého". A vysvetlí im jeho dopad: majú komunikovať život a odstraňovať jedinú pravú prekážku, ktorá sa stavia proti životu, a tou je hriech. Učeníci, muži, ktorí sú slabí a nedokonalí ako my, budú mať neuveriteľnú moc odpúšťať hriechy, zničiť ich v samotných Božích očiach.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

8. zastavenie
Pán Ježiš posilňuje Tomášovu vieru

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Jn 20, 24 - 29
Apoštol Tomáš, jeden z jedenástich, ešte nestretol Zmŕtvychvstalého. Svojím pochybovaním vyprovokuje Ježišovo milosrdenstvo k ďalšiemu pedagogickému kroku, ktorý je aj v náš prospech. Požehnané pochybovanie, ktoré v Ježišovej veľkodušnosti vyvolá prekvapujúcu veľkorysosť trpezlivo nástojiť na Tomášovom obrátení. Tomáš pred Učiteľom konečne kapituluje: "Pán môj a Boh môj!" Túto bezpodmienečnú, ale oneskorenú kapituláciu Ježiš komentuje: "Uveril si, lebo si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili".

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

9. zastavenie
Pán Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom pri Tiberiadskom mori

K: Klaniame sa ti, Ježišu a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Jn 21, 1 - 14
Keďže sa po Veľkej noci všetko stáva novým, Ježiš znova volá učeníkov, aby ho nasledovali. Nájde ich unavených, pretože celú noc lovili ryby a pritom nič nechytili. Učeník, ktorého Ježiš miloval ho spozná. Peter, prudký ako zvyčajne, skočí do vody a hneď k nemu dopláva. Nájde ho, ako chystá jedlo. On sa však na nich obráti, aby k spoločnému stolovaniu prispeli s tým, čo ulovili. Božské a ľudské sa stretnú pri spoločnom pokrme, ktorý má väčšiu hodnotu ako samotné ryby a chlieb. Odteraz už bude Učiteľ stále s nimi a bude sa o nich starať. Ale vždy bude chcieť, aby každý z nich robil pre evanjeliové kráľovstvo to, čo je v jeho silách: aby sadili, polievali, namáhali sa, aj keď silu k vzrastu dá iba on.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

10. zastavenie
Pán Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Jn 21, 15 - 19
Svojím zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus založil nové a definitívne ľudstvo. Dopĺňa svoje dielo tým, že mu vtláča svoju štruktúru, ktorá mu umožňuje byť prítomným počas stáročí v ľudských dejinách, to jest vo svojej Cirkvi. Peter je základ tejto budovy. Ježiš sa ho pýta: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?". Táto otázka, okrem iného, chce povedať, že láska, ktorú od svojich žiada Ježiš Kristus, nemá byť iba čisto filantropická, iba priateľstvo medzi ľuďmi, ale je to vyššia láska, agape, ktoré vyviera z Otca. Peter sa má stať viditeľným predĺžením prítomného, no neviditeľného vzkrieseného, pastiera , ktorý jediný predstavuje Dobrého pastiera.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

11. zastavenie
Pán Ježiš posiela učeníkov do celého sveta

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Mt 28, 16 - 20
Keď mal Ježiš vystúpiť k Otcovi, zjavil sa učeníkom, aby sa s nimi rozlúčil. Niektorí však ešte stále pochybujú. Cirkev, ktorá sa má predstaviť svetu, je rozdelené ľudské spoločenstvo! Napriek tomu práve jej, týmto ľudským a slabým učeníkom, Učiteľ zveruje pokračovanie svojho diela. Uisťuje ich všeobecnou mocou, ktorú on sám dostal na nebi a na zemi. Ich úlohou bude učiť všetky národy, vytvoriť z nich ďalších učeníkov. Je to teda svetlo, ktoré z Krista vyžaruje a prostredníctvom činnosti učeníkov sa bude šíriť po celom svete. Cestou svetla je Kristova Cirkev. Uisťuje ju: "Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta".

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

12. zastavenie
Pán Ježiš vystupuje do neba

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Sk 1, 3 - 11
Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Začína sa cesta jeho najbližších učeníkov, jeho Cirkvi, zo storočí do storočí. Bude to dlhá cesta časom a priestorom, od Jeruzalema až po celú Palestínu, po celom svete. Ježiš sa od nich viditeľne vzdiaľuje. Istotne sa vráti, ale nie hneď. Od chvíle, keď ho nebeský Otec v nebi povýšil nad všetko stvorenstvo, nebeské brány sú už bez mreží. Cesta svetla vedie do domu spoločného Otca. Kristus, ktorý vystúpil na nebesia, všetkým pripravuje príbytok. Všetkých nás tam čaká.

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

13. zastavenie
S Máriou v očakávaní Ducha Svätého

K: Klaniame sa ti, Ježišu,a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Sk 1, 12 - 14
Obdobie Církvi sa začína modlitbou. Tak ako Kristus trávil dlhé chvíle v modlitbe, aj pre kresťanov opravdivým oporným bodom vždy bude sústredený a hlboký rozhovor s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Táto prvopočiatočná kresťanská modlitba je zvolaním a očakávaním Ducha Svätého, je modlitbou všetkých bratov a sestier, zhromaždených spolu s Ježišovou Matkou Máriou. Koľko svetla vyžaruje pre nás z tejto cesty svetla!

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

14. zastavenie
Pán Ježiš zosiela učeníkom Ducha Svätého

K: Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet.

Sk 2, 1 - 6
Cirkev sa po prvý raz predstavuje svetu. Nie je dielom ľudským, ale Božím. A tak ako Kristus, keď sa zjavil tomuto svetu, bol ponížený, chudobný, ignorovaný, podobne je to aj s Cirkvou: podobá sa hociktorému ľudskému náboženskému hnutiu. Cirkev je však mystickým telom Božieho Syna, ktorý sa stal človekom; je Božím kráľovstvom v čase i vo večnosti, skutočným a definitívnym Božím ľudom. Je pravým a večným Božím chrámom. Jej pôvodom je nebeský Otec, jej silou Duch svätý, jej srdcom Ježiš Kristus. Cirkev je autentické miesto veľkonočnej radosti. Nech je zvelebený Pán!

K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja!
V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja!

Záver

K: Kráčali sme za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. Spolu s ním a v ňom ďakujme nebeskému Otcovi, ktorý je pôvodcom veľdiela vzkriesenia. Buď zvelebený, svätý Otče, zato, že si nás zaplavil svetlom svojho Krista a silou Ducha Svätého. Aj naďalej nás zahŕňaj svojím svetlom, aby vo všetkých našich skutkoch a úmysloch zažiarila tvoja sláva v nás a všetci ľudia došli k tebe, nášmu jedinému dobru. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

K: V úsilí prežívať každodenný život ako Veľkú noc nech vás žehná všemohúci Boh Otec i
Syn + i Duch Svätý.
V: Amen.

Autori tejto "Cesty svetla": Saleziáni

Share/Save/Bookmark


Tags: Cesta  svetla  zmŕtvychvstanie  Kristus  Magdaléna  hrob  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie: