Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Kto bude spasený? (Lumen Gentium)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Moslim

Večný Otec z úplne slobodného a tajomného úmyslu svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodol, že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote. Neopustil ich, ani keď v Adamovi padli, ale vždy im poskytoval prostriedky na spásu vzhľadom na Krista, Vykupiteľa, „ktorý je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia“. Veď Otec všetkých vyvolených pred vekmi „predpoznal a predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi“.

 

Nevysloviteľná Láska (sv. Klement)

E-mail Tlačiť PDF

láska v piesku

Kto miluje Krista, má plniť Kristove príkazy. Kto môže vystihnúť slovami puto Božej lásky? Kto je schopný vyjadriť jej vznešenú krásu? Výška, na ktorú láska dvíha, je nevýslovná. Láska nás spája s Bohom, „láska zakrýva množstvo hriechov“, láska všetko vydrží, všetko trpezlivo prijíma, v láske nie je nič špinavé, nič pyšné, v láske niet roztržiek, láska nevyvoláva rozbroje, láska robí všetko vo svornosti, všetci Boží vyvolenci sú dokonalí v láske, bez lásky nie je nič milé Bohu. V láske nás Pán prijal: pre svoju lásku k nám dal náš Pán Ježiš Kristus z Božej vôle svoju krv za nás aj telo za naše telo a dušu za naše duše.

 

Mária, naša i Kristova Matka (bl. Guerik)

E-mail Tlačiť PDF

Mária Božia Matka

Mária porodila jedného; tak, ako je jediným Synom Otca na nebesiach, je jediným dieťaťom matky na zemi. A ona je jediná panna matka; len ona sa môže pochváliť, že porodila jediného Otcovho Syna, a objímať tohto svojho jediného vo všetkých jeho údoch; a neštíti sa volať matkou všetkých, v ktorých pozná hotovú alebo tvoriacu sa podobu svojho Krista.

 

Božská harmónia (sv. Atanáz)

E-mail Tlačiť PDF

Ježiš Kniha

Zo všetkého, čo jestvuje a vzniká, nie je nič, čo by nebolo povstalo a existovalo v ňom a skrze neho, ako učí aj Teológ: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič.“ Lebo ako hudobník dobre naladenou lýrou dômyselne skladá hlboké tóny s vysokými a stredné s ostatnými a vytvára ladnú melódiu, tak aj Božia múdrosť drží celý svet ako lýru, spája to, čo je vo vzduchu, s tým, čo je na zemi, a to, čo je v nebi, s tým, čo je vo vzduchu, celok dáva do spojitosti s jednotlivosťami a všetko riadi svojimi pokynmi a svojou vôľou, a tak vytvára jediný svet a jediný nesmierne krásny a harmonický poriadok vo svete,

 

Krst Boha človekom (sv. Gregor Naziánzsky)

E-mail Tlačiť PDF

Ján Krstiteľ

Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme s ním do vody aj my, aby sme s ním mohli aj vystúpiť. Ján krstí, Ježiš prichádza na krst. Možno aj preto, aby posvätil toho, ktorý ho pokrstil. Ale celkom isto preto, aby pochoval vo vode celého starého Adama. Ján Krstiteľ sa zdráha, Ježiš nalieha. „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť,“ hovorí lampa Slnku, hlas Slovu, priateľ Ženíchovi, najväčší medzi tými, čo sa narodili zo ženy, Prvorodenému zo všetkého stvorenia; ten, ktorý už v matkinom lone plesá, tomu, ktorý v živote matky prijal poklonu; ten, ktorý je predchodcom a bude aj ďalej predchodcom, tomu, ktorý sa zjavil a ešte sa zjaví.

 

Ježiš a Ján Krstiteľ (sv. Hypolit)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Krst Ježiš Ján Kristiteľ

Ježiš prišiel k Jánovi a prijal od neho krst. Aká nepochopiteľná, obdivuhodná vec! Nekonečnú rieku, ktorá obveseľuje Božie mesto, obmýva troška vody. Neobsiahnuteľný prameň, z ktorého prýšti život všetkých ľudí a je bez konca, ponára sa do trošky pominuteľnej vody. Ten, ktorý je všade a nikde nechýba, ktorého nemôžu pochopiť anjeli a je nedostupný ľudskému pohľadu, prichádza na krst, ako sa jemu páčilo. „Otvorilo sa mu v tom nebo a zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

 

Tajomstvo vtelenia (sv. Maxim Vyznavač)

E-mail Tlačiť PDF

Ruky-Boh stvorenie človeka

Božie Slovo sa raz narodilo v tele (v čom sa zjavila jeho dobrota a láska k človeku), ale pre tých, čo po ňom túžia, chce sa stále znova rodiť duchovne. Stáva sa dieťaťom a rastie úmerne s rozvojom ich čností. Zjavuje sa v takej miere, v akej je kto schopný prijať ho. Pritom nezužuje závistlivo a žiarlivo svoju nesmiernu veľkosť, len skúma, akým spôsobom a do akej miery sú schopní vidieť ho tí, čo po ňom túžia, ale jeho tajomstvo je také veľké, že ostáva navždy nepochopiteľné pre všetkých.

 

Internet a misie? - 10 - Nevýhody - Chaos a únik z reality

E-mail Tlačiť PDF

Internet_Nevyhody

Tak, ako je ťažké hovoriť o jednoznačných výhodách internetu, tak sa ťažko nachádzajú aj jeho čisté nevýhody. Väčšinou sú to nezvládnuté výhody, ktoré začali pôsobiť deštruktívne na osobnosť človeka. Ľudia sú dnes totiž doslova obklopení, ak nie ponorení do množstva komunikačných prostriedkov a ich činnosti, ktorá neustále formuje ich názory a postoje v náboženskej oblasti aj v ostatných oblastiach života.  Všetko teda záleží od toho, do akej miery sa daný človek nechá internetom pohltiť. Jedno z nebezpečenstiev, vychádzajúce z používania internetu, je práve to, že zostaneme uväznení vo virtuálnej realite, odmietajúc každý vzťah s pravou a skutočnou realitou, tvorenou osobami. Poznám rodiny, ktorých nezdravé a nemierne používanie internetu rozbilo.

 

Aj ty budeš zbožstvený Slovom (Sv. Hypolit)

E-mail Tlačiť PDF

Tvar Turinske

Naša viera sa nezakladá na prázdnych slovách, ani sa nenechávame unášať chvíľkovými poryvmi srdca, ani sa nedáme chlácholiť lichotivými rečami; my veríme slovám, ktoré pochádzajú z Božej moci. A Boh tieto slová zveril Slovu a Slovo ich hovorilo a nimi odvracalo ľudí od neposlušnosti, no nie násilím, akoby ich chcelo zotročiť, lež ich volalo k osobnému a slobodnému rozhodnutiu.

 

Nazaret ako škola (Pavol VI.)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

Svätá Rodina

Nazaretský dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia.  Tu sa učíme najprv pozerať, počúvať, rozjímať a znútra poznávať, aká hlboká a tajomná sila sa skrýva v tomto najjednoduchšom, najpokornejšom a najkrajšom zjavení Božieho Syna. Ale, myslím si, že sa ho tým učíme aj pomaly napodobňovať.

Tu totiž nachádzame spôsob a cestu, ktorou ľahko poznáme, kto je Kristus. Tu najlepšie pochopíme, ako brať do úvahy všetko, čo poznačuje, ba až akoby určuje jeho pobyt medzi nami; teda miesto, čas, zvyky, reč, posvätné obrady a vôbec všetko, čo použil Ježiš, aby sa zjavil svetu. Všetko tu má svoj hlas, všetko má svoj význam.

 

Mária a Alžbeta (Sv. Ambróz)

E-mail Tlačiť PDF

Mária-Ikona

Keď anjel zvestoval Panne Márii tajomnú udalosť, doložil svoju vierohodnosť príkladom, že stará a neplodná žena počala dieťa, a takto chcel Máriu uistiť, že Boh môže všetko, čo chce.

Len čo to Mária počula, ponáhľala sa do hornatého kraja. Nie že by neverila tomuto výroku, nedôverovala poslovi alebo pochybovala o jeho príklade, ale preto, že ju prisľúbenie napĺňalo šťastím, že cítila potrebu slúžiť, že ju poháňala radosť.

 


Stránka 21 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie