Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Celý tvoj (sv. M. Grignion de Montfort)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

MáriaKeďže všetka naša dokonalosť spočíva v tom, že pripodobnení Ježišovi Kristovi sme s ním spojení a jemu zasvätení, najväčšia zbožnosť je nesporne tá, ktorá nás čoraz dokonalejšie pripodobňuje Ježišovi Kristovi a s ním sa spája a jemu zasväcuje. A keďže Mária sa zo všetkých stvorení svojmu Synovi podobá najviac, prednosť pred všetkými pobožnosťami má úcta k najsvätejšej Panne, jeho matke, lebo ona najviac zasväcuje a robí dušu podobnou nášmu Pánovi, a čím viac je duša zasvätená Márii, tým viac bude zasvätená Ježišovi Kristovi.

 

Jednota s Bohom cez Krista v nás (sv. Hilár)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

Eucharistia_Chlieb_a_vinoAk sa naozaj „Slovo telom stalo“ a v Pánovom pokrme naozaj prijímame vtelené Slovo, ako by sme si potom mohli myslieť, že v nás nie je svojou prirodzenosťou?! Veď Pán sa narodil ako človek a vzal si už neodlučiteľne prirodzenosť nášho tela. A vo sviatosti svojho tela, ktoré máme prijímať, spojil prirodzenosť svojho tela s večnou prirodzenosťou. A tak sme všetci jedno, lebo Otec je v Kristovi a Kristus je v nás. On je teda v nás prostredníctvom tela a my sme v ňom; a to, čo sme my, je spolu s ním v Bohu.

 

Eucharistia - záloh vzkriesenia (sv. Irenej)

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Eucharistia_AdoraciaAk by telo nemohlo byť spasené, potom nás ani Pán svojou krvou nevykúpil, ani eucharistický kalich nie je účasťou na jeho krvi, ani chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na jeho tele. Veď krv je iba zo žíl, z tela a z ostatného, čo patrí k podstate človeka. A tu si Božie slovo naozaj vzalo a vykúpilo nás svojou krvou, ako to hovorí aj jeho Apoštol: „V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov.“

 

Daj, nech ťa poznám a milujem (sv. Anzelm)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Laska_HladatNašla si, duša moja, čo si hľadala? Hľadala si Boha a zistila si, že on je čosi, čo prevyšuje všetko, nad čo sa nedá nič lepšie pomyslieť; že on je sám život, svetlo, múdrosť, dobrota, večná blaženosť a blažená večnosť a že je tým všade a ustavične.

 

Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)

E-mail Tlačiť PDF

Misie4Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány:

 

Kristus - dobrý pastier

E-mail Tlačiť PDF

Pastier_oviec_baca„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce,“ čiže milujem ich, „a moje poznajú mňa.“ Ako keby otvorene povedal: Tie, čo ma milujú, poslúchajú ma. Lebo kto nemiluje pravdu, vôbec ju ešte nepoznal. Keď ste teda, milovaní bratia, počuli o nebezpečenstve, ktoré hrozí nám, pastierom, uvažujte vo svetle Pánových slov aj o nebezpečenstve, ktoré hrozí vám. Skúmajte, či ste jeho ovcami, skúmajte, či ho poznáte, skúmajte, či poznáte svetlo pravdy. Hovorím však o poznaní, nie vierou, ale láskou.

 

Duch oživuje čoho sa dotkne (sv. Bazil)

E-mail Tlačiť PDF

Holubica2Pán, ktorý riadi náš život, ustanovil nám krstnú zmluvu ako obraz smrti i života. Voda poskytuje obraz smrti, Duch ponúka záloh života. Z toho je nám teda jasné, čo sme hľadali, prečo sa voda spája s Duchom. Krstom sa totiž sledujú dva ciele: jednak umŕtviť hriešne telo, aby už potom neprinášalo ovocie smrti, jednak žiť v Duchu, aby sme z toho mali ovocie posvätenia.

 

Boh chce, aby sme ho skôr milovali ako sa ho báli (sv. Peter Chryzológ)

E-mail Tlačiť PDF

Jezis„Pre Božie milosrdenstvo vás prosím.“ Pavol prosí, ba cez Pavla prosí Boh, lebo chce, aby sme ho skôr milovali, ako sa ho báli. Boh prosí, lebo skôr chce byť otcom ako pánom. Boh prosí z milosrdenstva, aby sa nemusel domáhať prísnosťou.

Počúvaj Pána, ako prosí: Viďte, viďte vo mne svoje telo, svoje údy, svoje srdce, svoje kosti, svoju krv! A keď sa bojíte toho, čo je Božie, prečo nemilujete to, čo je vaše? Ak utekáte pred Pánom, prečo sa neutiekate k Otcovi?

 

Žalm 8 (Úvahy - 2 - Bl. Ján Pavol II.)

E-mail Tlačiť PDF

Jan_Pavol_II_Zalmy„Človek, ktorý je stredobodom pozornosti tohto žalmu, sa tu javí ako ozaj veľký a dôležitý. Žalmista ho predstavuje ako božskú bytosť, nie však samu osebe, ale vo svojej podstate a vzhľadom na jej posledný cieľ. Vzdáva česť človekovi, česť jeho dôstojnosti, jeho duchu, jeho životu." Týmito slovami zveril pápež Pavol VI. text 8. žalmu, ktorý sme si teraz vypočuli, v júli 1969 americkým astronautom, ktorí išli na Mesiac, aby cez nich vstúpil do kozmického priestoru (Insegnamenti VII, 1969, s. 493 - 494). Tento hymnus je nepochybne oslavou človeka - najmenšieho stvorenia, ak ho porovnáme s nesmiernou veľkosťou vesmíru.

 

Spoznať svoje ovečky (Flor McCarthy)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

KňazPár slov Fr. Flor McCarthyho SDB ku kňazom, ich službe, zmyslu ich jestvovania - o tom, ako je dôležité pre pastiera poznať svoje ovečky. Trošku kritické, no pravdivé. Nech sa páči...

 

 

 

 

Prečo sa stále ponáhľame?

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Ponáhľame saKeď som včera vystupovala z vlaku, predo mnou šla pomalým krokom stará babka. Ponáhľala som sa a nevedela som ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetnosti. Vtedy som sa zarazila a povedala som si: "Kam sa ja vlastne ponáhľam?"

Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahnevala na babku, ktorá nemôže za svoju rýchlosť. Celý život pracovala, aby sa aj moja generácia mala dobre. Možno veľa vytrpela. Ale všetko trpezlivo zniesla. A ja som netrpezlivá a malicherná...

 


Stránka 16 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie