Hlavná stránka Úvahy O internete
O internete

Internet a misie? - 26 - Evanjelizácia

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Internet-pavucinaNahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan na základe svojej viery poznáva, že tento cieľ dosiahne najskôr vtedy, keď sa čím viac bude evanjeliová zvesť rozširovať týmito prostriedkami v uskutočňovaní bratského spoločenstva s ostatnými ľuďmi zahrnutými starostlivosťou jedného Otca. Podľa nedávneho prieskumu týkajúceho sa aktivít na internete, 1,86% z opýtaných používa internet na zbieranie informácií, 63% ho používa na vyhľadávanie a 47% na komunikáciu. Je teda dôležité uvedomovať si chute a preferencie užívateľov, aby sa nám podarilo pochopiť a dosiahnuť prostredníctvom našej siete nielen adresátov, ktorých považujeme za „skalných“ ale aj tzv. „vzdialených“, ktorí sú primárnymi subjektmi našej pastoračnej aktivity evanjelizácie.

 

Internet a misie? - 25 - Možnosti portálu - Liturgia

E-mail Tlačiť PDF

Internet-liturgiaCirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by mal vo svojej starostlivosti pokryť väčšinu potrieb všetkých stavov ľudí vo farnosti vo všetkých vekových skupinách – deti, mladých, dospelých, rodičov, mužov, ženy, starých ľudí, sociálne slabých a chudobných ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi potrebné, do budúcnosti však podľa mňa treba s nimi počítať.

 

Internet a misie? - 24 - Info-diskusný portál pre farnosť

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Internet-vybornaV pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy masmédií, či už ide o internet, televíziu, rádio alebo tlač.“ O farnosti hovorí ten istý dokument: „Ak má farnosť existovať ako živý a rastúci organizmus musia sa všetci jej členovia učiť podeliť sa o svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“

 

Internet a misie? - 23 - Ako využiť internet vo farnosti?

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.71 )

Internet_babkyNa poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy využitia internetu v pastorácii vo farnosti a neskôr sa sústrediť na jednu z nich – portál farnosti.

 

Internet a misie? - 22 - Ako využiť internet v pastorácii?

E-mail Tlačiť PDF

Internet_kableKaždé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, chorí ľudia v nemocniciach, starí v starobincoch, väzni vo väzniciach. Prechod z jedného štádia do druhého sa deje fyzickým pohybom na nové miesto, čím sa dotyčný fyzicky oddeľuje od predošlého miesta, ľudí a zdroja informácií. Elektronické médiá zmazávajú tieto rozdiely a búrajú izolácie jednotlivých štádií. Deti doma, študenti na internátoch, chorí v nemocniciach majú širokú škálu získavania informácií aj z iných oblastí, kde fyzicky nie sú prítomní, majú možnosť neustále komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôznych prostrediach a tak napriek svojej fyzickej izolácii v rôznych štádiách socializácie sú znovu čiastočne integrovaní do širšej spoločnosti.  Internet má cennú schopnosť prekonávať vzdialenosti a izoláciu, umožniť kontakt navzájom si blízkym ľuďom dobrej vôle z rôznych virtuálnych spoločenstiev veriacich, aby sa navzájom mohli povzbudzovať a pomáhať si.

 

Internet a misie? - 21 - Cirkev a internet

E-mail Tlačiť PDF

Internet_a_Jan_Pavol_IIPo tom, čo sme si ukázali, že internet slúži ľuďom predovšetkým na komunikáciu, a že hlavnou úlohou pastorácie vo farnosti je komunikácia viery a Božieho Slova, dá sa ľahko vysvetliť vzťah medzi týmito dvoma realitami. Internet sa totiž týmto stáva jedným z dôležitých prostriedkov evanjelizácie (ohlasovania evanjelia) a pastorácie vo farnosti. Ak je internet už dnes dosť rozšírený v školách, na pracoviskách, v reštauráciách a v neposlednom rade aj v domácnostiach, nebude možné vyhýbať sa mu v budúcnosti, keďže bude naozaj všade okolo vo väčšej miere ako je napríklad momentálne prítomná televízia. Môžeme ho zavrhovať a zabraňovať deťom a mladým používať ho pre jeho škodlivé účinky. Môže sa však stať, že týmto spôsobom dopadneme rovnako ako v prípade televízie, kde iba participujeme na televíznom programe, ktorý je z väčšej časti proti kresťanským hodnotám. Môžeme sa však chopiť príležitosti a využiť internet dobrým spôsobom už teraz.

 

Internet a misie? - 20 - Dôležité prvky pastorácie

E-mail Tlačiť PDF

PastoraciaNasledujúce prvky pastoračnej práce musia byť vo farnosti včlenené do pastorácie detí, mladých, vysokoškolákov, rodín, starých, chorých, väzňov, škôl či závislých od drog neopomenúc ani pastoráciu cez internet, vďaka ktorej sa môžu všetky tieto špeciálne pastorácie poprepájať rôznymi komunikačnými premosteniami a cez ne si medzi sebou vymieňať skúsenosti či poučenia. Ak teda chceme, aby vo farnosti pastoračná práca nielen akosi prežívala, ale aby rástla a neustále sa rozvíjala, je potrebné, aby obsahovala tieto dôležité prvky:

 

Internet a misie? - 19 - Dialóg lásky

E-mail Tlačiť PDF

DialogDialóg lásky, v ktorom sa Boh ponúka človeku, aby ho naplnil a predsa ponechal sebou samým, sa stáva inšpiráciou pre Cirkev v dialógu so súčasným svetom. Obsahom tohto dialógu Cirkvi so súčasným svetom je samozrejme úsilie čo najlepšie pochopiť masmédiá, prispôsobiť formu ohlasovania evanjelia ich špecifiku a kultúre, a pritom nezanedbať udržiavanie zdravých vzťahov s tými, čo sú zodpovední za masmédiá, čo predpokladá schopnosť správne odpovedať na ich požiadavky.  Z tohto dôvodu si v súčasnosti situácia v Cirkvi vyžaduje ako od kňazov tak aj od laikov riešenia, ktoré by boli založené v pastoračnej praxi práve na dialógu a jeho schopnosti spájať.

 

Internet a misie? - 18 - Pôsobenie laikov

E-mail Tlačiť PDF

Internet_notebookKaždý laik si musí vždy byť vedomý, že je „členom Cirkvi“, ktorému bola zverená originálna, nenahraditeľná a neprenosná úloha, ktorú musí spĺňať pre dobro všetkých.  Samotní laici sú teda povolaní zapojiť všetky svoje sily do pastorácie nielen vo farnostiach svojej vlastnej krajiny ale aj vo farnostiach iných krajín, ktoré to po celom svete potrebujú. Pastoračnú prácu laikov vo farnostiach môžeme vidieť vo všetkých predošlých oblastiach pastorácie, predovšetkým je to však v rodinách, keďže drvivá väčšina veriacich v rodinách žije, z nich vychádza a opäť sa k nim vracia.

 

Internet a misie? - 17 - Farnosť a pastorácia v nej

E-mail Tlačiť PDF

Internet_-_farnostAby sme plnšie pochopili, ako môže byť internet novým účinným prostriedkom v misiách, musíme sa pozrieť detailnejšie na funkčnosť  internetu vo farskej pastorácii, keďže aj v misijných krajinách je misijná práca založená na práci vo farnostiach - tak ako všade po celej zemi v Katolíckej Cirkvi. Preto sa musíme najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí v súčasnosti pastorácia vo farnosti spĺňať, aby bola dostatočne efektívna a privádzala veriacich bližšie k Bohu i k sebe navzájom. Len takto môžeme správne pochopiť, ako používať internet ako prostriedok tejto pastorácie. Inak nám hrozí, že sa internet znova stane iba ďalšou nepotrebnou ba nebezpečnou vecou v rukách Zlého na odcudzenie veriacich Bohu i ostatným veriacim vo farnosti.

 


Stránka 1 z 3
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie