Hlavná stránka Misie - rôzne Rôzne Misijný deň detí

Misijný deň detí

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Misie_Odrobinak2Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť sláviť Misijný deň detí (MDD) a zároveň ponúkajú materiál pre kňazov a katechétov. Nech sa páči.

Úvodné slovo

Milí priatelia, katechéti a animátori, blíži sa MDD - deň radosti i vďačnosti detí za dar misionárskej služby. Tento text, ktorý sa dostáva do vašich rúk, nech je vám pomôckou pri príprave detí na misijnú slávnosť MDD. V tento deň deti môžu svojim núdznym rovesníkom ponúknuť dar modlitby i hmotný dar, ako výraz solidarity. Svojím darom a modlitbou vytvárajú priestor pre Svätého Ducha, aby všetky deti mali radosť z viery a života s Pánom Ježišom Kristom.

Liturgické slávenie

Myšlienky na kázeň

Eucharistia je prameňom nášho kresťanského života, v nej prijímame podiel na vykúpení. Do tajomstva utrpenia nášho Spasiteľa by sme chceli zasvätiť tých, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Predovšetkým kladieme do Božieho náručia misijné dielo Cirkvi, misionárov, misionárky, ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracujú na misijnom diele. Keď Pán Ježiš odchádzal do neba, zanechal svojim učeníkom, teda aj mne a každému z vás, vážnu úlohu: „Choďte teda, učte všetky národy…“. Nie je to ľahká úloha. Koľko ľudí sa každý deň snaží túto úlohu splniť! Chcú, aby Dobrá Zvesť Pána Ježiša prišla až na kraj sveta. Nikto, ani deti, nemôže pokojne spať, lebo na začiatku tretieho tisícročia dve tretiny obyvateľov zeme ešte nepoznajú Pána Ježiša.

Nevieme, kedy sa to stane, keď budú všetci ľudia na svete katolíkmi, no slová, ktorými sa Pán Ježiš na nás obracia: „Vy ste soľ zeme, svetlo sveta“, nás vyzývajú dávať dobrý príklad ľuďom, ktorí Pána Ježiša ešte nestretli. Veď oni, „borátenka“, ani nevedia, na čo sa narodili a prečo žijú na tejto zemi. Učeníci Pána Ježiša sa na nich obracajú slovami: „Dobrotivý Pán Boh vás z lásky stvoril a chce, aby ste ho poznali a tiež ho ľúbili. Preto poslal na zem svojho Syna, aby svojím utrpením a smrťou na kríži zachránil svet od hriechu“. „Neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45). Každý, kto príjme Pána Ježiša do svojho srdca, do svojho života, bude zachránený a na veky sa bude tešiť v nebi.

Počuli ste o troch kráľoch. Prišli sa pokloniť Pánu Ježišovi a my ich voláme Gašpar, Melichar a Baltazár. Podarovali Pánu Ježišovi zlato, lebo je Kráľ, kadidlo, lebo je Boh a myrhu, lebo zvíťazil nad smrťou. Legenda hovorí, že na cestu za svetlom hviezdy sa vybral aj štvrtý kráľ, nazýva ho Aladár. Niesol tri vzácne a nezvyčajne krásne kamene. Cestou našiel dieťa, nemalo rodičov. Bolo mu ľúto nechať dieťa pohodené na ceste, našiel mu pestúnov a za ich službu zaplatil jedným zo vzácnych kameňov. Druhý podaroval vdove, matke kŕdľa detí, aby ju zachránil od hladu a biedy. Cestou prechádzal aj cez vojnou zničenú krajinu. Vojaci viedli skupinu zajatcov odsúdených na smrť. Aj tretí kameň daroval – tentokrát za život tých úbožiakov.

Počas svojho putovania videl veľa biedy. Prišiel aj o svoj kráľovský plášť, korunu a koňa. Nakoniec prišiel do Jeruzalema. Ešte pred hradbami, na vŕšku zvanom Golgota, videl tri kríže. Viseli na nich traja ukrižovaní. Ten v strede bol Ježiš, mal to napísané nad hlavou. Aladár, tak hovorí legenda, kráčajúc za svetlom hviezdy, nepremeškal ani jednu príležitosť podeliť sa o nádej s biednymi ľuďmi. Zo svojich kráľovských možností čerpal tak, ako náš Pán a Vykupiteľ, v prospech záchrany sveta.

Každý z nás dostal možnosti, ktoré mu umožňujú prispieť k záchrane iných. Kráčajme životom ako Aladár, alebo ešte lepšie, kráčajme ako náš Pán Ježiš Kristus a robme dobre. Každý deň nám ponúka veľa príležitostí. Na naše dobré skutky čakajú rodičia, starí rodičia, súrodenci, učitelia, kolegovia, kamaráti… Na naše modlitby a obety čakajú misionári. Koľké roky už pomáhajú deti deťom. Toto ohromné dielo detí začal biskup Karol de Forbin-Janson. Poprosil deti, aby svojou modlitbou a darčekami pomohli kamarátom v Číne. Časom sa dielo rozšírilo do všetkých krajín sveta. Vznikli tak zástupy pomocníkov, ktorí svojou starostlivosťou objali deti v misijných krajinách.

Ako pomáhajú deti deťom? Milióny detí spojené v Pápežskom misijnom diele detí (PMDD) postavili tisíce škôl, nemocníc, domov pre opustené deti. Ich rovesníci v misijných krajinách svedčia o svojich malých priateľoch a aj oni prispievajú k vzrastu diela svojím skromným podielom. Čo robia deti Pápežského misijného diela? Každý deň modlitbou spomínajú na deti a misionárov v misijných krajinách. Malými obetami sa s nimi delia o dobrá, ktorými ich dobrotivý Pán Boh zahŕňa. Na Vianoce im podarujú malý darček, v pôste sa s nimi delia o to, čo ušetrili svojou skromnosťou, prvoprijímajúce deti počas svojej prípravy na prvé sväté prijímanie pripravujú pre Pána Ježiša darček, ktorým pomáhajú iným deťom pripraviť sa na stretnutie s Ním. Celý rok sa pripravujú na tento deň, aby Misijný deň detí bol slávnosťou pre všetky deti sveta.

Milé deti, aj Vaša modlitba a obeta je kvapôčkou v oceáne ľudskej dobroty, bez ktorej by ten oceán vyschol. V mene detí misijných krajín v Ázii, Oceánii, Afrike, Amerike i v Európe, na ktoré pamätáte a za ktoré sa modlíte, Vám zo srdca ďakujem úprimným „Pán Boh zaplať!“

Keď sme slávili 160 rokov diela detí, Svätý Otec Ján Pavol II. napísal: „Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj“. Dobrotivý Pán Boh nás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom. Nezabudnite, milé deti, že ste žiarivým príkladom pre dospelých. Keď vidia Vašu štedrosť, postavia deťom školy, nemocnice a domy. Ak z Vašej dobroty vyrastie nové dobro, v modlitbe sa stane dobrom pre všetkých. Modlime sa spolu misijný ruženec, všetci ho určite poznáte (možno ho ukázať a vysvetliť farby). Nech je Pán Ježiš vždy velebený vo vašich srdciach!

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca

Cez Vianoce sa radi modlíme
Radostný ruženec

Panna Mária, Božia Matka, držíme v rukách misijný ruženec, pestrofarebný ako je svet. Chceme do Tvojej Materinskej ochrany zveriť deti celého sveta. Vďaka Tvojmu Synovi ich poznáš všetky po mene, vieš o ich utrpení a biedach. Spolu s Tebou im chceme priniesť Pána Ježiša, ktorý nám dáva všetko, čo potrebujeme a dáva nám aj nekonečnú radosť. Nádej vstupuje do života v tajomstve lásky. Kristova láska je prameňom každej nádeje.

Prvý desiatok: Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Mária, dievčina v zabudnutej dedinke, určite mala svoje plány, predstavy, túžby, veď mala celý život pred sebou. Do jej jestvovania vstúpil Anjel a pozval ju k spolupráci na záchrane sveta. „Ako sa to stane?“ „Budeš mamou Spasiteľa.“ Dobrotivý Pán Boh si vybral dievča s dobrým srdcom, plné milosti a čakal On i celý svet na jej „Staň sa!“.
Milostiplná Božia Matka, aj ja by som chcel mať účasť na obrovskom diele spásy. Pomôž mi nasledovať Ťa v poslušnosti a skromnosti. Ako si Ty povedala „staň sa!“, nech aj ja dokážem takto odpovedať na Božie volania, ktoré ku mne prichádzajú vďaka svätej Cirkvi. Na moje „staň sa!“ čakajú deti celého sveta.
Mamička Božia, v tejto časti posvätného ruženca sa modlíme za deti Afriky (zelená farba). Za deti utečencov, siroty, deti ulice, deti v baniach, v ťažkej práci, deti-vojakov, hladné, choré, týrané a hlavne za deti, ktoré ešte nestretli Pána Ježiša Krista.

Druhý desiatok: Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Panna Mária sa od anjela dozvedela, že jej teta Alžbeta potrebuje pomoc. Vydala sa na náročnú cestu, aby jej pomohla. Nosila pod srdcom Božieho Syna a predsa šla poslúžiť, pomôcť svätej Alžbete. Tá ju privítala slovami (Lk 1, 39-45): „Blahoslavená…“ si šťastná a roznášaš šťastie. Najsvätejšia Božia Matka, aj ja chcem také citlivé srdce, ochotné pomáhať a roznášať šťastie. Vypros mi dar pohotovosti, veď na moju pomoc čaká unavená mama, osamotená babička, ustráchaný kolega, na moju modlitbu a obety čakajú deti Ameriky (červená farba). Panna Mária, Božia Matka, v tomto desiatku posvätného ruženca sa chceme prihovoriť za deti v Amerike, hlavne tie, ktoré žijú na ulici.

Tretí desiatok: Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
(Lk 2, 7) „Porodila…“ Boží Syn, Záchranca sveta, Kráľ vesmíru sa narodil v maštali neďaleko Betlehema, kde pre Neho nemali miesto. V srdci svätých rodičov bola veľká bolesť. Nevyčítajú Pánu Bohu, že im neotvoril dvere v najlepšom hoteli, neposlal anjelov všetko zariadiť. Jedinou útechou im ostalo biedne prístrešie a poklona pastierov.
Panna Mária, chcem ako Ty, vďačne prijímať všetky Božie dary. Nechcem nariekať, keď sú ťažkosti, verím Pánu Ježišovi, veď ma má rád. Koľko ľudí čaká na môj úsmev, dobré slovo. A toľko detí v našej Európe (biela farba) čaká na moju modlitbu a obety. Nemilované, siroty žijúcich rodičov, odhodené, zabudnuté deti na našom svetadieli.
Panna Mária, v tomto desiatku Ti zverujeme do Tvojej materinskej ochrany deti Európy. Nech  vzrastá odvaha rodičov mať a vychovávať deti. Ochraňuj deti na cestách, v školách, v našich farnostiach, aby všetky deti stretli Pána Ježiša a stali sa Jeho misionármi.

Štvrtý desiatok: Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
Prvorodené deti, už od čias oslobodenia Izraela z Egypta, patrili pánu Bohu. Rodičia prinášali deti do chrámu (urobili tak aj svätý Jozef s Pannou Máriou), aby svojho prvorodeného Syna obetovali Pánovi. Nežiadali privilégium, výnimku. Vykúpili Ho párom holúbkov, na viac nemali. Prorok Simeon a prorokyňa Anna už na Neho v chráme čakali. Biblia opisuje ich radosť zo stretnutia s Vykupiteľom takto: „Teraz prepustíš…“ (Lk 2, 29-32).
Panna Mária ponúkla svoje Dieťa svetu a pozýva nás urobiť to isté. Svet aj my Ho potrebujeme. Chceme, aby všetky deti mali takú radosť ako my. Vypros mi, Panna Mária, obetavé srdce, ochotné spolupracovať na misijnom diele detí. Pomáhaj mi rozdávať radosť a v modlitbe, v obete, venovať svoj čas v prospech tých, ktorí ešte Pána Ježiša nestretli.
Milostiplná Panna Mária, v tomto desiatku Ti zverujeme deti Oceánie (modrá farba). Pomáhaj im v škole i v zápasoch s prírodou, aby aj oni mohli prežiť šťastný život s Pánom Ježišom. Sprevádzaj misionárov, aby sa nedali odradiť nesmiernými vzdialenosťami a vyhľadali deti na ostrovoch roztrúsených v šírom Tichom oceáne.

Piaty desiatok: Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.
Koľko úzkostí, obáv museli zažiť rodičia Pána Ježiša. Vrátili sa z cesty domov a tri dni Ho hľadali v obrovskom meste. Stratiť Pána Ježiša je to to najhoršie, čo môže človeka postihnúť. Ale On sám povedal, že Ho nájde ten, kto Ho bude hľadať. Stretávame sa s Ním v chráme, vo sviatostiach, v Božom slove, v spoločenstve viery. Bez Neho nič nemá cenu, preto je s nami.
Panna Mária, chcem spolu s Tebou hľadať Pána Ježiša a byť stále s Ním. Pomôž mi všetkých pozvať, aby Pána Ježiša hľadali. Podporuj ma v modlitbe a obetavosti v prospech šírenia Kristovej lásky vo svete.
V tomto desiatku posvätného ruženca Ti, Panna Mária, naša Matka, zverujeme deti Ázie (žltá farba). Koľko detí v Ázii musí pracovať a v ťažkej práci si ledva zarobia na biedne živobytie. Buď pre ťažko pracujúce deti potešením a nádejou, poutieraj im slzy a obveseľ ich srdce.

Vždy vo štvrtok sa modlíme
Ruženec svetla

Pane Ježišu, v tajomstvách svetla meditujeme nad Tvojou misionárskou každodennosťou. Svojou modlitbou chceme objať deti z celého sveta, hlavne tie, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Modlime sa aj za nás, aby sme boli dobrí misionári a dokázali pomôcť deťom v misijných krajinách.

Prvý desiatok: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
Krst svätého Jána bol krstom pokánia. Pán Ježiš nepotreboval krst, no postavil sa medzi hriešnikov a prijal ho. Začal tak svoju vykupiteľskú misiu. Zobral hriechy sveta na seba, aby ich vyniesol na kríž.
Prosme v tomto desiatku za nás, aby sme horeli, neboli vlažní a tak boli vierohodnými učeníkmi Pána Ježiša, za deti Afriky (zelená), ktoré ešte nestretli Pána Ježiša, aby sa vďaka našej modlitbe a obetiam mohli tešiť z lepšieho života na zemi a z večnej radosti v nebi.

Druhý desiatok: Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
Pán Ježiš ako človek bol „sympoš“, blízky každému človeku. Tešil sa zo šťastia mladomanželov, z ich vzájomnej lásky. Aj vďaka tebe, Panna Mária, prvýkrát poodkryl tajomstvo svojej Božskej moci a urobil znamenia v prospech viery.
V tomto desiatku prosme za katolícke deti v Amerike (červená), ktoré objavili radosť služby v PMD detí, aby napomáhali k viere deťom v misijných krajinách a svojou modlitbou a obetami konali zázraky lásky a dobroty.

Tretí desiatok: Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
Pán Ježiš je Dobrá Novina, On je Radostná Zvesť, Posolstvo Božej lásky k ľuďom. Ukázal nám ako toto posolstvo uskutočniť v každodennom živote.
V tomto desiatku prosíme, aby sme boli ozajstnými apoštolmi a misionármi Pána Ježiša podľa vzoru Panny Márie, aby sme sa vedeli s inými podeliť o svoju lásku a dobrotu. Aj v našej Európe (biela) je toľko ukrivdených, trpiacich, ktorí nemajú, nikdy nemali alebo stratili výhľad na Božie kráľovstvo.

Štvrtý desiatok: Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
Na horu zobral Pán Ježiš iba najbližších. Urobil niečo, čo bolo pre ich život veľmi dôležité. Pomohol im tak prežiť s nádejou čas svojho umučenia a smrti. Pomohol aj nám, počuli sme: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho“ (Mk 9,7), lebo v premenení je program celého života viery – vidieť všetko vo svetle Kristovom, vo svetle Božieho jestvovania.
V tomto desiatku sa modlíme za deti Oceánie (modrá), hlavne tie, ktoré žijú v zúfalstve a beznádeji. Modlime sa aj za nás, aby sme svojou poslušnosťou ako Pán Ježiš a Panna Mária boli deťmi nádeje a našou modlitbou a obetami vytvárali priestor pre nádej iných detí, hlavne v misijných krajinách.

Piaty desiatok: Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
„Vezmite a jedzte: Toto je moje telo.“ (Mt 26,26) Slová, ktoré počujeme pri každej svätej omši a počas ktorých Svätý Duch premení chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. Urobil to, aby mohol s nami žiť, prebývať, aby ho mohol každý prijať, aby bol prístupný všetkým.
V tomto desiatku sa modlíme, aby deti Ázie (žltá) mohli tak ako my žiť s Pánom Ježišom, prijímať ho, aby sa plní nádeje tešili na stretnutie s ním v nebi. Prosme za nás, aby sme denne a s vierou pristupovali k svätému prijímaniu a tak roznášali Pána Ježiša do každého prostredia, medzi všetkých ľudí až do konca sveta.

Bolestný ruženec

Veľké diela vyžadujú veľkú obetavosť a námahu. Skúšky, škola, práca – a keď sú nedocenené, o to ťažšie sa nesú. Počas bolestného ruženca budeme spolu s Pannou Máriou sprevádzať Pána Ježiša na jeho krížovej ceste a budeme uvažovať o jeho utrpení, ktoré na seba prijal namiesto nás. Objímajme svojou modlitbou misionárov, ktorí svojím životom a utrpením podopierajú dielo ohlasovania Evanjelia všetkým národom.

Prvý desiatok: Ježiš, ktorý sa pre nás potil krvou.
Deti sa netešia, keď sú samé, keď musia rodičia niekam odísť. Tešíme sa, keď sú okolo nás ľudia chápaví, vnímaví na naše trápenia. Všetko sa nám darí, keď niekomu na nás záleží. Kto z nás nepotrebuje občas potešenie a pomoc? Aj Pán Ježiš, vo chvíľach úzkosti, prosil apoštolov, aby boli s ním, aby sa spolu s ním modlili.
Misionári vo svojom apoštolskom diele nemajú vždy radostné chvíle. Ťažkosti, samota, nepríjemnosti zo strany ľudí. Spoločenstvo svätých je pre nich silnou oporou.
Modlime sa tento desiatok za misionárov v Afrike (zelená), aby vedeli, že nie sú vo svojom zápase sami a aj za deti, ktoré čakajú na Radostnú Zvesť.

Druhý desiatok: Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Aké bolestné sú správy o vojnách, o hladných opustených deťoch. Ako často sa vo svete porušujú ľudské práva. V správach vidíme mučené, pozabíjané deti, deti na uliciach vystavené akémukoľvek násiliu. Človek sa pýta: „Ako je to možné, že sú ľudia k sebe navzájom takí krutí?“ Pána Ježiša bičujú. Akým právom? Kto im to dovolil? Mocní dávajú poddaným cítiť svoju moc. Chcú mať otrokov.
Misionári odchádzajú slúžiť. Aj Pán Ježiš povedal, že neprišiel dať sa obsluhovať ale slúžiť a dať svoj život za nás. Koľkokrát veľkodušne a nezištne pomohol ľuďom okolo seba.
Modlime sa za misionárov v Amerike (červená), aby už nikdy nedošlo k vyvražďovaniu národov, aby útrapy, ktoré znášajú, nezbavili ich nádeje, ktorú dáva Pán Ježiš.

Tretí desiatok: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Kráľom zdobí hlavu koruna. Je im ozdobou i znakom moci. Stalo sa v dejinách, že boli svätí králi a ľudia ich mali radi. Prečo položili Pánu Ježišovi na hlavu korunu z tŕnia? Aby sa mu bolestne vysmievali, aby ukázali, že pre nich Božie kráľovstvo nič neznamená. Nechceli kráľovstvo lásky, pravdy, spravodlivosti a pokoja. A my všetci predsa po takom kráľovstve túžime.
Modlime sa za misionárov, aby vytrvalo rozsievali zrniečka Evanjelia do sŕdc ľudí, za mocnárov, aby sa nedopúšťali násilia, za týrané deti v Európe (biela), aby medzi deťmi na školách nebolo šikanovanie ani žiadne iné násilie.

Štvrtý desiatok: Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
Prečo sa máme mať radi? Kto by nechcel žiť v radosti a príjemne? Pravá láska ľúbi v dobrom i v zlom. Pán Ježiš nás pozval milovať aj nepriateľov, dobre robiť tým, ktorí nám ubližujú. Bez Božej pomoci, kto dokáže odpustiť? Láska je mocnejšia ako nenávisť.
Pán Ježiš zobral na plecia kríž, aby aj takto potvrdil lásku k nám. Kto chce byť žiakom v škole jeho lásky?
Pomodlime sa tento desiatok za misionárov v Oceánii (modrá), aby vytrvalo niesli kríž misijného povolania. Obetujme naše ťažkosti za deti, ktoré nesú Dobrú Novinu.

Piaty desiatok: Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Koniec. Tak zvyknú ľudia hovoriť, keď niekto zomrie. A mýlia sa. Je koniec trápeniu, radostiam, povinnostiam i starostiam na tomto svete. No tento svet je v náručí večného Boha. Svätí sa vedeli pripraviť na smrť. Vážili si každú chvíľu ako Boží dar. Vyhýbali sa leňošeniu, ľahkovážnosti a zanedbávaniu povinností. Chceli každý deň prežiť čo najlepšie. Prečo? Lebo smrťou sa všetko nekončí. Božie diela sú večné, tak ako aj človek stvorený na Boží obraz a podobu. Zrniečko odumiera pre nový život. Pán Ježiš zomrel na kríži, no na tretí deň vstal z mŕtvych.
Pamätajme aj na misionárov, ktorí už opustili tento svet. Vaši rodičia určite poznali nášho pátra Vojenčiaka, misionára, ktorý sa dlhé roky venoval aj deťom v Indonézii (Ázia – žltá farba) na ostrove Flores. Mnohí misionári zomreli na misijnom poli. V ich diele pokračujú iní a my môžeme našou modlitbou a obetou mať na ňom účasť.

Slávnostný ruženec

Pri modlitbe tohoto misijného ruženca môžeme obísť celý svet. Svojou modlitbou budeme objímať všetky miesta, kde žijú naši bratia a sestry. Pred každým desiatkom svätého ruženca zapálime sviecu vo farbe svetadiela, za ktorý sa modlíme.
Prvý desiatok: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Zapálená svieca nám pripomína, že medzi nami je zmŕtvychvstalý Pán Ježiš. Zelená farba nám pripomína deti v Afrike.
Modlime sa za deti, ktoré ešte nepoznajú Radostnú Zvesť o Pánovom zmŕtvychvstaní a o jeho živote medzi nami.
Druhý desiatok: Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
V Južnej Amerike sa šíri pliaga siekt. Tisíce siekt zamoruje život viery a mýli aj pravoverných. Červená farba nám pripomína povinnosť modliť sa za všetkých pomýlených, aby sa vrátili k Pánu Ježišovi a jeho Cirkvi.
Tretí desiatok: Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Biela svieca symbolizuje Európu. Prosme Svätého Ducha, aby naše horiace srdcia podnecoval k pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, aby naše modlitby a obety prinášali ovocie medzi deťmi v misijných krajinách.
Štvrtý desiatok: Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Modrá nám pripomína šíravy Tichého oceánu. Je to i farba Panny Márie. K nej sa obraciame týmto desiatkom, aby vyprosila deťom Oceánie dobrých misionárov.
Piaty desiatok: Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Žltá je farbou Ázie, najľudnatejšieho svetadiela, tam sa narodil Pán Ježiš i jeho panenská Matka. Ako málo ľudí o tom vie. Modlitbou tohoto desiatka vyprosujme milosť pre Áziu, aby sa stala kráľovstvom Pána Ježiša a Panny Márie.

Obrad prijatia detí do PMDD

Milé deti, už viete, ako to všetko začalo, koľko dobra priniesli deti deťom, aby im pomohli k tej radosti, ktorú prežívame aj my. Chcete pomáhať svojim dnes ešte neznámym kamarátom v misijných krajinách. PMDD objíma tieto deti modlitbou a obetami, jedinečnou starostlivosťou im prináša radosť zo života s Pánom Ježišom. Oni z rôznych dôvodov trpia. Práve preto k nim prichádzajú misionári, aby im pomohli.
Milé deti, ste tu spolu so svojimi rodičmi, kamarátmi. Chcete sa dobrovoľne a ochotne zúčastniť na činnosti PMDD. Preto sa vás pýtam:
Kňaz: Chcete pomáhať deťom a misionárom v misijných krajinách?
Dieťa: (Deti odpovedajú spoločne ale každé dieťa odpovedá za seba.) Chcem.
Kňaz: Chcete sa denne modliť za deti v misijných krajinách, ktoré ešte nepoznajú Pána Ježiša?
Dieťa: Chcem.
Kňaz: Chcete vaše dobré skutky ponúknuť a obetovať v prospech detí, ktorým misionári ohlasujú Pána Ježiša?
Dieťa: Chcem.
Kňaz: Chcete časť svojich úspor každý mesiac ponúknuť deťom, ktoré nepoznajú Pána Ježiša, sú hladné, choré, opustené, nahé, predávané do otroctva?
Dieťa: Chcem.
Kňaz: Chcete sa podozvedať o deťoch v misijných krajinách prostredníctvom informačných programov?
Dieťa: Chcem.
Kňaz: Milé deti, chcete slúžiť Pánu Ježišovi a jeho Cirkvi, chcete slúžiť aj deťom v misijných krajinách. Nech dobrotivý Pán Boh požehná vaše dobré dielo a udelí vám dar vytrvalosti.
Všetci: Amen.
Kňaz: Nech Svätý Duch pomáha vašim rodičom, aby vás modlitbou, slovom i svedectvom života sprevádzali pri naplnení misionárskej služby, aby ste sa tak stali radosťou i nádejou misionárskej Cirkvi.
Všetci: Amen.

Misionárska scénka o ružiach svätej Terezky

V scénke vystupuje 11 detí: Terezka, 4 pekne oblečené deti (1, 2, 3, 4), dievča s ručníkom a 5 detí – každé za jeden svetadiel: chlapec z Afriky  (ustrojený podľa možností), dievča z Ázie (zahalená, oblečená v sári, podľa možností), chlapec z Ameriky (z ulice – ušmudlaný, v odpovedajúcom oblečení, podľa možností), dievča z Európy (pekne oblečené) a dieťa (chlapec alebo dievča) z Oceánie (veslo, …).
Spieva sa pieseň o svätej Terezke alebo iná. Ak sa scénka hrá v kostole, do kostola hlavným vchodom vchádza dievča (Terezka) pekne oblečená, rozsýpa ružové lupienky (môže to byť aj imitácia).
Terezka (hovorí pre všetkých, hlasno): Pozývam vás na moju malú cestu! (Spomedzi detí v kostole vyjdu z rôznych strán 4 deti a sadnú si na stupne oltára.)
1: Na akú cestu?
Terezka: Na cestu lásky.
1: To je pre mňa veľmi ťažké. Veď ja nie som svätý/á.
Terezka: Svätosť začína malým krôčikom. Stačí začať. To nie je ťažké. (Robí malé kroky a je plná radosti.)
3: Hovoria, že tvoj život bol plný utrpenia a teda to nebola radostná prechádzka.
Terezka: (Sadne si vedľa neho.) Čo potrebuješ, aby si mal/a radosť?
1: Keď dostanem to, po čom túžim, som šťastný/á. Naši mi sľúbili počítač. To bude super!
Terezka: (Krúti hlavou.) Možno ti to chvíľu vydrží, no potom budeš chcieť niečo iné… a všetko nemožno mať. Aj keby si mal/a celý svet, po čase zistíš, že si menej šťastný/á ako predtým, lebo už by si nevedel/a, čo ešte chceš.
2 a 4: Odkiaľ to vieš?
Terezka: Bola som milované dieťa, čo som len chcela, to som mala. Nič mi nechýbalo. A predsa som nebola šťastná.
3: Čo mi budeš hovoriť. Keď je človek slávny, obdivovaný, pekný, obletovaný, všetci ho ľúbia, vtedy je šťastný.
Terezka: Bola som najmladšia, všetkými milované dieťa, všetci ma ľúbili a pestovali. Keď som bola väčšia, obdivovali ma. A ja som aj tak často plakala. To, čoho som mala najviac, sa stalo príčinou môjho utrpenia, lebo som chcela byť vždy viac obdivovaná a chválená.
4: Počula som, že veľa slávnych, bohatých a obdivovaných ľudí je nešťastných. Zdá sa mi to divné…
Terezka: Najpravdivejšie z pravdivých šťastí je konať dobro z lásky k Pánu Ježišovi.
1: Tak málo stačí?
2: A ja som počul/a, že ten, kto je dobrý, najviac schytá, lebo je slabý.
4: Nie, nie! Nemáš pravdu. Na to, aby bol človek dobrý, treba poriadnu dávku odvahy a sily.
Terezka: Máš pravdu. Z toho je najviac radosti.
Malá prestávka, pieseň.
3: Táraniny! Neverím.
2: Ľahko sa povie „konať dobro“. Čo my môžeme?
1: Rovno vám poviem, že ja nemôžem. Neviem presne o čo vám ide, ale mne rodičia určite nedovolia.
3: Nestíham, v škole plno úloh, mám krúžky, angličtinu… Čo ja môžem?
2: Ja by som aj chcel/a robiť dobre, ale sa mi nedarí.
Terezka: S Pánom Ježišom je všetko možné. Vždy som chcela byť misionárkou, precestovať celý svet… Keď sa nedalo, obetovala som za misionárov všetky svoje slová, práce, myšlienky, prekážky, utrpenie… všetko! V každom okamihu svojho života som túžila byť lepšia, mať viac rada a všetko, čo som dokázala, bol malý lupienok ruže.
3: Stačilo to?
Terezka (Usmieva sa): Z čoho je oceán?
2: Z vody.

Terezka: Z kvapiek vody, z malých kvapiek. Čokoľvek robíte, prípravy do školy, pomáhate rodičom, prekonávate výbuchy zlosti… všetko môžete obetovať Pánu Ježišovi. Stačí vzbudiť úmysel, pomyslieť na niekoho, za koho obetujete svoju námahu, môže to byť neznámy chlapec v utečeneckom tábore, ktorý veľmi potrebuje pomoc. Každý dobrý skutok môže byť (ukazuje lupienok ruže) takýmto lupienkom ruže podarovaným Pánu Ježišovi. A keď to tak všetko poskladáte, môže z toho byť kôš ruží (deti zbierajú lupienky a obzerajú si ich). Každý dobrý úmysel, modlitba, protivenstvo, v ktorom nevybuchnete zlosťou, každé zrieknutie sa pomsty, to je ružička pre Pána Ježiša. A ešte niečo (deti stoja okolo Terezky), tie ružičky môžete obetovať za misionárov, za deti v misijných krajinách. Je to ako keby ste boli pri nich, pomáhali im a ešte viac.
(Na scénu prichádzajú deti piatich kontinentov. Každé si sadne inde, Terezka zoberie z košíka hrsť lupienkov, príde k dieťaťu z Ázie a vysype mu ich do dlaní. Dieťa vstane, stane si do stredu.)
Dievča z Ázie: Som Či Ho a bývam v Indii. Mám 9 rokov a pracujem v továrni na sklo. Moji rodičia sú chudobní. Aby mohli žiť aj moji súrodenci, predali ma majiteľovi fabriky. Mysleli si, že sa budem mať vo fabrike lepšie. (Unavená si sadá na schodíky.) Na svete sú milióny detí, tak ako ja, ktoré musia pracovať. Ťažká práca, malá pláca, troška jedla a oblečenie do práce. Hlad, robota, málo spánku, to všetko ničí naše zdravie. Verím, že nám niekto pomôže. V Indii sa už uskutočnilo tisíce projektov na pomoc takým ako ja. To všetko z fondu solidarity Pápežského misijného diela detí (PMDD). (Usmeje sa na Terezku.) Ďakujem! (Dievča vstane, drží si na hrudi lupienky ruží.)
(Terezka pristúpi k chlapcovi z Afriky a vloží mu do dlaní hrsť lupienkov. Chlapec vstane, stane si do stredu.)
Chlapec z Afriky: Volám sa Mbote a som z Ugandy. Moju mamu a bratov zabili partizáni a mňa zobrali so sebou. Dali mi zbraň a musel som zabíjať ľudí. Mal som 6 rokov. Zažil som peklo. Zachránil ma misionár. Vykúpil ma a pomohol mi prekonať traumu. Takých detí ako ja je veľmi veľa. Neviem, či sa z toho všetkého dostanem. Ľudia z dediny nás nechcú, boja sa nás, sme vrahovia. Zdalo sa, že nám už nik nemôže pomôcť. Stal sa zázrak. (Vonia lupienky ruží.) Každý, koho vyslobodia, je zázrak. Ďakujem, Terezka, ďakujem deťom PMDD. (Pritláča si lupienky na hruď a odchádza.)
(Terezka prichádza k chlapcovi z Ameriky a do dlaní mu vloží hrsť lupienkov, chlapec si stane do stredu.)

Chlapec z Ameriky: Volám sa Pablo. Žijem na ulici. V Brazílii, kde žijem, je takých detí niekoľko miliónov. Aby sme prežili, vytvárame bandy. Kradneme, žobreme, bojujeme s hladom a zimou. Veľa mojich kamarátov zabili „eskadry smrti“, ktoré na deti ulice poľujú. (K chlapcovi pristúpi dievča s uterákom, podá mu ho, on si utiera tvár.) Pokračuje: Pred pár mesiacmi ma zranili. Ležal som v bezvedomí v úkryte. Našiel ma misionár a zaviezol ma do útulku, kde ma ošetrili a postarali sa o mňa. Tam som prvýkrát počul o Pánu Ježišovi. Teraz chodím aj do školy. Ten dom jestvuje vďaka PMDD. Aj ja som členom PMDD a pomáham iným. (Pristúpi k Terezke a dá jej pusu na líce.) Ďakujem! (Drží si lupene na hrudi a odchádza.)
(Terezka pristúpi k dieťaťu z Oceánie a vloží mu do dlaní hrsť lupienkov. Dieťa sa postaví do stredu a hovorí.)
Dieťa z Oceánie: Viete o tom, že škola môže byť odmenou? Pre mňa a pre mojich kamarátov určite. Kým vy ste v škole, my ťažko pracujeme. Naši rodičia nemajú peniaze na chlieb, teda, na školu nemožno ani pomyslieť. Na našom ostrove škola nie je a peniaze na cestu do školy tiež nie sú. Viem, že vo svete sú deti, ktoré svojou láskou menia svet. Milujú Niekoho, kto sa volá Ježiš. Tiež by som ho chcel/a poznať a patriť do PMDD. (Drží si lupienky na hrudi a vychádza von.)
(Terezka prichádza k dievčatku z Európy a dáva mu do dlaní hrsť lupienkov. Dievča si stane do stredu a hovorí.)
Dievča z Európy: Volám sa Nikol a som z Francúzska. Moji rodičia sú bohatí ľudia. Mám všetko, čo chcem, no nemám rodičov. Stále sú v práci. Je mi smutno, keď som sama. Nemám kamarátky, lebo som zlostná a sebecká. Nedávno ma moja stará mama zobrala na výlet do Lisieux. Tam som ťa spoznala. (Obráti sa k Terezke a usmeje sa na ňu.) Aj tvoje sestry z kláštora. Našla som Pána Ježiša a veľmi ho ľúbim. Vďaka nemu som sa zmenila. Nemyslím už iba na seba. Spolu s deťmi PMDD pomáhame iným a som veľmi šťastná, keď môžem pre niekoho niečo dobré urobiť. (Drží si lupienky na hrudi a odchádza.)
(Môže zaznieť pieseň: Na svoju česť ti sľubujem…)
2: To nie je zlý nápad. Nielen, že sa zmením, ale aj iným pomôžem.
3: Aj mne sa to páči. Pridám sa k PMDD.
4: Zoberiete ma?
(Deti prídu k Terezke, chytia ju za ruky, všetky deti ich obklopia.)
Terezka: (Pre všetkých.) Teším sa, že aj vy patríte do PMDD. Medzi tieto deti ma priviedli moji rodičia. Pomohlo mi to zabudnúť na seba a naučila som sa mať rada iných. Pozývam vás na moju malú cestu. Staňte sa svätými. Krok za krokom urobte všetko pre Pána Ježiša, z lásky k nemu robte každému dobre a ja vám budem z neba posielať tie najkrajšie ruže – príležitosti konať dobre. Prosím, neprehliadnite ich.
(Terezka odchádza a rozsýpa lupienky. Deti spievajú pieseň.)

Misijný deň detí

Naši otcovia biskupi potvrdili, že bude na tretiu adventnú nedeľu. Je to nedeľa, kedy otcovia biskupi slávia svätú omšu spojenú s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny, ktorí sa takto stávajú misionármi. Ako k tomu došlo? Dali sme sa dokopy s eRkom a navrhli takúto možnosť. Vo svete má takýto deň dlhoročnú tradíciu. Dostali sa nám do rúk záznamy zo slávenia takéhoto dňa so Svätým Otcom Benediktom XVI.. Bolo nám ľúto, že naše deti nemajú takúto príležitosť.
Ako sa môžu deti zapojiť do slávenia Misijného dňa detí?
- ísť na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov, ktorá má misijný rozmer a je slávená otcami biskupmi v jednotlivých diecézach
- pripraviť si svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov vo svojej farnosti alebo dekanáte
- pripraviť si misijnú slávnosť vo farnosti
- pripraviť misijnú slávnosť podľa podmienok vo farnosti, v škole…(divadlo, športové popoludnie,…) a vyslanie koledníkov môže byť tesne pred koledovaním.

Je to zároveň príležitosť usporiadať slávnosť, pripraviť pestrý a zaujímavý program, do ktorého sa môžu zapojiť všetci veriaci vo farnosti. Je to v čase, kedy sa pripravujeme na narodenie Pána Ježiša Krista, prvého misionára, pozývame Ho, aby zavítal do našich sŕdc, domovov. Pripravujeme mu miesto a je to zároveň čas, kedy môžeme pomôcť iným ľuďom, aby sa narodil aj v ich srdciach, v ich živote. Deti sa tešia na darčeky a sami môžu pripraviť darček pre tých, ktorí budú mať tohoročné Vianoce ešte bez Pána Ježiša. Umožnia mu tak, či uľahčia, cestu k nim. V mnohých krajinách deti chystajú symbolický darček pre deti, ktoré darček nedostanú; ponúkajú ho v prospech detí v misijných krajinách. Deti sa v tento deň môžu stať členmi Pápežského misijného diela detí (PMDD) a dostanú preukaz misionára. Vmnohých krajinách zapíšu rodičia svoje deti do PMDD už v deň ich krstu a z vďačnosti za dar života pre svoje dieťa darujú niečo v prospech detí v misijných krajinách. Už takto môžu deti pomáhať deťom, stávajú sa členmi obrovskej rodiny detí, ktoré sa za seba navzájom modlia a pomáhajú si.
V Misijný deň detí (MDD) je dobré vyhodnotiť ako prešiel rok, oceniť misionársku službu detí. Prijatie detí do PMDD sa môže uskutočniť slávnostným spôsobom. Deti si môžu na takúto slávnosť vyrobiť vlastnú zástavu a iné znaky príslušností k PMDD. Detí sa potom, ako ozajstní misionári, zapájajú do služby a apoštolátu.

Kto sú PMD

Rozhodli ste sa niečo urobiť v prospech misijného nadšenia medzi deťmi? Dovoľte, aby sme najskôr pár slovami povedali, kto sú PMD a na čom nám záleží. PMD pôsobí na celom svete a je vedené Kongregáciou pre evanjelizáciu národov. Pretože misijná činnosť je základným poslaním každého kresťana, všetkých nás spája a snaží sa systematicky zmierňovať biedu nevery vo svete. Sám pápež, ktorý zastupuje Pána Ježiša Krista, stojí na čele a udáva misijnému pôsobeniu Cirkvi smer. Modlitba, obeta, aktívne zapojenie sa do hlásania radosti Evanjelia i finančná pomoc sú konkrétne prejavy našej misijnej činnosti. Uskutočňovať misie nie je práca iba niekoľkých šťastlivcov, ktorí opustia svoj domov a idú na druhý koniec sveta hlásať Evanjelium.

PMDD - Pápežské misijné dielo detí

Za takmer 200 rokov svojho trvania sa pomoc PMD postupne rozrástla na 4 základné oblasti: šírenie viery, podpora seminárov a seminaristov v misijných krajinách, pomoc kňazom a rehoľníkom, ktorí pracujú na misiách a pomoc deťom. Viac si môžete prečítať na www.papezskemisijnediela.sk
Pretože MDD - Misijny deň detí - je slávnosťou celej svätej Cirkvi na Slovensku, tento materiál ponúkame všetkým, ktorí s deťmi pracujú, venujú sa im, vedú ich, vychovávajú a formujú.
Každý z nás môže byť misionárom a šíriť PMDD. Začal to biskup Karol de Forbin-Janson vo Francúzsku, aby deťom pomohol stretnúť Pána Ježiša. PMDD vzniklo v roku 1843 na pomoc deťom v Číne. V roku 1922 sa stalo pápežským.

Čo znamená misijne pracovať?

Misijne pracovať znamená svedčiť o Kristovi svojím životom v prostredí, kde žijem. A toto krásne poslanie zveruje Pán každému pokrstenému bez výnimky. Máme podľa svojich možností napomáhať rozvoju takých hodnôt, ako je rovnaká dôstojnosť pre všetkých ľudí na svete, vzájomná láska vyjadrená solidaritou, zmysel pre spravodlivosť a nezištnú službu. A to môžeme robiť doma, v škole i medzi priateľmi a známymi. Niektorí sa cítia byť povolaní k väčšej službe a odchádzajú tie isté hodnoty ponúknuť ďaleko od svojho domova. Týmto ľuďom môžeme pomáhať modlitbou, finančnými prostriedkami i obetou a tak sa podieľať na ich veľmi ťažkej a často nebezpečnej práci. Rovnako môžeme pomáhať aj tým, ku ktorým boli títo ľudia poslaní.
Pán Ježiš má rád všetky deti a túži po ich blízkosti, chce, aby ho poznali. Milióny detí vo svete ho ešte nepoznajú. „Dovoľte deťom prísť ku mne!" hovorí Pán Ježiš. Svätý Otec nám pripomína, že poznanie a život s Pánom Ježišom je veľký dar. Prosí nás o pomoc, aby všetky deti sveta našli k nemu cestu a horelo im v srdciach jeho svetlo.

Námety na oslavu Misijného dňa detí

Všetko sa dá upraviť podľa miestnych zvykov, možností usporiadateľov, veku zúčastnených detí, potrieb a skúseností spoločenstva. Ako sláviť?
- zapojiť deti do modlitbových aktivít: svätá omša s misijnými prvkami,
adorácia s postupným zapaľovaním sviec za všetky kontinenty, modlitba misijného ruženca alebo krížovej cesty, púť ku kaplnke, nacvičiť scénky na témy biblických misijných príbehov
- naučiť deti tance, piesne a hry z iných kontinentov
- pozvať misionára alebo misijného dobrovoľníka, ktorý bol nejaký čas na misiách, prípadne pozvať rehoľníkov a kňazov z Ázie, Latinskej Ameriky alebo Afriky, ktorí sú na „misiách" v našej krajine
- použiť video - premietnuť film s misijnou tématikou. Napríklad filmy o slovenských misionároch vo svete z cyklu Moja misia (www.lux.sk)
- usporiadať deň hier a súťaží vzťahujúcich sa ku konkrétnej krajine, s ktorou deti počas dňa zoznámime
- vybrať jeden svetadiel a pripraviť hry pripomínajúce život na tomto svetadieli
- misijná výstava - život detí na misiách
- pripraviť súťaž o svätých misionároch, patrónoch kontinentov
- usporiadať MDD na úrovní farskej, úrovni dekanátu, diecéznej a národnej úrovni.

Katechéza

I.téma:
Dobrou prípravou na Vianoce zapálime svetlo nádeje.

Didaktický cieľ: Upozorníme deti na vyznačenie, ktoré sa im dostalo. Majú účasť na Kristovej misii. Svätá spoveď a sväté prijímanie sú najlepším spôsobom prípravy na Slávnosť narodenia Pána Ježiša. Ak sa narodí v ich srdciach, môžu ho priniesť do všetkých končín sveta. Koľko je ešte detí, ktoré takýto dar nemajú!
Výchovný cieľ: Upozorníme deti na možnosti, ktoré vyplývajú z členstva v PMDD. Modlitba a obeta sú najúčinnejšie prostriedky pomoci misionárom.
Prostriedky: Sväté písmo, svieca, obrázok alebo čistý papier, na ktorý deti napíšu svoj úmysel, prosbu (napríklad: Prosím, aby sme sa doma mali radi! alebo: Prosím za deti, ktoré dnes ešte nejedli!), obrázky detí z rôznych svetadielov, obrázok Svätého Otca Benedikta XVI., vlajočky rôznych krajín (deti si ich môžu pripraviť sami).

Priebeh katechézy

Kresťanské pozdravenie, modlitba.

1. Čítanie z Božieho slova (zapálime sviece a čítame Mt 5,14-16).
- ako nás Pán Ježiš nazval?
- odkedy horí v našich srdciach svetlo Pána Ježiša?
- čo robiť, aby nezhaslo?
- k čomu nás Pán Ježiš povzbudzuje?
- čo prinesieme ako darček narodenému Pánu Ježišovi v jasliach?
- čo znamená zapálená svieca?
Pán Ježiš nás pozýva, aby sme boli svetlom, ktoré svieti v tme. To znamená, že máme svojím životom ukazovať ľuďom cestu k Pánu Bohu. Kristovo svetlo sa v našich srdciach zapálilo pri krste a je znakom posväcujúcej milosti. Túto milosť vždy znova dostávame pri prijímaní sviatostí - zmierenia, prijímania... Milióny detí vo svete taký dar ešte nemajú, nepoznajú Pána Ježiša, v ich srdciach ešte svetlo viery nehorí.
Vo chvíli krstu a v živote viery v milosti posväcujúcej sme sa stali svetlami viery a milosti pre našich kamarátov. To je úloha, ktorú nám dal Pán Ježiš. Sme šťastní, lebo môžeme žiť s Pánom Ježišom, prijímať ho do srdca vo sviatosti oltárnej.

2. Žijeme dni prípravy na Vianoce. Pri každej svätej omši nás Pán Ježiš pozýva ohlasovať Evanjelium, byť pomocníkmi misionárov.
Ako môžem misionárom pomáhať? Ako sa aj ja stanem misionárom, pomocníkom Pána Ježiša, aby som niesol svetlo do celého sveta? PMDD nás vedú na ceste misijnej spolupráce. Svätý Otec s nami počíta (obrázok, či portrét Svätého Otca umiestnime na viditeľnom mieste).
- kto je na fotografii?
- koho zastupuje na zemi?
- prečo má pápež misijné diela a teda aj misijné dielo detí?
- ako mu v tom pomôžeme?
6. januára, kedy je misijný deň detí v Taliansku, sa Svätý Otec prihovoril deťom a poprosil ich o pomoc: „Milí malí misionári, moji drahí spolupracovníci! Prosím o vašu modlitbu a to nie iba za vašu rodinu a farnosť, ale aj za všetky rodiny na svete. Veľmi sa spolieham na vašu modlitbu. Koľko detí čaká na našu pomoc! Deti trpia vo vojnách. Modlime sa spolu, aby prestali nenávisti a rozbroje. Detí v mnohých krajinách musia pracovať, hladujú, nemajú vodu, žijú bez rodičov — ponechané na ulici, sú choré a nemajú lieky... Bez vašej modlitby je moja modlitba slabá.“

3. Ukazujeme si fotografie detí z rôznych svetadielov
- ako žijú deti v misijných zemiach (hlad, choroby, vojny...)?
- o čo Svätý Otec prosí deti?
- čo môžem urobiť?

4. Oboznámime deti s PMDD
Pán Ježiš má rád všetky deti a túži po ich blízkosti, chce, aby ho poznali. Milióny detí vo svete ho ešte nepoznajú. „Dovoľte deťom prísť ku mne!" hovorí Pán Ježiš. Svätý Otec nám pripomína, že poznanie a život s Pánom Ježišom je veľký dar. Prosí nás o pomoc, aby všetky deti sveta našli k nemu cestu a horelo im v srdciach jeho svetlo. Každý z nás môže byť misionárom a šíriť PMDD. Začal to biskup Karol de Forbin-Janson vo Francúzsku, aby deťom pomohol stretnúť Pána Ježiša. PMDD vzniklo v roku 1843 na pomoc deťom v Číne. V roku 1922 sa stalo pápežským. Možno sa pýtate: Čo môžem urobiť ja? Kto lepšie rozumie deťom ako deti? Veď koľko detí na svete nepozná Evanjelium a Pána Ježiša, nechodí do školy, hladujú, sú choré, opustené, ťažko pracujú, žijú v ťažkých podmienkach... A vy ich môžete zachrániť. Modlitbou i spoluprácou na ich záchrane. Čokoľvek im dáme, stane sa to svetielkom nádeje. O pár dní slávime narodenie Pána Ježiša. Spomínajme na deti v misijných krajinách, hovorme o nich Pánu Ježišovi (Deti píšu na lístočky modlitbu za deti, maľujú si vlajky štátov, kde deti trpia, nepoznajú Pána Ježiša. Tieto vlastnoručne napísané modlitby a vlajky prinášajú Pánu Ježišovi do jasličiek.). Pokiaľ deti prinášajú do jasličiek aj finančný dar, svoje úspory, počas prípravy na Vianoce sa dieťa niečoho zrieklo a ponúka to pre deti hladné, choré..., veľkosť daru vyjadria počtom chlebov, ktoré možno za ten dar kúpiť a namaľujú ich na lístoček(Ako príklad, no možno zbierať aj vodu, lieky... všetko.). Každý, kto chce pomáhať deťom spolu s Pánom Ježišom, môže si vybrať zástavu, modlitbu (deti pripravili aj pre iné deti a dospelých). Deti prichádzajú, vyberú si z košíčka vlajku a modlitbu - problém, starosť, tým sa stávajú zodpovedné, verejne vyznávajú, delia sa so svojou vierou. Potom v škole na hodine náboženstva si deti môžu poznačiť do zošita svoju zodpovednosť...

2. téma:
Cez vianočný darček zapáľme svetlo nádeje

(Do zošita si deti nalepia vlajku, obrázok alebo lístok s modlitbou, môžu dostať za úlohu porozprávať sa o všetkom s rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi v dome. Môžu sa rozprávať o PMDD, o svojej nádeji a snahe pomôcť iným deťom, komu konkrétne...).
Na záver si deti od veľkej sviece (Pána Ježiša) zapália svoje sviece, modlia sa: Pane Ježišu, chcem byť tvojím svetlom a dnes na MDD chcem byť aj členom PMDD, misijného spoločenstva detí, ktoré má Svätý Otec veľmi rád. Takto sa moja modlitba i obeta za mojich rovesníkov v misijných krajinách stane oveľa účinnejšou. Požehnaj, Pane, toto moje rozhodnutie (toto všetko možno robiť v škole, v kostole, kultúrnom dome a obohatiť podľa možností a situácie).

Svätá omša

Vstup: Aj dnes sa stretneme vo svätej omši s Pánom Ježišom, ktorý nás má veľmi rád. Miluje všetkých ľudí a chce ich obdarovať svojou milosťou. Pri tejto svätej omši mu chceme pomôcť svojou modlitbou, účasťou na Eucharistii, aby sa mohol stretnúť s každým dieťaťom v misijných zemiach.
Texty: sú z tretej adventnej nedele.

Homília

Vážna úloha.
Súrodenci Štefan a Zuzka boli za každé dobrodružstvo, tešili sa z každej vychádzky do prírody. Cestou domov, po daždi, keď sa vracali z jednej takej vychádzky, našiel Štefan na ceste slimáka, ako si vliekol svoju ulitu a pomaličky sa posúval cez cestu. Zuzka sa prihovárala za slimáka, veď má ešte kus cesty a môže mu niekto ublížiť. Štefan dlho nepremýšľal, vzal slimáka za ulitu do ruky a preniesol v smere jeho cesty do bezpečia. Slimák, vyľakaný, zaliezol do ulity. Deti vedeli, že aj keď sa slimák naľakal, predsa mu len pomohli a uchránili ho pred nebezpečenstvom, ktoré mu hrozilo na ceste. Deti urobili dôležitú vec. O čo dôležitejšie je pomôcť ľuďom v núdzi a tou najväčšou núdzou je nepoznať Pána Ježiša. Ukázať niekomu cestu, priviesť niekoho k nemu, je najväčšia služba, akú môžem preukázať.

Dnešné Evanjelium

Čo máme teda robiť? Tak sa pýtali svätého Jána, tak sa pýtame aj my dnes. Je toho veľa, čo na nás dolieha, sme smutní pre biedu toľkých detí vo svete, píšu o tom noviny, vidíme utrpenie detí v televízii. Zdá sa, že sa nedá nič robiť. Veľa ľudí čaká na Pána Ježiša, lebo vedia, že on môže pomôcť. Deti pomáhajú deťom. Kto môže pomôcť Pánu Ježišovi? On o všetkom tom utrpení detí vie a má kľúč k riešeniu. Je ním kríž. On prešiel po ceste ľudí a my môžeme mať účasť na jeho kríži i na radosti zmŕtvychvstania. Preto sa narodí - o pár dní budeme sláviť jeho narodenie, aby nám pripomenul hladné deti v Afrike, ťažko pracujúce v Ázii a choré v Južnej Amerike, pripomenul deti, ktorým môžem pomôcť.

Čo máme teda robiť? Svätý Ján odpovedal svojim poslucháčom: Kto má, nech dá... Môžeme sa podeliť o našu vieru, o dobrá, ktorých máme nadostač... Inokedy stačí povedať dobré, povzbudzujúce slovo, pozvať niekoho, či poďakovať Bohu a ľuďom okolo nás.
Dnes sa modlíme za deti v misijných zemiach, delíme sa s darmi, ktoré sme dostali. Deti z PMD pamätajú a pomáhajú svojim rovesníkom — každý deň modlitbou a každý týždeň, či mesiac ušetreným peniažkom alebo inou obetou – to je začiatok systematickej pomoci deťom.

Modlitby veriacich

Pri omši za misie, strana 346 v „Spoločné modlitby veriacich".
Môžeme pridať
- modlíme sa za všetky deti sveta, aby našli radosť zo života s Pánom Ježišom v jeho Cirkvi.
- modlíme sa, aby sme horlivo pomáhali našim rovesníkom v misijných zemiach.

Obetný sprievod
(návrh č. 1)

Prinášame na oltár všetko, čo deti vo svete potrebujú, spolu s našimi modlitbami
- chlebík - prosíme ťa, Pane Ježišu, odpusť nám každú omrvinku, ktorú sme odhodili a daj, aby    nebolo na svete hladných deti.
- tričko - prosíme ťa, Pane Ježišu, odpusť nám, že si nevážime oblečenie, ktoré máme, aby nebolo na svete deťom zima.
- zošit, ceruzku - odpusť nám, Pane Ježišu, naše nepozornosti v škole, aby sa všetkým deťom dostalo vzdelania.
- srdce - odpusť nám, Pane Ježišu, že sa tak málo tešíme z lásky rodičov a príbuzných, aby každé dieťa na svete zažilo lásku rodičov.
- košíček s peniazmi - aby sa zabezpečil dôstojný život našim rovesníkom v misijných zemiach.
- chlieb a víno - aby sa stali Telom a Krvou Pána Ježiša. Odpusť nám, Pane Ježišu, našu          netrpezlivosť počas svätej omše, prosíme, aby sme ťa vždy dôstojne prijímali vo Sviatosti Oltárnej.

Obetný sprievod
(návrh č. 2)

Ovocie – Prinášame ti, Pane, ovocie. Predstavuje tvoju štedrosť k nám. Ty sa pre nás na Vianoce staneš najväčším darom a tak nám prinesieš spásu. No tým tvoja starostlivosť o nás nekončí. Neustále nás zahŕňaš svojou starostlivosťou a dobrotou. Ďakujeme ti za plody zeme, ktoré môžeme požívať. Uvedomujeme si, že mnoho ľudí na zemi nemá čo jesť. Ďakujeme ti aj za to, že im aspoň prostredníctvom Dobrej noviny môžeme čiastočne zmierniť ich utrpenie.

Betlehemské svetlo – Prinášame ti, Pane, betlehemské svetielko. Toto svetielko, ktoré je zapálené na mieste tvojho narodenia, prechádza mnohé krajiny, aby aj nám pripomenulo, že ty si svetlo, ktoré svieti vo tmách. Ukazuje nám cestu v tme do príbytkov tých, ktorí sú ochotní prijať nás a podeliť sa. Daj, nech svetlo tvojej lásky neustále horí v našich srdciach.

Pokladnička – Prinášame ti, Pane, pokladničku, do ktorej budeme zbierať peniaze pre núdzne deti. Pane, ty otváraš srdcia ľudí, ďakujeme, že počas vianočných sviatkov ľudské srdcia nezostávajú tvrdé voči tým, ktorí nevyhnutne potrebujú našu pomoc. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí nás príjmu a poskytnú do nej svoj dar. Pane, ty si sa nám stal v týchto dňoch najväčším darom, daj, aby sme boli vždy vnímaví na potreby našich blížnych.

Mená detí – Prinášame ti, Pane, mená detí, ktoré sa zúčastnia koledovania Dobrej noviny. Tieto deti chcú obetovať svoj čas i námahu. Rozídu sa po domoch s radostnou novinou o tvojom narodení, aby týmto spôsobom mohli pomôcť svojim rovesníkom v krajinách tretieho sveta k uspokojeniu ich základných potrieb. Pane, ty si sa vždy skláňal k deťom, ktoré si miloval, daj, aby všetky deti na svete mali chlieb.

Chlieb – Prinášame ti, Pane, chlieb. Pre nás je samozrejmosťou, nie však pre všetkých ľudí na svete. Aj dnes sú krajiny, v ktorých ľudia chlieb nemajú a zomierajú od hladu alebo na následky podvýživy. Požehnaj, Pane, projekt Dobrej noviny, aby sme jeho prostredníctvom mohli napomôcť tomu, aby všetci ľudia mali chlieb.

Víno – Prinášame ti, Pane, víno. Predstavuje obetu. Svet nám ponúka mnoho radostí, no netrvajú dlho. Pomôž nám, aby sme objavili pravú radosť, ktorá pramení z tvojho narodenia a aby sme raz dosiahli večnú radosť v tvojom kráľovstve

Modlitba
Pane, Ježišu Kriste, žehnaj ľudí na celom svete.
Daj sa poznať tým, ktorí Ťa hľadajú.
Posilni vieru tých, ktorí Ťa vyznávajú.
Dovoľ im, aby sa stále znovu vydávali na cestu k Tebe ako traja mudrci z Východu.
Urob z mnohých ľudí budovateľov novej civilizácie lásky a svedkov nádeje pre celý svet.
Priblíž sa cez nich aj k tým, ktorí trpia hladom, vojnou a násilím.
Bože, náš Otec, Ty, ktorý si zažal na nebi prvú hviezdu, ale aj tú, ktorá ohlásila príchod Tvojho Syna, nauč nás vnímať Tvoje znamenia.
Daj nám srdce pozorné a ochotné vidieť na nebi svojho života hviezdy a spoznať v nich Tvoje volanie.

(Myšlienky z modlitby Svetových dní mládeže – Kolín 2005)

Obrad prijatia detí do PMDD

Milé deti! Chcete sa zapojiť do misijnej služby vo Svätej Cirkvi? PMDD, ktorého členmi sa o chvíľu stanete, sa stará o deti v misijných zemiach. Sú to deti, ktoré ešte nepoznajú Pána Ježiša a trpia mnoho krívd a nespravodlivostí. Na pomoc im prichádzajú misionári. Poznám vaše misionárske nadšenie. Pred Svätou Cirkvou, vašimi rodičmi a príbuznými, chcete vyjadriť svoju vôľu napomáhať misiám.

Celebrant: Chcete pomáhať deťom a misionárom v misijných krajinách?
Deti: Chcem! (Každý odpovedá za seba)
Celebrant: Ako výraz takejto pomoci, pýtam sa vás, chcete sa denne modliť za svojich rovesníkov v misijných zemiach, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, aby ho stretli?
Deti: Chcem!
Celebrant: Chcete vaše dobré skutky obetovať za deti a misionárov, ktorí im ohlasujú Pána Ježiša?
Deti: Chcem!
Celebrant: Chcete časť svojich príjmov každý týždeň, či mesiac obetovať deťom, ktoré nepoznajú Pána Ježiša, sú hladné, smädné, choré, bez domova, uzimené, opustené, vykorisťované... ?
Deti: Chcem!
Celebrant: Chcete sa vždy viac dozvedieť o misijných krajinách aj čítaním misionárskych časopisov (Svetové misie,...)?
Deti: Chcem!
Celebrant: Milé deti, Pán Ježiš, ktorému chcete pomáhať v misionároch i deťoch v misijných krajinách, nech vám pomáha vo vašich predsavzatiach, udelí vám potrebné milosti, aby ste vytrvali! Amen!
Nech Trojjediný všemohúci Boh pomáha vašim rodičom i všetkým vám tu prítomným, aby ste vytrvali v dobrých predsavzatiach a stali sa radosťou i nádejou misionárskej Cirkvi! Amen!
(Deťom sú odovzdávané misijné preukazy PMD, možno si ich vyžiadať na PMD v Bratislave.)

Scénka na popoludňajšiu slávnosť

Rekvizity: stolík s počítačom, stolička, posteľ alebo lôžko, odpadkový kôš, stojan s CD, tmavá plachta, chlebová kôrka - väčšia, krídla a alba pre anjela, plachta so všeličím a otrhané šaty pre dievča z Brazílie, kabát pre Martina.

1. scéna: (Na scénu vbehne chlapec, prevráti stojan s CD, nervózne a s chvatom zbiera CD, vchádza mama.)
Mama: Dobre, že si tu, Martin! Vyzleč si kabát a príď ku mne, potrebujem tvoju pomoc!
Martin: Teraz nemôžem, mama, dole ma čakajú spolužiaci.
Mama: Spolužiaci? Veď sme sa dohodli... (Martin vybehne zo scény, mama si vzdychne a odchádza zo         scény. O chvíľu sa chlapec vráti, vyzlečie si kabát a sadá k počítaču. Na scénu vchádza anjel strážny, stojí za chlapcom a znechutený krúti hlavou. Počuť hlas mamy, ktorá volá: Martin!)
Martin: Hneď, mami! (Anjel sa snaží niečo povedať chlapcovi do ucha, potom máva rukou pred obrazovkou, ale chlapec nereaguje. Prichádza mama, pristúpi k synovi a kladie mu ruku na hlavu.)
Mama: Už je neskoro a ty si ešte pri počítači. Koľkokrát som ťa prosila, aby si ho vypol! Zajtra nebudeš vládať.
Martin: O.K.! O chvíľu končím! (Mama odchádza a chlapec ostáva sedieť pri počítači. Anjel mu niečo hovorí, raz do jedného, raz do druhého ucha, chlapec nepočuje. Oháňa sa, akoby muchy odháňal. Anjel      vzdychne, sadne si na zem vedľa chlapca, o chvíľu prichádza mama.)
Mama: Ak nevypneš počítač, vypnem ho ja. (Anjel vstáva zo zeme.)
Martin: Mami, ty si kazisvet! Vieš koľko bodov som už v tejto hre získal!?
(Anjel nedôverčivo krúti hlavou. Chlapec vypína počítač a nespokojný vychádza za mamou. Za ním vychádza aj anjel. Po chvíli sa chlapec vracia so zubnou kefkou v ústach a za ním anjel. Martin sa uloží do postele a tvári sa, že spí. Prichádza mama, upraví mu vankúš, prikrývku, pohladí ho a potichu odchádza. Chlapec otvára oči, skúma, či mama odišla a vracia sa k počítaču. Anjel sa pokúša prehradiť mu cestu, hovorí mu niečo do ucha...)
Martin: (pre seba) To je mama! Napomína, prikazuje, zakazuje! (Napodobňuje mamu): Martin, urob si úlohy!      Martin, zjedz obed! Martin, vypni počítač! Martin, vráť sa pred zotmením!... Mám už toho po krk! (Ešte sa chvíľu hrá, potom zaspáva pri počítači.)
Anjel: Po krk? (Obracia sa k spiacemu.) On už má po krk maminej starostlivosti! A ja mám po krk tvojej drzosti!(Kladie mu ruku na plece.) Neprajem ti, aby si si uvedomil, čo máš, až to stratíš. (Modlí sa): Pane, aspoň raz by som chcel tomuto chlapcovi ukázať... neviem mu to povedať. Neviem si s ním rady. Ten počítač ma vždy prekričí. Prosím,... len raz! (Anjel počúva odpoveď, usmieva sa a vykríkne radostne): Ďakujem! (Zakrýva tmavou plachtou počítač a posteľ, odchádza zo scény.)

2. scéna: (Na scénu prichádza dievča, je biedne oblečené, otrhané, v handrách, ťahá za sebou plachtu, v    ktorej má rôzne veci. V tom okamihu chlapec zodvihne hlavu a pozerá na ňu. Dievča ťahá náklad, potom ho pustí a hrabe sa v koši na smeti. Vytiahne z neho kôrku chleba, sadne si, utiera si slzy...      Chlapec vstane a ide k nej.)
Martin: Hej! Čo tu robíš? (Dievča rýchlo vstane.)
Dievča: Ja? Prepáč! Toto je asi tvoj revír a teda aj táto kôrka chleba je tvoja.
(Podáva mu kôrku. Chlapec odtlačí ruku dievčiny.)
Martin: Nechcem! O čom hovoríš? Čo tu robíš?
Dievča: Čo si padol z Marsu?
Martin: (Krčí nos a vzdychá): Dobre, dobre, vráť sa domov. Počúvaj, neušla si z domu?
Dievča: Z akého domu?
Martin: Z normálneho, so "starými" a tak... (Dievča si sadne na podlahu.)
Dievča: Nemám domov.
Martin: Naozaj? (Keď vidí smutnú tvár dievčaťa, sadne si k nej.) Naozaj?
(dievča prikývne)
Martin: Ušla si z domu?
Dievča: Čo si chorý? Každý normálny človek chce spať pod strechou a mať čo jesť. Tu v Brazílii je veľa detí bez domova a žijú na ulici. Niekedy príde medzi ne zločinec, ktorý im ponúka drogu. Deti potom pracujú pre neho a on im nemusí platiť.
Martin: Neuveriteľné! Keby moja mama...
Dievča: Mama? Ty máš mamu? Povedz mi niečo o nej!
Martin: O mojej mame? No, čo... No... Je...
Dievča: Aké má oči?
Martin: Oči? Asi zelené...
Dievča: Asi? Ty nevieš akú farbu očí má tvoja mama? Ozaj, čo ti hovorí, keď ideš spať, keď ráno vstávaš?
Martin: Ufff! Večer ma vyháňa od počítača, ani si nemôžem zahrať... Stále mi niečo zakazuje, ráno ma ťahá z postele, aby som nezmeškal školu... Ja sa radšej rozprávam so spolužiakmi. Myslím si, že takým ako ty sa žije lepšie. Nikto ti nič nezakazuje, do ničoho ťa nenaháňa, nemusíš chodiť do školy, nik ťa          nenapomína, nik sa do teba nestará...
Dievča: Keby hlúposť kvitla, si samá ruža! Väčšiu hlúposť, ako toto, som ešte v živote nepočula Vieš po čom najviac túžim? Aké je najväčšie želanie takých detí ako ja? Mama! (Dievča uteká zo scény.)
Martin: (Kričí za ňou): Zabudla si si zobrať tvoje haraburdy! (Ťahá za sebou plachtu a odchádza zo scény.)

3. scéna: (Na scénu vchádzajú štyria chlapci, černosi, teda začiernení. Jeden z nich zodvihne kôrku chleba, ktorú tam dievča zabudlo. Sadnú si ako pri ohni, do kruhu, lámu kôrku, obradne jedia, vchádza Martin, vyvaľuje na nich oči a oni na neho.)
1. chlapec: Hej! Čo si zač? Čo tu robíš?
Martin: To by som sa rád opýtal ja vás, čo tu robíte!
1. chlapec: My sme tu ako všetci. Volám sa Jakub. (Vstane a podá mu ruku.) Sadni si s nami, musíš byť dobre hladný, ešte ostal kúsok kôrky. (Podáva mu kôrku a Martin odtíska jeho ruku.) Našu dedinu prepadli vojaci, podarilo sa mi utiecť. Nemám sa kam vrátiť. Dedinu spálili, otec, mama, babka... nik tam nie je. A týchto som stretol v pralese (ukazuje na kamarátov), tiež nemajú nikoho.
2. chlapec: Počuli sme, že v meste býva misionár, ktorý pomáha takým ako my.
3. chlapec: A možno budeme môcť chodiť aj do školy. To by bolo super!
4. chlapec: Aj ja by som chcel chodiť do školy. Naši mi nemali z čoho zaplatiť školu a potom... Snáď ich v nebi stretnem. Určite im je smutno za mnou tak, ako je mne smutno za nimi.
1. chlapec: Určite!
3. chlapec: Čo by som dal za to, keby mama žila...
1. chlapec: A možno nám misionár povie aj to, čo treba robiť, aby sme sa v nebi stretli s našimi. Ešte je to kus cesty, do mesta, ideš s nami?
Martin: Nie, ďakujem, budem hľadať cestu domov.
1. chlapec: Tak nech sa ti darí! (Chlapci odchádzajú, Martin vzdychá a ľahne si na zem, zaspáva. Vstúpi anjel strážny, odkrýva posteľ i počítač, sadne si bokom. Vojde mama a skloní sa nad Martinom.)
Mama: Martin, čo tu robíš, na podlahe?! Spadol si z postele?
Martin: Mami! Maminka! (objíme ju) Ako dobre, že si! Odpusť mi, že si tak
málo vážim, čo mám a čo pre mňa robíš! Bol som slepý...
(Mama sa usmieva, čuduje sa.)
Mama: Čo sa stalo? Mal si zlý sen?
Martin: Asi. Bol som ďaleko... ale, vieš, čo? Pomôžem ti s raňajkami.
(Chlapec vybieha zo scény a cestou kričí.)
Martin: Mami! Urobím na raňajky, čo máš najradšej, dobre?
(Všetci herci vchádzajú na scénu a každý recituje po jednom verši, možno to upraviť, doplniť):

Keby mi patrila zem a bol by som slávny,
keby som mal, čo len chcem, bol by to majetok márny!

Najväčší poklad je skrytý, vďaka Bohu, v maminom srdci.
Takýto dar nám závidia aj anjeli v nebi.

Milá mama, akými slovami vyjadriť svoj vďak?
Možno pozornosťou, aby som bol lepší.

Možno sa budem učiť, aby si sa o mňa nebála.

(Všetci spolu): Mama, tvoje srdce je pre mňa ten najväčší dar!

Návrhy konkrétnych hier pre jednotlivé svetadiely

AFRIKA
- hádzanie kamienkov do košíka
- bludisko - ako cesta pralesom
- cesta hada (3-5 detí spojených v podrepe prejde určitú trasu)
- výroba náramkov z cestovín
- vyťukaj rytmus, ktorý ti zabubnujeme
- postav čo najrýchlejšie pyramídu z krabíc (z umelých pohárikov, plechoviek…)
- hľadáme drahokamy v piesku
- polievame vyschnutú zem vodou nosenou v dlaniach
- chôdza po lane (pozor na bezpečnosť)
- preteky v kotúľaní starej pneumatiky (aj z bicykla) pomocou paličky

AMERIKA
- lov papierových rýb na udicu
- spoznaj a pomenuj zvieratá žijúce na tomto kontinente
- prechod cez vodu plnú krokodílov
- lov papierovej zveri lukom a šípmi
- hľadanie indície vo fľašiach s pieskom, obilím, trávou a pod.
- hry s guľôčkami
- výroba mešcov na peniaze
- opičia dráha
- zahraj rozprávku alebo znázorni nejaký citát

EURÓPA
- futbalový slalom loptou medzi prekážkami
- spoznaj podľa chuti...
- zlož text známej piesne, ktorá je rozstrihaná po jednotlivých slovách
- beh s dvoma kuframi a slameným klobúkom na hlave
- vyber mená „našich" svätých
- prenos paličiek ústami z jednej fľaše do druhej bez použitia rúk
- výroba papierových kvetov
- poznaj jazyky, v ktorých sú napísané pozdravy

OCEÁNIA
- vyznač vlajkovou abecedou svoje meno
- hod bezpečným oštepom na cieľ
- vodnými pištoľami zahas horiace sviečky
- prechod po úzkej lavičke
- vyskúšaj si veslovanie v kanoe
- klokanie závody
- výroba papierových lodičiek
- biblické puzzle

ÁZIA
- naber čo najrýchlejšie misku ryže s čínskymi paličkami
- spoznaj vlajky ázijských štátov
- hod kruhmi na cieľ
- spoznaj čuchom
- sumo
- rybolov v potoku
- zber mincí paličkami
- dokresli štáty do „slepej" mapy
- prenášanie zrniek kávy z misky na tanierik
- nauč sa kresliť čínske znaky
Uvedené aktivity sú len námetmi. Dajú sa upravovať, meniť podľa možností a fantázie usporiadateľov. Vždy záleží na uvedení aktivity a na motivácii hráčov.

Záver

Možností ako sláviť Misijný deň detí je toľko, koľko fantázie, dobrej vôle a lásky do prípravy slávnosti vložíte. Modlime sa spoločne, aby to bol deň radosti, pokoja, plný misionárskeho nadšenia.

Zdroj: www.papezskemisijnediela.sk

Share/Save/Bookmark


Tags: Misijný  deň  detí  PMD  slávnosť  misionár  misijná  nedeľa  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: PMD už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie