Hlavná stránka Misie - rôzne Rôzne Misijná nedeľa – návrhy a podnety

Misijná nedeľa – návrhy a podnety

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Misie_CernoskoJedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách sveta a pomôcť im uvedomiť si, že každý z nás patrí do celosvetovej Cirkvi, ktorej jednotlivé slabé či choré údy potrebujú pomoc od silnejších a zdravých. Radosť, plynúca z tejto pomoci bratom a sestrám, ktorí to skutočne potrebuju, je veľmi dôležitá a práve ona rozohňuje plamienok viery, ktorú by sme mali prežívať nielen citovo, slovami, ale aj skutočnou reálnou pomocou v rôznych formách. Aké formy pomoci to môžu byť práve na Misijnú nedeľu vám chceme povedať v nasledujúcich riadkoch.

Modlitba misijného ruženca

Misijný charakter októbrovej Misijnej nedele možno krásne a jednoducho spojiť s mariánskym charakterom mesiaca októbra práve v misijnom ruženci.

O misijnom ruženci sme už písali v článku: Misijný ruženec. Každý desiatok tohto ruženca sa obetuje za iný kontinent. Preto aj každý desiatok má svoju farbu, symbolizujúcu daný kontinent:

 • zelená – Afrika
 • biela – Európa
 • žltá – Ázia
 • modrá - Austrália a Oceánia
 • červená – Amerika

Jedna z možností misijného ruženca je v tomto článku:

Misijný ruženec

V predvečer misijnej nedele, alebo na samotnú misijnú nedeľu môžete zorganizovať farské stretnutie buď rodín alebo jednotlivcov, mladých, detí či starých ľudí a spoločne sa pomodlite misijný ruženec a to buď celý ruženec na jeden konkrétny úmysel alebo každý desiatok na iný misijný úmysel (všeobecne za misie a misionárov v rôznych kontinentoch alebo konkrétne za nejaký projekt konkrétneho misionára všeobecne alebo v danom kontinente).

Samozrejme, najlepšie je zobrať misijné úmysly sv. otca. Okrem nich však vám však môžu poslúžiť aj tieto úmysly:

 • za misionárov – kňazov, rehoľníkov a misijných dobrovoľníkov na jednotlivých kontinentoch, či v konkrétnych štátoch daného kontinentu, aby ich Boh posilňoval, ochraňoval a pomáhal im v ich misijnej práci pri ohlasovaní evanjelia (ak poznáte konkrétnych misionárov, môže byť úmysel konkrétne za nich a ich projekty v misiách).
 • za šírenie viery na jednotlivých kontinentoch či štátoch, aby mnohí neveriaci našli Krista, spoznali ho či už v láske a živote veriacich kresťanov, alebo prostredníctvom rôznych médií, alebo inými cestami, ktoré určí Božia prozreteľnosť
 • ako poďakovanie za konkrétnych misionárov a ich službu v ohlasovaní evanjelia.
 • za konkrétne potreby diecézy a farnosti pri ohlasovaní evanjelia v našej krajine.
 • za každého jedného z nás – veriacich farnosti, aby sme vedeli ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojím príkladným životom, naplneným láskou, ale aj slovom, kdekoľvek sa nachádzame – v našich rodinách, v práci, v školách, na ulici, či na internete.
 • za zodpovedných za ohlasovanie evanjelia prostredníctvom médií – televízie, rádia, internetu a za kresťanské médiá v našej krajine ale aj v krajinách po celom svete, aby dokázali pútavo podávať pravdy a hodnoty evanjelia.
 • za úmysly, ktoré navrhnú samotní účastníci farského stretnutia

Ruženec možno doplniť čítaním textov Sv. Písma s misijným duchom a to medzi jednotlivými desiatkami. Možno ponechať pár minút ticha po prečítaní Sv. Písma na rozjímanie. Textami môžu byť:

 • „Choďte do celého sveta...“ (Mt 28,19)
 • „Poď za mnou...“ (Mt 4,19)
 • „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších...“ (Mt 25,40)
 • „Poslal ich pred sebou do všetkých miest...“ (Lk 9,6)

Ďalšie úryvky Sv. Písma môžu priniesť so sebou jednotliví účastníci stretnutia ako domácu úlohu, prípadne pred misijným ružencom môžete spoločne hľadať vo Sv. Písme tie texty, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú misijného poslania cirkvi. Každý, kto úryvok našiel ho potom môže medzi desiatkami prečítať.
Pri starších, či duchovne rozvinutých môžete účastníkov po krátkom rozjímaní v tichu požiadať aj o krátke zdieľanie toho, nad čím premýšľali počas ticha. Zásadou je hovoriť konrétne o sebe, o svojich skúsenostiach, o svojom živote, svojom pochopení misijného povolania, nehovoriť všeobecné, náučné katechézy ako by to malo byť, ako by sme to mali robiť, ale ako to ja konkrétne vo svojom živote robím. Tak sa vyhneme prílišnému rozpitvávaniu textov Sv. Písma z exegetického hľadiska, ktoré nie vždy plodonosne pomáhajú v konkrétnom živote.
Do prípravy stretnutia môžete zapojiť tvorivo aj deti buď výrobou malých ruženčekov (desiatok na palec), normálnych ružencov (5 desiatkov), alebo veľkého ruženca na stenu, ktorý by mohol potom putovať celý mesiac po rôznych rodinách, ktoré by sa modlili takýto misijný ruženec buď každý deň iná rodina alebo celý týždeň v jednej rodine podľa počtu rodín vo farnosti.
Katechéti môžu pripraviť s deťmi veľký plagát ruženca, do ktorého jednotlivých pátričkov možno písať alebo maľovať svoje prosby, prípadne úspechy v ohlasovaní evanjelia v škole, doma či na ulici.

Obohatenie liturgie misijnými prvkami

Prosby
Ku oficiálnym prosbám Cirkvi na misijnú nedeľu alebo namiesto nich možno pripraviť prosby:
- za potreby misionárov po celom svete v ich ohlasovaní evanjelia národom
- za obrátenie všetkých neveriacich, za ich návrat k Bohu, za to, aby spoznali v Kristovi svojho Spasiteľa, Kráľa a Priateľa
- za schopnosť a odvahu každý deň napĺňať misijné poslanie každého jedného z nás, za to, aby sme sa nechali pri ohlasovaní viesť Duchom Svätým, jeho slovami, jeho láskou.
- poďakovanie za všetkých, ktorí priniesli vieru nám, ktorí nám pomohli prísť bližšie k Bohu, uveriť v neho viac ako sme v neho verili predtým, ktorí nám pomohli otvoriť srdce Bohu, ktorí nás znovu priviedli k sviatostiam
- za rodičov, aby svoje deti vedeli nielen príkladným životom ale aj slovom viesť k Bohu
- za každého z nás, aby sme boli živým Sv. Písmom, v ktorom by každý okolo nás mohol nájsť Boha a priblížiť sa k nemu

Okrem spoločne prečítaných prosieb možno povzbudiť samotných veriacich (samozrejme tam, kde je to možné), aby predniesli Bohu vlastné prosby, prípadne nechať krátke ticho k predneseniu vlastných prosieb Bohu vo svojich srdciach a spoločne poprosiť spoločnou proklamáciou.

Umiestniť dopredu pred oltár alebo na iné viditeľné miesto misijný symbol (mapa sveta, glóbus, fotografia alebo plagát z misií) a k tomuto symbolu pripevniť buď na jednotlivé kontinenty prosby za vyriešenie najväčších ťažkostí ľudí, žijúcich na tomto kontinente, alebo do košíčka pred symbol priniesť prosby na papierikoch, na ktoré už počas týždňa pred Misijnou nedeľou môžu ľudia písať svoje prosby či poďakovania, ktoré chcú Bohu predložiť. Tieto sa môžu buď spoločne prečítať alebo iba tak nechať pred oltárom počas celej sv. omše a modliť sa za ne.

Obetné dary
Týždeň pred misijnou nedeľou možno vyzvať veriacich, aby priniesli ako obetné dary to, čím by chceli aspoň symbolicky vyjadriť solidaritu s obyvateľmi misijných krajín. Môže to byť cudzokrajné ovocie, prostriedky, ktoré v týchto krajinách potrebujú (napr. lieky, školské potreby...), rôzne náboženské darčeky ako kríž, sviecu, Bibliu, pohľadnice s citátmi, koláče a na koniec samozrejme chlieb a hrozno ako symboly eucharistických darov chleba a vína. Po skončení sv. omše môžu byť niektorí veriaci poverení odniesť tieto všetky dary chudobným vášho mesta, alebo sirotám a starým ľuďom v domovoch, alebo inak trpiacim vo vašej farnosti.

Sv. Prijímanie

Ku koncu sv. prijímania môžete do mikrofónu čítať nejaký vhodný misijný príbeh, alebo úvahu alebo zamyslenie, ktoré by sa týkalo nášho misijného povolania a poslania, samozrejme za sprievodu tichej meditačnej hudby (buď niekto hrá na hudobných nástrojoch alebo pustíte nejakú meditačnú inštrumentálnu hudbu z CD prehrávača). Príklady takýchto príbehov a úvah nájdete dostatočne v sekciách nášho portálu Misie.sk:

Misie - rôzne dokumenty, úvahy

Úvahy - úvahy na rôzne témy

Príbehy - príbehy na rôzne témy

Myšlienky - myšlienky rôznych svätých

Modlitby - rôzne modlitby na každú príležitosť


Požehnanie
Pred požehnaním sa môže kňaz pokúsiť zadať veriacim misijnú úlohu – akési malé misijné poslanie na tento deň, alebo týždeň, či mesiac. Takouto misijnou úlohou môže byť návšteva chorých v ich domoch, či v nemocniciach alebo starých ľudí v ich domoch alebo starobincoch, či akákoľvek iná pomoc trpiacim vo vašej farnosti. Na stretnutiach s ľuďmi v tento deň im môžete zadať aj úlohu – napísať na stretnutí na papier rôzne formy pomoci chudobným, chorým či opusteným. Požehnanie môže byť špeciálne pripravené ako vyslanie misionárov do sveta, aby si každý z veriacich uvedomoval, že z každej sv. omše odchádza ako zrelý a plnoprávny misionár posielaný Kristom zaniesť jeho milosti sily, pokoja, lásky, milosrdenstva a odpustenia každému človeku, ku ktorému nás On sám privedie.

V omšiach pre deti možno využiť aj nasledovné návrhy:
Skúste v nedeľu pred misijnou nedeľou povzbudiť deti, aby prišli buď v piatok alebo sobotu pred misijnou nedeľou vyzdobiť kostol. Pre pestrosť výzdoby môžu využiť farby jednotlivých kontinentov s rôznymi stuhami, glóbusom či mapou sveta, takisto môžu použiť obrázky z misijných krajín, alebo obrázky svätých, ktorí sa vyznačovali misionárskou horlivosťou za spásu duší (sv. František Xaverský, sv. Jozef Freinademetz, páter Damián a ďalší), takisto to môžu byť vlajky jednotlivých krajín alebo nejaké suveníry z misijných krajín.

Hudba na sv. omši môže byť obohatená hrou na rôzne exotické nástroje alebo nástroje typické pre rôzne misijné krajiny ako rôzne flauty, bubny, píšťaly a pod., prípadne obohatiť prinášanie darov alebo prinášanie Sv. Písma, či lekcionára pred čítaniami tancom, ktorý často používajú vo sv. omši domorodci v misijných krajinách a takto chvália Boha. Niektorí si môžu dokonca vyrobiť aj typický odev národov či kmeňov v danej misijnej krajine a takto oblečení priniesť obetné dary kňazovi v sprievode alebo osobitne. K obetným darom môžu byť vymyslené aj misijne ladené komentáre týchto darov (napr. „Prinášame ti túto sviecu ako znak....)
Pantomímou alebo jednoduchou scénkou stvárniť nejaký príbeh z biblie, ktorý je typicky misionársky.

Adorácia

Obsah adorácie:
Vyberte vhodné biblické texty, týkajúce sa misijnej tématiky a poslania apoštolov hlásať evanjelium.
Po chvíli ticha po prvom texte z biblie pripravte pár poďakovaní za ľudí, ktorí nám hlásali evanjelium začínajúc sv. Cyrilom a Metodom, pokračujúc ďalšími svätými v rámci celej Cirkvi ale aj konkrétnych ľudí v našich životoch, ktorí nám pomohli dostať sa bližšie k Bohu, predovšetkým svojich rodičov, starých rodičov a kňazov vo farnosti. Takisto možete ďakovať za dar viery a dôveru, ktorú nám Pán vložil do rúk, aby sme s ním spolupracovali na spáse sveta ohlasovaním Jeho lásky k nám. Ďakovať možno za mnoho vecí.
Pokúste sa zorganizovať pred Misijnou nedeľou stretnutie mladých či dospelých, na ktorom by ste mohli dať dokopy celú adoráciu aj s poďakovaniami či prosbami a inými textami úvah na misijnú tému...
Po ďalšom texte zo Sv. Písma môžete vložiť odprosovanie za neaktívnosť v ohlasovaní evanjelia, za strach a nedôveru voči Pánovi, ktorý nás posiela, ale my ako Jonáš utekáme pred svojím poslaním. Odprosovať za rodičov a kňazov, ktorí neodovzdávajú vieru tým, ktorí sú im zverení, nezapaľujú v nich svojím príkladom oheň viery, ba naopak svojím životom pohoršujú svoje deti či veriacich okolo seba.
Po ďalšom texte z Biblie môžu nasledovať prosby za obrátenie nás samých k Bohu, za posilu v ohlasovaní evanjelia, za odvahu ísť aj tam, kam sa všetci boja ísť hlásať radostnú zvesť. Proste za kňazov a biskupov, aby napomáhali rozvoju evanjelizácie, za misionárov, ktorí odchádzajú do ďalekých krajín, aby im Pán pomáhal na každom kroku. Ak viete o nejakom konkrétnom misionárovi a jeho projekte, modlite sa za neho a jeho potreby...

Ak by ste sa chceli nechať inšpirovať, ponúkame vám príklad takejto Adorácie v nasledujúcom článku:

Adorácia na Misijnú nedeľu

Výzdoba kaplnky či kostola:

Priestor adorácie skúste vyzdobiť misijne – farby jednotlivých kontinentov spojené pri zemeguli pod oltárom, či fotografie z misií, sviece, kadidlo alebo suveníry z misií vám v tom určite pomôžu.

Založenie misijnej skupinky

Akékoľvek skupiny sa vo farnosti nachádzajú (deti, mladí, dospelí či starí), môže sa práve v tomto období okolo Misijnej nedele vytvoriť po povzbudzovaní veriacich ešte jednu skupinku, ktorá by bola akousi misijnou stanicou celej farnosti – informovala by ostatných vo farnosti o rôznych misijných aktivitách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, raz za čas by pripravila prezentáciu o konkrétnych misionároch alebo konkrétnej krajine, v ktorej pôsobia slovenskí misionári cez fotografie, videá, ich zážitky, alebo pravidelne organizovala stretnutia s misionármi, ktorí sa vracajú na Slovensko na dovolenku a môžu vo farnosti porozprávať o svojich zážitkoch v misiách (telefóny a maily na misijné rehole a organizácie, ktoré vám môžu pomôcť nájsť ochotných misionárov, sa nachádzajú v článku: Misijné rehole a orgranizácie na Slovensku).

Táto skupinka – akýsi Misijný klub, alebo Misijný krúžok, alebo Priatelia misií (nazvite to ako by bolo najvhodnejšie pre vekové rozhranie členov vašej skupinky) sa okrem iného môže pravidelne (raz za týždeň či raz za mesiac) stretávať a okrem plánovania misijných akcií vo farnosti počas celého roka si môžu prečítať na stretnutí pár zážitkov jednotlivých misionárov, ktoré nájdu buď na internete alebo v časopisoch, pomodliť sa za konkrétnych misionárov, alebo porozmýšľať, ako týmto misionárom pomôcť pri rôznych projektoch, ktoré rozbehli vo svojej misii a potrebujú momentálne nejakú pomoc.

Ďalšou formou misijnej skupinky môže byť čisto modlitbové spoločenstvo – niečo na spôsob ruže (každý člen spoločenstva sa modlí každý deň jeden desiatok a obetuje ho za spoločný úmysel) alebo sa iba spoločne stretávajú a modlia každý raz za konkrétneho misionára buď ruženec, krížovú cestu, litánia, alebo prosia vlastnými slovami.
Jednou z foriem Misijnej skupinky môžu byť Misijné kluby Pápežských misijných diel, ktoré majú aj svoj program – treba sa ale informovať priamo na PMD, kde vám všetko vysvetlia.

Misijné súťaže

Na misijnú nedeľu môže vyvrcholiť niekoľko súťaží detí či mladých vo farnosti. Tu sú rôzne návrhy súťaží:

 1. Misie sú... – literárna súťaž o najlepšiu úvahu, či najlepší príbeh na tému „Misie sú...“ – počas celého októbra môžu deti či mladí alebo dospelí posielať svoje príspevky buď na adresu farnosti, alebo na mail farnosti. Vytvorí sa porota z niekoľkých odborníkov vo farnosti a vyberie najlepšie práce v rôznych kategóriách podľa štýlu literárnej práce alebo podľa veku účastníkov (deti do 8 rokov, 8-13 rokov, 14-18 rokov, 18-30, dospelí, starší). Odmenou môže byť uverejnenie najlepších prác vo farskom časopise, na stránke farnosti, alebo na portále Misie.sk, či v iných časopisoch na Slovensku (môžete sa pokúsiť osloviť aj Katolícke noviny)
 2. Moja misia – súťaž o najlepšiu kresbu alebo maľbu toho, čo si deti či mladí predstavujú pod pojmom „Moja misia“ – ako by mohli misijne pôsobiť vo svojom okolí, alebo ako už pôsobili, alebo ako by raz vo svojom živote chceli a kde presne pôsobiť ako misionári. Najkrajšie obrázky môže vybraná porota ohodnotiť v rôznych kategóriách podľa štýlu kresby či maľby, alebo podľa veku účastníkov. Odmenou môže byť uverejnenie výstavy najlepších kresieb spojenou s predajom týchto obrazov a výťažok sa môže poslať konkrétnemu misionárovi na jeho projekt. Inou odmenou môže byť uverejnenie najlepších prác vo farskom časopise, na farskej stránke, alebo vo virtuálnej výstave na portáli Misie.sk. Fantázii sa medze nekladú.
 3. Misie v mojom živote – fotografická súťaž o najlepšie fotografie, znázorňujúce misiu ako poslanie od Boha slúžiť iným okolo, hlásať im jeho radostnú zvesť. Takisto sa fotografie môžu zbierať počas celého októbra a na Misijnú nedeľu sa vyhlásia výsledky. Najlepšie fotografie môžu byť odmenené uverejnením v médiách, alebo zorganizovaním predajnej výstavy, ktorej výťažok môže putovať znova nejakému konkrétnemu misionárovi.

Rôznych foriem súťaží je veľa – vymyslite si svoju vlastnú.

Tombola - nakoniec môžete skúsiť aj losovaním zo všetkých účastníkov všetkých súťaží odmeniť napríklad 10 náhodne vybraných účastníkov aj vecnými cenami, ktoré budú vyhlásené dopredu. No malé darčeky môžete pripraviť pre všetkých účastníkov, aby mali akú-takú pamiatku. No a víťazov v jednotlivých súťažiach odmeňte takisto nejakou drobnosťou, pripomínajúcou im misijné poslanie každého jedného z nás.

Misijná nástenka

Nástenka na Misijnú nedeľu by mohla obsahovať:

 • Plagát k Misijnej nedeli a rôzne fotografie ľudí z misií...
 • Informácie z farnosti, ako sa zapojiť do jednotlivých misijných akcií, ktoré budú v čase Misijnej nedele prebiehať (stretnutia, spoločenstvá, prezentácie, besedy, sv. omša)
 • Listy misionárov, ich rozprávanie o svojej misii a zážitkoch, interview s nimi, fotky z ich misie
 • Víťazné kresby, úvahy či fotografie zo súťaží počas celého októbra

Ďalšie zaujímavé podnety, ako na misijnú nedeľu pomôcť misiám nájdete v týchto článkoch:

Misijný omšový spolok

Daruješ kravu – zachrániš život

Pomôž - pomôžu aj tebe!

 

Share/Save/Bookmark


Tags: misijná  nedeľa  návrhy  ruženec  
feed1 Komentáre
rasha
03. August 2016
41.69.141.253
Hodnotenie: +0

Normal URL
Code 1
شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة تنظيف بالقطيف
شركة تنظيف سجاد القطيف
شركة تنظيف سجاد بالجبيل
شركة تنظيف سجاد بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالجبيل
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالقطيف
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف بالدمام
شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام
شركة ترميم منازل بالدمام
Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie