Hlavná stránka Katechézy Otázky a odpovede Pár základných otázok z katechizmu pre deti

Pár základných otázok z katechizmu pre deti

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DobrovolniciAko sa pripravíme na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom?
Na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom sa pripravíme tak, že:
•    veríme, čo Boh zjavil,
•    urobíme, čo Boh prikázal,
•    získame a zachováme si Božiu milosť.
Kedy veríme v Boha?
V Boha veríme vtedy, keď slovo Božie berieme vážne a podľa neho žijeme.
Kedy dôverujeme Bohu?
Bohu dôverujeme vtedy, keď sme presvedčení, že nám Pán Boh vždy pomôže.


Kto nás vyučuje pravdy viery?
Biskupi a kňazi.
Akého si náboženstva?
Kresťan katolík.
Prečo môžu biskupi a kňazi učiť pravdy našej viery?
Biskupi a kňazi môžu učiť pravdy našej viery preto, lebo ich tým poveril Pán Ježiš.
Kde sú zapísané pravdy viery?
Pravdy sú zapísané v knihách Svätého písma.
Čo je Sväté Písmo?
Sväté Písmo je napísané Božie slovo.
Ako inak sa ešte nazýva Sväté písmo?
Nazýva sa tiež “Božie slovo” alebo gréckym slovom “Biblia” (to znamená “knihy”)
Ako sa delia knihy Svätého písma?
Knihy Svätého písma sa delia na knihy Starého zákona a na knihy Nového zákona.
Koľko kníh je obsiahnutých v celom Svätom Písme?
Vo Svätom Písme je obsiahnutých 73 kníh – z toho 46 v Starom zákone a 27 v Novom zákone.
Ktoré sú knihy Nového zákona?
Knihy Nového zákona sú štyri knihy svätého Evanjelia, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie svätého apoštola Jána (Apokalypsa).
Koľko kníh je obsiahnutých v Novom zákone?
V Novom zákone je obsiahnutých 27 kníh.
Čo išli apoštoli hlásať celému svetu?
Apoštoli išli celému svetu hlásať Evanjelium, radostné posolstvo Pána Ježiša.
Vymenuj štyroch evanjelistov.
Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
Kde nájdeme najdôležitejšie články učenia apoštolov?
Najdôležitejšie články učenia apoštolov nájdeme v apoštolskom vyznaní viery – vo “Verím v Boha”.

Kto je Boh?
Boh je ten, ktorý je od večnosti. Je pôvodca všetkých vecí. Je to náš nebeský Otec.
Kde je Boh?
Boh je mimo priestoru. Znamená to teda, že je všadeprítomný.
Odkedy je Boh?
Boh je mimo času. Je teda večný. Nemá počiatok ani koniec existencie. Vždy bol, je a bude.
Čo vie Boh?
Pán Boh vie všetko, aj to, čo si myslíme: Boh je vševediaci.
Prečo nevidíme Boha?
Boha nevidíme preto, lebo je čistý duch, nemá telo.
Odkiaľ vieme, že je Boh?
•    Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.
•    Boh k nám prehovoril vo Svätom Písme.
Čo môže Boh urobiť?
Môže urobiť všetko, čo chce, lebo je všemohúci.
Čo robíme, keď sa modlíme?
Keď sa modlíme, myslíme na Boha, s Bohom sa rozprávame.
Je viac ako jeden Boh?
Boh je len jeden.
V koľkých osobách je Boh?
Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.
Ako voláme tri božské osoby?
Tri božské osoby voláme Najsvätejšia Trojica.
Čo je to Najsvätejšia Trojica?
Sú to tri osoby, ktoré sú spolu jediným Bohom. Tie osoby sú Otec, Syn a Duch Svätý.
Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice je najdôležitejšia?
Žiadna z osôb Najsvätejšej Trojice nie je dôležitejšia než tie ostatné. Všetky osoby v Najsvätejšej Trojici sú si rovné.

Odkiaľ je svet?
Svet stvoril pre nás Nebeský Otec.
Čo robí Nebeský Otec aj teraz so svetom?
Nebeský Otec aj teraz sa stará o svet a dbá o všetko, čo je na svete.
Kto sú anjeli?
Anjeli sú neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.
Čo robia dobrí anjeli?
Dobrí anjeli milujú Pána Boha a ľudí vedú k dobrému.
Čo robia zlí anjeli?
Zlí anjeli nenávidia Pána Boha a ľudí navádzajú na zlé.ale aj oni musia byť zlí
Odkiaľ sú ľudia?
Prvých ľudí stvoril Pán Boh.
Ako sa odlišujú ľudia od zvierat?
Ľudia majú na rozdiel od zvierat nesmrteľnú dušu a Boh ich prijal za svoje deti. Sám Boží syn sa stal človekom
Kto sú ľudia?
Ľudia sú stvorenia Pána Boha, ktoré majú telo a dušu.
Aká je ľudská duša?
Ľudská duša je nesmrteľná.
Akú úlohu majú ľudia na zemi?
Ľudia na zemi majú oslavovať Pána Boha a budovať svet.
Ako žili ľudia na začiatku?
Na začiatku žili ľudia veľmi blažene: nepoznali ani utrpenie, ani smrť.
Prečo boli prví ľudia naozaj šťastní?
Prví ľudia boli naozaj šťastní preto, lebo ich Nebeský Otec prijal za svoje deti a povolal ich do večnej blaženosti.
Ako sa človek stáva aj dnes môže stať adoptovaným Božím synom (dcérou)?
Keď uverí v Pána Ježiša a dá sa pokrstiť.
Môžu byť pokrstené aj deti, ktoré sú ešte malé a tak nemôžu ešte mať vieru?
Môžu byť pokrstené, ak túto vieru za nich vyznajú ich rodičia a krstní rodičia. Títo sa tiež zaväzujú, že dieťa vo viere vychovajú. Dieťa však svoju vieru musí potvrdiť osobne pri sviatosti birmovania.
Ako stratili prví ľudia blaženosť?
Prví ľudia stratili blaženosť tak, že neposlúchali príkaz Nebeského Otca, spáchali hriech vedome a dobrovoľne.
Ako voláme hriech prvých ľudí?
Hriech prvých ľudí voláme prvotný hriech.
Ako sa volá hriech, ktorý sme zdedili po prvých rodičoch?
Volá sa dedičný hriech. preto, lebo s týmto hriechom a jeho následkami sa narodí každý človek.
Aké sú následky dedičného hriechu?
Následky dedičného hriechu sú:
•    stratili sme lásku a priateľstvo Nebeského Otca (Božiu posväcujúcu milosť);
•    rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila k hriechu;
•    musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.
Kedy sa pácha hriech?
Hriech sa pácha vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.
Akým spôsobom sa pácha hriech?
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Sú všetky hriechy rovnaké?
Všetky hriechy nie sú rovnaké. Sú veľké, čiže smrteľné; a malé, čiže všedné hriechy.
Kedy spácha človek veľký hriech?
Veľký hriech spácha človek vtedy, keď vo veľkej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.
Kedy spácha človek malý hriech?
Malý hriech spácha človek vtedy, keď v malej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.
Čo sa stane s dobrými a čo so zlými?
Dobrých Pán Boh odmení a zlých potrestá, pretože je spravodlivý.
Kde sa uskutoční odmena a trest?
Odmena a trest sa uskutoční už aj tu na zemi, ale konečná odmena alebo trest príde po smrti.
Čo sa stane s kajúcim hriešnikom?
Pán Boh kajúcemu hriešnikovi odpustí, lebo každého nekonečne miluje.
Čo by sa bolo stalo s ľuďmi, keby sa Pán Boh nebol nad nimi zľutoval?
Keby sa Pán Boh nebol nad ľuďmi zľutoval, nikdy nikto by sa nebol dostal do večnej blaženosti.
Ako sa Pán Boh zmiloval nad ľuďmi?
Pán Boh sa nad ľuďmi zmiloval tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.
Čo máme vedieť o smrti?
O smrti máme vedieť to, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského života do večného.
Čo sa s nami stane po smrti?
Po smrti nás Boh bude súdiť a toto bude osobný súd.
Kam sa dostane človek po smrti?
Po smrti sa človek dostane do neba, alebo do pekla.
Čo bude po smrti?
Po smrti začne nový život: pre dobrých život večnej blaženosti, pre zlých život večného zatratenia.


Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa stala človekom?

Človekom sa stala Druhá božská osoba –Boží Syn - Ježiš Kristus.
Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa vo Svätom písme označuje ako ”Slovo”?
“Slovo”, to je Druhá božská osoba – Boží Syn.
Čo znamenajú vo Svätom písme slová: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami?
Tie slová znamenajú, že Druhá božská osoba – Boží Syn, ktorý sa tiež nazýva “Slovo” vzal na seba ľudské telo a žil na zemi ako človek.
Kto je to Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je Druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal pre nás človekom. a zomrel na križi
Ježiš Kristus je Boh alebo človek?
Kde sa narodil Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus sa narodil v meste Betleheme v Izraeli.
Kedy slávime narodenie Pána Ježiša?
Narodenie Pána Ježiša slávime na Vianoce, 24. decembra.
Čo znamená meno Ježiš?
Meno Ježiš znamená Spasiteľ (Záchranca) alebo Vykupiteľ.
Čo znamená meno Kristus?
Meno Kristus po grécky znamená Boží Pomazaný. Po hebrejsky sa to povie “Mesiáš”.
Prečo sa stal Syn Boží človekom?
Syn Boží sa stal človekom preto, aby nás slovom a príkladom učil a vykúpil.
Kto je otcom Pána Ježiša?
Otcom Pána Ježiša je Boh Otec.
Prečo nazývame Krista ”Spasiteľ”?
Pretože nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil odpustenie hriechov a zachránil nás pre večný život v nebi.
Kto je prisľúbený a poslaný Vykupiteľ?
Prisľúbený a poslaný Vykupiteľ je Ježiš Kristus.
Kde rástol Pán Ježiš?
Pán Ježiš rástol v meste Nazaret v Izraeli.
V čom nám bol podobný Pán Ježiš?
Pán Ježiš nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu.
Čomu nás učí nazaretský život Pána Ježiša?
Nazaretský život Pána Ježiša nás učí poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.
Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal vyučovať?
Pán Ježiš, keď začal vyučovať, mal asi 30 rokov.
Za kým išiel Pán Ježiš, skôr ako začal vyučovať?
Pán Ježiš, skôr než začal vyučovať, šiel za Jánom Krstiteľom, aby prijal krst pokánia.
Čo učil Pán Ježiš?
Pán Ježiš učil všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme dosiahli pozemskú a večnú blaženosť.
Kto spísal učenie a život Pána Ježiša?
Učenie a život Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti v knihách, ktoré voláme Evanjelium.
Ako znie hlavné prikázanie?
Hlavné prikázanie znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Kedy milujeme Boha nadovšetko?
Pána Boha milujeme nadovšetko vtedy, keď ho máme radšej ako všetko na svete a keď plníme jeho vôľu.
Kedy milujeme svojho blížneho ako seba samého?
Svojho blížneho ako seba samého milujeme vtedy, keď úprimne chceme jeho dobro a v nešťastí mu pomôžeme.
Prečo robil Pán Ježiš zázraky?
Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, aby im ukázal svoju božskú moc, a aby posilnil ich vieru.
Koho z ľudí Pán Ježiš osobitne miloval?
Pán Ježiš osobitne miloval deti.
Prečo Pán Ježiš osobitne miloval deti?
Pán Ježiš preto osobitne miloval deti, lebo čisté detské duše sú najbližšie k Božiemu kráľovstvu.
Kto boli nepriatelia Pána Ježiša?
Nepriatelia Pána Ježiša boli pyšní zákonníci, pokryteckí farizeji a žiarliví saduceji.
Na čom sa dohodli nepriatelia Pána Ježiša?
Nepriatelia Pána Ježiša sa dohodli, že ho zabijú.
Čo urobil Pán Ježiš na Poslednej večeri?
Pán Ježiš pri Poslednej večeri obetoval prvú svätú omšu. Premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv.
Čo sa stalo na slová Pána Ježiša: “Toto je moje telo” – “Toto je moja krv”?
Na slová Pána Ježiša: “Toto je moje telo” – “Toto je moja krv” chlieb a víno sa premenili na jeho Telo a Krv.
Prečo povedal Pán Ježiš slová: “Toto robte na moju pamiatku”?
Slová: “Toto robte na moju pamiatku” povedal Pán Ježiš preto, aby aj jeho apoštoli robili to, čo on: premieňali chlieb a víno na jeho Telo a Krv.
Kto teraz premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša?
Chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša premieňajú teraz nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi, keď obetujú svätú omšu.
Ako trpel za nás Pán Ježiš?
Pán Ježiš trpel za nás tak, že:
•    potil sa krvou,
•    bol bičovaný,
•    bol tŕním korunovaný,
•    niesol ťažký kríž,
•    bol ukrižovaný.
Za čo trpel a zomrel Pán Ježiš?
Pán Ježiš trpel a zomrel za všetky hriechy všetkých ľudí.
Kedy zomrel za nás Pán Ježiš?
Pán Ježiš zomrel za nás na Veľký piatok.
Kde zomrel Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus zomrel v meste Jeruzaleme v hlavnom meste Izraela.
Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?
Na tretí deň po svojej smrti Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych?
Pán Ježiš vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu.
Prečo trpel, zomrel a vstal z mŕtvych Pán Ježiš?
Pán Ježiš trpel, zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby nás vykúpil a spasil.
Odkiaľ vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?
To, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych vieme od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, rozprávali sa i jedli s ním a toto dosvedčili mučeníckou smrťou.
Čo pre nás znamená smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?
Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša pre nás znamená to, že nebeský otec nás nekonečne miluje a po smrti nás vzkriesi k večnému životu.
Čo slávime na štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní?
Slávime to, že Pán Ježiš vystúpil na nebesia a ako Bohočlovek je účastný slávy Nebeského Otca.
Kedy sa vráti Pán Ježiš?
Pán Ježiš sa vráti na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí.
Ako menujeme súd na konci sveta?
Súd na konci sveta menujeme posledný, všeobecný alebo súd sveta.
Čo sa stane na konci sveta?
Na konci sveta Pán Ježiš:
•    vzkriesi mŕtvych,
•    zjaví sa vo svojej sláve a bude súdiť,
•    dobrých odmení večnou blaženosťou a zlí sa dostanú do večného zatratenia,
•    viditeľný svet pretvorí na nový, ktorý bude domovom pre spasených ľudí.

Duch Svätý
Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je Tretia Božská osoba, pravý Boh v jednote s Otcom a Synom.
Kto zoslal na zem Ducha Svätého?
Ducha Svätého zoslal od Boha Otca Ježiš Kristus.
Kedy zostúpil na apoštolov Duch Svätý?
Na Turíce, teda 50 dní po Veľkej noci .
Prečo zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého?
Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého preto, aby: 1. apoštolov posilnil a urobil múdrymi, smelými hlásateľmi Ježišovej blahozvesti, 2. nás viedol a posväcoval v kresťanskom živote.
Kedy máme zvlášť prosiť Ducha Svätého o pomoc?
Ducha Svätého máme zvlášť prosiť o pomoc pred každým vážnym rozhodnutím.
Čo to znamená kajať sa (robiť pokánie)?
Znamená to zanechať hriešny život, obrátiť sa od svojich hriechov a dobrými skutkami prinášať zadosťučinenie za svoje viny.
Čo to znamená byť spasený?
Znamená to byť zachránený. Získať večný život v nebi.
Bez čoho nemôže byť človek spasený?
Bez Božej milosti.
Čo je to Božia milosť?
Božia milosť je nezaslúžený dar od Boha, ktorý dostávame pre zásluhy Ježiša Krista.
Aké dva druhy Božej milosti rozlišujeme?
Rozlišujeme milosť posväcujúcu a milosť pomáhajúcu.
Načo dostávame milosť posväcujúcu?
Milosť posväcujúcu dostávame na to, aby sme mohli byť deťmi Nebeského Otca, bratmi Pána Ježiša a chrámom Ducha Svätého.
Čo to znamená, že človek je v posväcujúcej milosti?
Znamená to, že bol očistený od svojich hriechov a žije v spojení s Bohom.
Ako môže človek stratiť posväcujúcu milosť?
Posväcujúcu milosť človek stráca vtedy, keď spácha ťažký hriech.
Spôsobuje každý hriech stratu posväcujúcej milosti?
Nie, ľahký hriech nespôsobí stratu Božej milosti, iba ťažký.
Načo dostávame milosť pomáhajúcu?
Milosť pomáhajúcu dostávame na to, aby sme dobro spoznali i robili a takto nasledovali Pána Ježiša.

Sviatosti a sväteniny
Načo ustanovil Pán Ježiš sviatosti?
Sviatosti ustanovil Pán Ježiš na to, aby naznačovali naše spojenie s Ježišom a Cirkvou a privádzali milosť Božiu.
Koľko je sviatostí?
Sedem
Čo je krst?
Krst je sviatosť duchovného znovuzrodenia, ktorá nás robí Božíni deťmi a členmi Kristovej Cirkvi.
Kto môže krstiť?
Pravidelne krstí kňaz, ale v súrnom prípade môže krstiť ktokoľvek.
Ako sa krstí?
Krstí sa tak, že sa leje voda na hlavu dieťaťa a pritom sa hovorí: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Aké sú účinky sviatosti krstu?
Účinky sviatosti krstu sú: 1. robí nás Božími deťmi, 2. zotrie všetky hriechy a tresty za ne, 3. vzbudí v nás nadprirodzený život, 4. dá nám milosť pomáhajúcu k tomu, aby sme boli dobrými kresťanmi, 5. robí nás údmi Kristovej Cirkvi, 6. do duše nám vtláča nezmazateľný znak.
Koho dostaneme pri krste?
Pri krste dostaneme nebeského ochrancu, ktorého meno nosíme a jeho príklad nasledujeme.
Kto je pozemským ochrancom pokrsteného?
Pozemským ochrancom pokrsteného sú krstní rodičia, ktorých si vážime a poslúchame.
Kto môže odpustiť hriechy?
Hriechy môže odpustiť len Pán Boh a v jeho mene tí, ktorí dostali právomoc.
Komu dal Pán Ježiš právomoc odpúšťať hriechy?
Pán Ježiš dal právomoc odpúšťať hriechy apoštolom.
Ktorými slovami dal Pán Ježiš apoštolom právomoc odpúšťať hriechy?
Pán Ježiš týmito slovami dal apoštolom moc odpúšťať hriechy: “Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané”.
Na koho prešla právomoc odpúšťať hriechy od apoštolov?
Právomoc odpúšťať hriechy prešla od apoštolov na biskupov a kňazov.
Čo je sviatosť zmierenia?
Sviatosť zmierenia je sviatosť, v ktorej nás Pán Ježiš zmieruje s Nebeským Otcom, odpúšťa nám hriechy a vracia nám stratený Boží život.
Kto dnes odpúšťa hriechy?
Hriechy odpúšťajú biskupi a kňazi, keď v mene Pána Ježiša vysluhujú sviatosť zmierenia: t.j. spovedajú.
Čo robím, keď prijímam sviatosť zmierenia?
Keď prijímam sviatosť zmierenia: 1. spytujem si svedomie, 2. oľutujem svoje hriechy, 3. sľúbim, že sa polepším, 4. vyznávam svoje hriechy, 5. vykonám zadosťučinenie.
Čo robím, keď si spytujem svedomie?
Keď si spytujem svedomie, rozmýšľam nad tým, aké hriechy som spáchal.
Ako si spytujem svedomie?
Svedomie si spytujem takto: 1. prosím o pomoc Ducha Svätého, 2. spomeniem si, kedy a ako som sa naposledy spovedal, 3. zistím si svoje hriechy pomocou duševného zrkadla.
Čo si pri spytovaní svedomia musím zapamätať o ťažkých hriechoch?
Pri spytovaní svedomia si o ťažkých hriechoch musím zapamätať, koľko ráz som ich spáchal.
Kedy mám ľútosť?
Ľútosť mám vtedy, keď ma bolí a mrzí, že som hriechmi urazil dobrotivého Boha.
Načo mám myslieť pri ľútosti?
Pri ľútosti mám myslieť na utrpenie Pána Ježiša, ktoré podstúpil aj za moje hriechy.
Kedy mám silné predsavzatie?
Silné predsavzatie mám vtedy, keď sa úprimne rozhodnem, že:
•    ťažký hriech nikdy viac nespácham,
•    budem sa chrániť aj všedných hriechov,
•    budem sa vyhýbať aj príležitosti k hriechu,
•    spôsobenú škodu nahradím.
Akými slovami oľutujem a urobím si silné predsavzatie?
Svoje hriechy oľutujem a silné predsavzatie si urobím týmito slovami: Bože môj, celým srdcom ťa milujem. Ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
Čo robím, keď sa spovedám?
Keď sa spovedám, vyznávam sa spovedníkovi zo svojich hriechov, aby mi on v mene Božom odpúšťal.
Ako si vykonám svätú spoveď?
Svätú spoveď si vykonám takto:
•    Prídem k spovedníkovi, pozdravím a prežehnám sa: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. /Potom ma duchovný otec privíta./ A pokračujem: Spovedám sa Pánu Bohu, že som od malička, /za mesiac.../ spáchal tieto hriechy.
•    Vymenujem svoje hriechy, ako som ich zistil pri spytovaní svedomia. Po vyznaní hriechov pridám: Na viac hriechov sa nepamätám.
•    Pozorne si vypočujem poučenie spovedníka a zapamätám si úkon pokánia /pokutu/.
•    Potom oľutujem svoje hriechy a sľúbim, že sa polepším.
•    Keď ma spovedník rozhreší, prežehnám sa a na konci poviem: Amen.
Duchovný otec ma prepustí.
Môže spovedník prezradiť hriechy, ktoré počul v spovedi?
Spovedník nikdy a nikomu nemôže prezradiť hriechy, ktoré počul v spovedi, lebo ho viaže spovedné tajomstvo.
Z ktorých hriechov sa musíme bezpodmienečne vyspovedať?
Bezpodmienečne sa musíme vyspovedať zo všetkých ťažkých hriechov.
Čo sa stane s tým, kto vo svätej spovedi úmyselne vynechá niektorý ťažký hriech?
Kto vo svätej spovedi úmyselne vynechá niektorý ťažký hriech, spácha svätokrádež a jeho spoveď je neplatná.
Čo má urobiť ten, kto sa spovedal svätokrádežne?
Kto sa spovedal svätokrádežne, v nasledujúcej spovedi musí povedať, že sa neplatne spovedal a musí zopakovať celú predošlú spoveď.
Čo má urobiť ten, kto sa zabudol vyspovedať z niektorého ťažkého hriechu?
Kto sa zabudol vyspovedať z niektorého ťažkého hriechu, v nasledujúcej spovedi musí povedať aj ten hriech, ktorý zabudol.
Prečo mi je vo svätej spovedi uložené zadosťučinenie?
Zadosťučinenie mi je uložené preto,
• aby som sa polepšil a napravil svoj život,
• aby sa mi zmenšili tresty za hriechy.
Čo urobím po svätej spovedi?
Po svätej spovedi:
• vykonám úkon pokánia/zadosťučinenie/,
• poďakujem sa Pánu Bohu, že mi odpustil hriechy,
• snažím sa polepšiť.
Čo je Eucharistia?
Eucharistia je opravdivé Telo a Krv Pána Ježiša v podobe chleba a vína.
Ako inak ešte nazývame Eucharistiu?
Nazývame ju tiež Oltárna sviatosť alebo Sväté prijímanie.
Ako ustanovil Pán Ježiš Sviatosť oltárnu?
Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu takto: Pred svojím umučením pri Poslednej večeri vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojím učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojím učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Potom dodal: Toto robte na moju pamiatku.
Prečo ustanovil Pán Ježiš Sviatosť oltárnu?
Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu preto, aby:
• vo svätej omši sprítomňoval pre nás obetu kríža,
• vo svätom prijímaní živil našu dušu,
• v našich kostoloch býval medzi nami.
Čo sa deje vo svätej omši?
Vo svätej omši Pán Ježiš sprítomňuje obetu kríža.
Kto obetuje svätú omšu?
Svätú omšu spočiatku obetovali apoštoli a teraz ich zástupcovia biskupi a kňazi.
Ktoré sú hlavné časti svätej omše?
Hlavné časti svätej omše sú: Bohoslužba slova a Bohoslužba obety.
Koľko častí má Bohoslužba obety?
Bohoslužba obety má tri časti: obetovanie, premenenie a prijímanie.
Ako sa zúčastňujem na svätej omši?
Na svätej omši sa zúčastňujem tak, že:
• vypočujeme si učenie Pána Ježiša;
• spoločne sa modlíme a spievame;
• spolu s Pánom Ježišom sa obetujeme Nebeskému Otcovi;
• spájame sa s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní.
Čo prijímame vo svätom prijímaní?
Vo svätom prijímaní prijímame Telo a Krv Pána Ježiša v podobe sviatostného chleba.
Aký je to pokrm, ktorý prijímame vo svätom prijímaní?
Pokrm, ktorý prijímame vo svätom prijímaní nie je obyčajný chlieb, ale nebeský. Je to pravé Telo a Krv Pána Ježiša.
Vidím telo Pána Ježiša, keď ho prijímam?
Keď prijímam, nevidím telo Pána Ježiša, lebo je tajomne ukryté v podobe chleba.
Odkiaľ vieme, že Telo Pána Ježiša je prítomné v Oltárnej sviatosti?
To, že Telo Pána Ježiša je prítomné v Oltárnej sviatosti, vieme z jeho slov, veď povedal “ Toto je moje Telo”.
Chce Pán Ježiš, aby som prijímal?
Pán Ježiš chce, aby som prijímal, veď povedal: “Vezmite a jedzte...”.
Chce Pán Ježiš, aby som často prijímal?
Pán Ježiš chce, aby som často prijímal, lebo nám podáva svoje Telo v podobe nášho každodenného chleba.
Čo je potrebné na to, aby som hodne prijímal?
Na to, aby som hodne prijímal, je potrebné, aby som:
• bol v stave milosti, • • prijímal s čistým úmyslom, • • vykonal modlitby, • • zachoval sviatostný pôst. •
Kedy som v stave milosti?
V stave milosti som, keď nemám ťažký hriech.
Aký hriech spácha ten, kto prijíma v stave ťažkého hriechu?
Kto prijíma v stave ťažkého hriechu, spácha hriech svätokrádeže.
Môžem pristúpiť k svätému prijímaniu so všednými hriechmi?
So všednými hriechmi môžem pristúpiť viackrát, ak nemám na duši ťažký hriech.
Koľkokrát môžem pristúpiť k svätému prijímaniu?
K svätému prijímaniu môžem pristúpiť za jeden deň dvakrát, ale druhý krát musím byť na celej svätej omši.
Ako zachovávam sviatostný pôst?
Sviatostný pôst zachovávam tak, že hodinu pred svätým prijímaním nič nejem a nepijem okrem čistej vody.
Čo poviem, keď mi kňaz podá svätú Hostiu?
Keď mi kňaz podáva svätú Hostiu, na kňazove slová: “Telo Kristovo!” odpoviem: “Amen”.
Kedy sa pristupuje k svätému prijímaniu?
K svätému prijímaniu sa pristupuje spravidla pri svätej omši, výnimočne aj mimo svätej omše.
Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo Božieho ľudu.
Kto patrí k Božiemu ľudu?
K Božiemu ľudu patria tí, čo sa krstom stali Božími deťmi, veria v Pána Ježiša a žijú podľa jeho učenia.
Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus.
Načo založil Pán Ježiš svätú Cirkev?
Pán Ježiš založil Cirkev na to, aby viedla ľudí ku spáse, k večnej blaženosti.
Koho určil Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi?
Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi určil svätého Petra.
Komu zveril Pán Ježiš vedenie Cirkvi?
Pán Ježiš vedenie Cirkvi zveril svätému Petrovi a ostatným apoštolom.
Kto riadi Cirkev dnes?
Dnes riadia Cirkev nástupcovia apoštolov: pápež a biskupi.
Kto pomáha biskupom v posväcovaní Božieho ľudu?
V posväcovaní Božieho ľudu pomáhajú biskupom pastieri Božieho ľudu: kňazi.
Prečo voláme Cirkev tajomným telom Kristovým?
Tajomným telom Kristovým voláme Cirkev preto, lebo Kristus sa stotožnil so svojou Cirkvou.
Prečo je naša Cirkev jednotná?
Cirkev je jednotná preto, lebo má jednu viditeľnú hlavu a všade to isté učí.
Prečo je naša Cirkev svätá?
Cirkev je svätá preto, lebo svätý je jej zakladateľ, sväté je jej učenie a vychováva k svätosti.
Prečo je naša Cirkev katolícka, čiže všeobecná?
Cirkev je katolícka, čiže všeobecná preto, lebo od čias Pána Ježiša až do teraz jestvuje a každý človek môže byť jej členom.
Prečo je Cirkev apoštolská?
Cirkev je apoštolská preto, lebo ju vedú nástupcovia apoštolov a učí to isté, čo hlásali apoštoli.
Čo je sviatosť posvätnej vysviacky?
Sviatosť posvätnej vysviacky je sviatosť, ktorou Pán Ježiš dáva moc tým, ktorí chcú pokračovať v jeho kňazskej službe.
Kto môže vysluhovať sviatosť posvätnej vysviacky?
Sviatosť posvätnej vysviacky môže vysluhovať biskup.
V čom spočíva hlavne kňazská služba?
Kňazské poslanie spočíva hlavne v úlohách:
•    hlásať Božie slovo;
•    posväcovať ľudí vysluhovaním sviatostí a svätenín;
•    viesť veriacich cestou Božích prikázaní ku spáse.
Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.
Čo vieme o ustanovení birmovania?
O ustanovení birmovania vieme, že apoštoli z vôle Pána Ježiša modlitbou a vkladaním rúk zvolávali na pokrstených Ducha Svätého.
K čomu nás zaväzuje sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania nás zaväzuje, aby sme vo svete svedčili o Pánu Ježišovi príkladným životom a vernosťou k Cirkvi.
Ako sa pripravíme na prijatie sviatosti birmovania?
Na prijatie sviatosti birmovania sa pripravíme takto:
•    poučíme sa o náboženských pravdách,
•    modlitbou si vyprosujeme dary Ducha Svätého,
•    zaväzujeme sa, že budeme svedkami Pána Ježiša vo svete,
•    vyspovedáme sa a pristúpime k svätému prijímaniu.
Aké sú účinky sviatosti birmovania?
Účinky sviatosti birmovania sú tieto:
•    udelí nám 7 darov Ducha Svätého,
•    urobí nás dospelými členmi svätej Cirkvi,
•    vtlačí nám do duše nezmazateľný znak,
•    upevní nás v spojení s Kristom.
Kto vysluhuje sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania vysluhuje biskup, alebo ním splnomocnený kňaz.
Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania sa udeľuje takto: Birmujúci položí ruku na hlavu birmovanca, pomaže ho na čelo krizmou a hovorí: “M., prijmi znak Daru Ducha Svätého!”.
Čo je krizma?
Krizma je olivový olej alebo iný rastlinný olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok.
Čo je povinnosťou birmovných rodičov?
Povinnosťou birmovných rodičov je dávať svojim birmovným deťom dobrý príklad kresťanského života.
Kto ustanovil manželstvo?
Manželstvo ustanovil Pán Boh, keď stvoril ľudí ako muža a ženu.
Kto povýšil manželstvo na sviatosť?
Manželstvo na sviatosť povýšil Pán Ježiš.
Čo je sviatosť manželstva?
Sviatosť manželstva je nerozlučiteľný zväzok muža a ženy, ktorý silou Kristovej milosti žijú vo vzájomnej láske a pre dobro svojej rodiny.
Aké sú povinnosti manželov?
Povinnosti manželov sú:
•    aby sa navzájom ctili a pomáhali si,
•    vo vernosti do konca života vytrvali,
•    svoje deti starostlivo vychovali.
Kto ustanovil sviatosť pomazania chorých?
Sviatosť pomazania chorých ustanovil Pán Ježiš a sv. Jakub apoštol nás poučil o spôsobe jej udeľovania.
Čo je pomazanie chorých?
Pomazanie chorých je sviatosť nemocných, v ktorej Pán Ježiš prichádza k chorému, aby ho na duši uzdravil a na tele posilnil.
Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?
Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje pomoc a pokoj Pána Ježiša.
Či sa treba modliť?
Treba sa modliť preto, lebo:
•    aj Pán Ježiš sa modlil;
•    bez modlitby sa nemôžeme páčiť Pánu Bohu;
•    modlitbou si vyprosujeme Božiu milosť.
Prečo sa máme modliť?
Modliť sa máme preto, aby sme:
•    oslavovali Pána Boha pre jeho svätosť;
•    ďakovali mu za jeho dobrotu;
•    odprosovali ho za svoje hriechy;
•    prosili ho o pomoc.
Kedy sa máme modliť?
Modliť sa máme často, ale najmä:
•    ráno, napoludnie, večer;
•    pred jedením, po jedení;
•    pred prácou, po práci;
•    na spoločných bohoslužbách.
Ako sa môžeme modliť?
•    Potichu, nahlas alebo spevom;
•    súkromne alebo verejne.
Čo je liturgia?
Liturgia je verejná bohoslužba Cirkvi.
Čo nám pripomína cirkevný rok?
Cirkevný rok nám pripomína udalosti zo života Pána Ježiša a spomienky na jeho svätých.
Ktorý je najdôležitejší sviatok cirkevného roku?
Najdôležitejší sviatok cirkevného roku je Veľká noc – sviatok zmŕtvychvstania Pána Ježiša.
Čo sú sväteniny?
Sväteniny sú žehnania a svätenia, ktoré ustanovila Cirkev.
Čo robí Cirkev sväteninami?
Cirkev sväteninami:
•    zveruje osoby a veci do Božej ochrany /žehnanie/,
•    vyhradzuje osoby a veci pre Božiu službu /svätenie/.
Čo je kostol?
Kostol je dom Boží i domov Božieho ľudu.
Kto sú svätí?
Svätí sú ľudia, ktorí hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz žijú vo večnej blaženosti.
Ako ctíme svätých?
Svätých ctíme tak, že sa snažíme nasledovať ich príklad, prosíme ich o príhovor a máme v úcte ich sochy a obrazy.
Prečo ctíme svätých?
Svätých ctíme preto, lebo nám dávajú dobrý príklad a prihovárajú sa za nás u Pána Boha.

 

Koho si uctievame najviac spomedzi všetkých svätých?
Spomedzi svätých si najviac uctievame Pannu Máriu.
Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu?
Pannu Máriu si spomedzi svätých najviac uctievame preto, lebo je Matkou Pána Ježiša a i našou nebeskou Matkou.
Kto z ľudí nespáchal nikdy žiadny hriech?
Boží Syn - Pán Ježiš a jeho Matka - Panna Mária.
Kto je Panna Mária?
Panna Mária je matkou Pána Ježiša.
Aká bola Panna Mária?
Panna Mária bola plná milosti a oddaná Bohu .
Ako mohla Mária zostať pannou, keď bola matkou?
Zázračným Božím pôsobením, pretože otcom Pána Ježiša nebol človek, ale Boh.
Ako sa volali rodičia Panny Márie?
Joachim a Anna.
Prečo nazývame Pannu Máriu ”Nepoškvrnená”?
Pretože nikdy na nej nebola ani len jediná škvrna hriechu. Nespáchala žiadny hriech a bola uchránená i od dedičného hriechu.
Kto je to svätý Jozef?
Je to manžel Panny Márie a pestún Pána Ježiša.
Kto to bol Ján Krstiteľ?
Bol to posledný z prorokov Starého zákona, bezprostredný predchodca Pána Ježiša.
Čím nás riadi Pán Boh aby sme správne žili?
Aby sme správne žili, Pán Boh nás riadi prikázaniami a hlasom svedomia.
Načo sú prikázania?
Prikázania sú na to, aby nám ukazovali vôľu nebeského Otca.
Načo je svedomie?
Svedomie je na to, aby nás viedlo k dobrému a varovalo pred zlom.
Čo žiada Pán Boh v prvom prikázaní?
V prvom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme sa klaňali len jemu a to vyjadrili modlitbou.
Čo žiada Pán Boh v druhom prikázaní?
V druhom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme meno Božie a svätých vyslovovali s úctou.
Čo žiada Pán Boh v treťom prikázaní?
V treťom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v nedeľu telesne odpočívali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na svätej omši.
Čo žiada Pán Boh vo štvrtom prikázaní?
Vo štvrtom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si uctili rodičov, starých rodičov a predstavených.
Čo žiada Pán Boh v piatom prikázaní?
V piatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si telesný i duchovný život vážili a nikomu neškodili ani na tele, ani na duši.
Čo žiada Pán Boh v šiestom prikázaní?
V šiestom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v myšlienkach, rečiach a správaní boli cudní a mravní.
Čo žiada Pán Boh v siedmom prikázaní?
V siedmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si povinnosti svedomito vykonávali a aby sme si majetok iného vážili.
Čo žiada Pán Boh v ôsmom prikázaní?
V ôsmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chválili.
Čo žiada Pán Boh v deviatom prikázaní?
V deviatom prikázaní Pán Boh žiada od manželov, aby sa milovali a boli si verní.
Čo žiada Pán Boh v desiatom prikázaní?
V desiatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme sa uspokojili s tým, čo máme.

Share/Save/Bookmark


Tags: otázky  katechizmus  deti  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.

10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
    Katechézy

    Vyhľadávanie

    Webmisie.sk

    Reklama

    Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie