Srdce - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Kniha5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil." 8 Iba Noe našiel milosť u Pána. Gn 6

Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: "Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. 22 Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc." Gn 8

25 Tak odišli z Egypta a prišli k svojmu otcovi do krajiny Kanaán. 26 I oznámili mu: "Jozef ešte žije! Áno, on je vládcom nad celou egyptskou krajinou." No jeho srdce ostalo nevšímavé, lebo im neveril. 27 Ale keď mu porozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba. 28 A Izrael zvolal: "Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije! Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem!" Gn 45

21 A pán mu ešte povedal: "Keďže sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud. 22 Potom povieš faraónovi: Toto hovorí Pán: "Izrael je môj prvorodený syn." 23 Povedal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil! Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna." Ex 4

8 Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi: 9 "Keď bude faraón od vás žiadať: "Nože, urobte zázrak!", povieš Áronovi: "Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna!", a premení sa na hadiu potvoru." 10 Potom Mojžiš a Áron išli k faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred faraóna pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. 11 Faraón dal však zavolať (svojich) mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté: 12 Každý z nich hodil svoju palicu a ony sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice. 13 No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúvol ich, ako im predpovedal Pán. Ex 8

1 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia 2 a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som Pán. Ex 10

29 Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána. Ex 35

2 Potom Mojžiš zavolal Beseléla, Oliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu. 3 A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraeliti na vykonanie potrebných prác na svätostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary. Ex 36

Ja som Pán! 13 Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána! 14 Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestavaj do cesty prekážky, ale boj sa svojho Boha! Ja som Pán! Na súde sa nedopúšťaj krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo! 16 Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami! Nečíhaj na život svojho blížneho! Ja som Pán! 17 Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán! Lv 19

26 Ale vy ste nechceli vystúpiť a neverili ste slovám Pána, nášho Boha; 27 a reptali ste vo svojich stanoch: "V zlovôli nás Pán vyviedol z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejčanom a aby nás zahubil. 28 Načo by sme tam vystupovali?!" Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia, keď povedali: "Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, mestá veľké a opevnené až k nebu, ba aj Enakitov sme tam videli!" 29 Povedal som vám: "Nebojte sa ich a nestrachujte sa! 30 Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte 31 a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna; (niesol ťa) po celej ceste odvtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto; 32 a na tejto púšti ste neverili Pánovi, svojmu Bohu, 33 ktorý šiel cestou pred vami, aby vám vyhliadol miesto pre rozloženie stanov, za noci v ohni, aby ste videli cestu, ktorou ste mali ísť, a cez deň v oblaku."
Dt 1

Trest a milosť. - 25 Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete páchať zlo pred Pánom, svojím Bohom, čím ho rozhneváte, 26 tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že zakrátko vyhyniete z krajiny, do ktorej po prekročení Jordánu vojdete, aby ste ju vlastnili; nebudete tam dlho žiť, lebo budete naisto vyhubení. 27 Pán vás rozpráši medzi všetky národy a len málo vás ostane medzi národmi, ku ktorým vás Pán zavedie. 28 Tam budete slúžiť bohom, čo sú dielom ľudských rúk, drevu a kameňu, ktoré nevidia, ktoré nepočujú a ktoré nejedia a nevoňajú. 29 Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. 30 Keď budeš v biede a keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas. 31 Lebo Pán, tvoj Boh, je milosrdný Boh; neopustí ťa a nezahubí a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom. Dt 4

4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! 5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. 6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. 8 Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, 9 a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Dt 6

1 Každé prikázanie, ktoré vám ja dnes dávam, máte náležite plniť, aby ste žili a rozmnožovali sa, vošli a vlastnili krajinu, ktorú Pán odprisahal vašim otcom. 2 A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie.
Dt 8

11 Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána, svojho Boha, a nezanedbal jeho príkazy, zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám; 12 aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, 13 keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť striebra a zlata a keď sa zväčší tvoje imanie, 14 že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, 15 a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť, pomedzi hady, vretenice a škorpióny, po vyprahnutej zemi, kde niet nijakej vody; ktorý ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, 16 ktorý ťa sýtil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a nakoniec ti preukázal svoje dobrodenie. 17 Nehovor si teda v srdci: "Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo," 18 lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. 19 Keby si však napriek tomu zabudol na Pána, svojho Boha, a chodil by si za cudzími bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete. 20 Aj vy zahyniete tak, ako (zhynú) národy, ktoré Pán vyhubí pred vami, lebo ste nepočúvali hlas Pána, svojho Boha. Dt 8

12 A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 13 aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre! 14 Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej! 15 A predsa Pán našiel zaľúbenie v tvojich otcoch a prilipol k nim, a preto si vyvolil aj vás, ich potomstvo, zo všetkých národov, ako je to v tento deň. 16 Obrežte si teda predkožku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju! 17 Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary neprijíma. 18 Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca; dáva mu jedlo a odev. 19 Aj vy majte radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine! 20 Pána, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť, k nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať! 21 On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 22 Sedemdesiat duší ich bolo, keď zostúpili tvoji otcovia do Egypta, a teraz ťa Pán, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi. Dt 10

16 Dávajte si pozor, aby vaše srdce nepoblúdilo, aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi; 17 ináč by vzbĺkol Pánov hnev proti vám, zatvoril by nebesá a dážď by vôbec nepadal, zem by nepriniesla svoje plody a vy by ste zakrátko vyhynuli z krásnej krajiny, ktorú vám dá Pán. 18 Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. 19 Poúčajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, ži budeš ležať alebo stáť. 20 Napíš ich na veraje svojho domu a na svoje dvere, 21 aby sa zmnohonásobili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú vašim otcom pod prísahou prisľúbil až dovtedy, kým bude nebo nad zemou. Dt 11

7 Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, 8 lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok. Dt 15

O kráľovi
18 Keď nastúpi na kráľovský trón, nech si odpíše tento druhozákon do knihy podľa vzoru, ktorý si zadováži od kňazov kmeňa Léviho. 19 Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohoto zákona a všetky tieto príkazy. 20 Jeho srdce nech sa nevynáša nad jeho bratov a nech sa neodkláňa ani na pravú, ani na ľavú stranu, aby dlho kraľoval aj on, aj jeho synovia nad Izraelom. Dt 17

1 Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam kone a vozy a viac nepriateľského vojska, ako máš ty, neboj sa ich, lebo s tebou bude Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. 2 A keď už bude pred bojom, nech vystúpi kňaz pred vojsko a nech prehovorí k ľudu: 3 "Počuj, Izrael! Vy idete dnes do boja proti svojim nepriateľom! Nech sa neľaká vaše srdce, nemajte strach, ani sa nebojte a nechvejte, a veď Pán, váš Boh, je uprostred vás a on bude za vás bojovať proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil."
5 Aj vodcovia všetkých šíkov nech vyvolávajú, aby počulo všetko vojsko: "Kto si postavil nový dom a neposvätil ho ešte? Nech vystúpi a nech sa vráti do svojho domu, aby v boji nepadol a neposvätil ho iný. 6 Kto je tu, čo vysadil vinicu, ale ešte sa netešil z jej plodov tak, aby z nej mohol každý jesť? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby nepadol v boji a iný nenastúpil na jeho miesto. 7 A kto je taký, čo sa zasnúbil, ale ešte si nevoviedol ženu do domu? Nech odíde a nech sa vráti do svojho domu, aby nepadol v boji a neuviedol si ju do domu iný." 8 A vodcovia budú pokračovať v reči: "Kto je bojazlivý a ľakavý srdcom? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby neoslaboval srdcia svojich bratov, ako je sám slabý." 9 A keď potom vodcovia šíkov umĺknu, nech každý pripraví svoje šíky do boja!
Dt 20

Všetky tieto kliatby na teba doľahnú a dochytia ťa, kým ťa nezničia, pretože si nepočúval hlas Pána, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré nariadil; 46 a ony budú naveky znameniami a zázrakmi na tebe a na tvojom potomstve, 47 pretože si neslúžil Pánovi, svojmu Bohu, s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť.
Dt 28

2 Mojžiš zvolal všetok Izrael a vravel im: "Videli ste všetko, čo urobil Pán faraónovi, všetkým jeho služobníkom a celej jeho krajine pred vašimi očami v Egypte; 3 veľké prejavy moci, ktoré si videl na vlastné oči, a tie znamenia a veľké zázraky. 4 A predsa vám Pán nedal do dnešného dňa srdce, ktoré by chápalo, oči, ktoré by videli, a uši, ktoré by počuli! 18 Nech niet medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od Pána, nášho Boha, a šiel by slúžiť bohom tých národov; nech niet medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed. 19 A ak bude taký, čo počuje slová tejto kliatby, a pritom všetkom sa bude utešovať v srdci: "Ja budem mať pokoj, aj keď budem chodiť v zatvrdlivosti srdca, preto nech zhynie mokré so suchým!" 20 Takému Pán neodpustí, lebo vtedy veľmi zahorí Pánovo rozhorčenie a hnev proti tomu človekovi; doľahnú naň všetky kliatby, ktoré sú napísané v tejto knihe, Pán vytrie jeho meno spopod neba 21 a kliatbou skazy ho odlúči od všetkých kmeňov Izraela podľa kliatieb, ktoré obsahuje táto kniha zákona a zmluvy. Dt 29

1 Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, požehnanie alebo kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu - medzi všetkými národmi, kam ťa zaženie Pán, tvoj Boh -, 2 a keď sa zasa obrátiš k Pánovi, svojmu Bohu, a budeš mu poslušný z celého srdca a z celej svojej duše aj so svojimi synmi tak, ako ti to dnes prikazujem, 3 Pán zmení tvoj údel, zľutuje sa nad tebou a zozbiera ťa spomedzi národov, kam ťa rozprášil. 4 A keby si bol zahnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ ťa Pán, tvoj Boh, pritiahne späť a dovedie nazad; 5 Pán, tvoj Boh, ťa privedie do krajiny, ktorú prevzali tvoji otcovia do vlastníctva, a ty ju zasa zaujmeš a on ťa požehná a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. 6 Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť. 15 Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie 16 a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. 17 Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, 18 tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal.
19 Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, 20 keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá." Dt 30

Vyzvedači sľubujú Rachabe ochranu. - 8 Prv, než usnuli (tí, čo sa ukrývali), žena vystúpila k nim na strechu a vravela mužom: "Viem, že vám Pán dal túto krajinu; doľahol na nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú pred vami hrôzou. 10 Dopočuli sme sa, že Pán vysušil pred vami vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta; a tiež čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sehonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. 11 Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce strachom ochablo a nik už nemal odvahy proti vám. Lebo Pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. 12 Teraz mi však prisahajte na Pána, že ako som ja vám preukázala láskavosť, takisto aj vy preukážete láskavosť mojej rodine. Dajte mi spoľahlivé znamenie, 13 že zachováte pri živote môjho otca a moju matku, mojich bratov a moje sestry, aj všetkých ich príbuzných, že nás zachránite pred smrťou." 14 Mužovia jej odpovedali: "Vlastným životom ručíme za vás, ale iba vtedy, keď nezradíte našu vec. Až nám Pán dá túto krajinu, preukážeme ti láskavosť a vernosť." Joz 2

1 Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanaánski králi, ktorí vládli pri Mori, že Pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla. Joz 5

19 Nebolo mesta, ktoré by bolo uzavrelo mier s Izraelovými synmi okrem Hevejcov, ktorí bývali v Gabaone. Všetko museli vydobyť bojom. 20 To Pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na nich kliatbu, aby ich pobil, ako Pán rozkázal Mojžišovi. Joz 11

Kalebov podieI. - 6 Tu pristúpili k Jozuemu v Galgale Júdovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal: "Ty vieš o tom, čo Pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi o mne i o tebe v Kadešbarne. 7 Mal som štyridsať rokov, keď ma Pánov služobník Mojžiš vyslal z Kadešbarny na výzvedy do krajiny. Podal som mu takú správu, ktorá zodpovedala môjmu presvedčeniu. 8 Kým moji bratia, ktorí šli so mnou ta hore, strašili srdce ľudu, ja som šiel dôsledne za Pánom, svojím Bohom. 9 V ten deň Mojžiš prisahal: "Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tvojím i tvojich synov, lebo si dôsledne šiel za Pánom, svojím Bohom!" Joz 14

23 A teraz odstráňte cudzích bohov; ktorých máte uprostred seba, a nakloňte si srdce k Pánovi, Izraelovmu Bohu!"
24 Ľud odpovedal Jozuemu: "Pánovi, nášmu Bohu, chceme slúžiť. Jeho hlas chceme počúvať." Joz 24

Dalila a Samson 15 A opäť mu dohovárala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou! Už tri razy si ma oklamal a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila." 16 A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, 17 otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: "Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek." 18 Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala im: "Tentoraz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce!" Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. 19 Uspala ho na svojich kolenách, (zavolala jedného muža) a odstrihla mu z hlavy sedem vrkočov. Tak ho oslabila a jeho sila od neho odišla. 20 Keď skríkla: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" - prebudil sa zo spánku a povedal si: "Aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba." Nevedel totiž, že Pán od neho odstúpil. 21 Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do Gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn. 22 Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. Sdc 16

11 Bóz jej odpovedal: "Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela: ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlasť, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. 12 Pán nech ti odplatí za tvoj skutok! Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel!"
13 Ona mu odpovedala: "Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou." Rút 2

3 Tento muž chodil každý rok zo svojho mesta klaňať sa a obetovať Pánovi zástupov do Šíla, kde boli Pánovými kňazmi Héliho synovia Ofni a Finés. 4 V deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svojej manželke Fenene a všetkým jej synom a dcéram čiastky. 5 Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený lebo Annu miloval, hoci jej Pán uzavrel lono. 6 Jej sokyňa ju neprestajne urážala a roztrpčovala, pretože jej Pán uzavrel lono. 7 Tak to robievala rok po rok; len čo vystúpila do Pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. 8 Ale jej muž Elkána sa jej prihováral: "Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Či som ti ja nie lepší než desať synov?"
Modlitba Anny. - 9 Po jedle a nápoji v Šíle vstala (a išla pred Pána). Veľkňaz Héli sedel v kresle pri verajach Pánovho chrámu. 10 Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k Pánovi a horko plakala. 11 A urobila takýto sľub: "Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života Pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne."
12 Keďže jej modlitba trvala dlho, Héli jej pozoroval ústa. 13 Anna si totiž hovorila v srdci, iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Héli ju pokladal za opitú. 14 Preto ju Héli oslovil: "Dokedy budeš opitá? Vytriezvejže už!" 15 Anna mu odvetila: "Nie, môj pane! Som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred Pánom. 16 Nepokladaj svoju služobnicu za beliálovu dcéru, lebo som od prekypujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho!" 17 Nato jej Héli povedal: "Choď v pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš." 18 Povedala mu: "Kiežby tvoja služobnica našla milosť v tvojich očiach!" Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Sam 1

Chválospev Anny. - 1 Anna sa modlila a hovorila:

"Srdce mi plesá v Pánovi,
v Pánovi sa zdvihol môj roh,
otvorím si ústa na nepriateľa,
lebo sa radujem z tvojej pomoci.
2 Nik nie je taký svätý ako Pán,
nie, okrem teba niet nikoho,
niet Skaly, ako je náš Boh.
3 Nerozmnožujte naduté reči,
z úst nech vám nevychodí pýcha,
lebo Boh poznania je Pán,
on odvažuje činy. 1Sam 2

35 Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom; ustavične bude kráčať pred mojím pomazaným. 36 A každý, kto z tvojho domu ostane, príde a bude sa mu koriť, aby si vyprosil peniaz a peceň chleba. A povie: "Prideľže ma do nejakej kňazskej služby, aby som mal kúsok chleba do úst!"
1Sam 2

Pokánie Izraelitov. -2 Veľa dní minulo odo dňa, čo bola archa v Kirjatiarime - dvadsať rokov bolo tomu -, a celý dom Izraela sa s plačom obrátil k Pánovi. 3 Vtedy povedal Samuel celému Izraelovmu domu: "Ak sa chcete celým srdcom obrátiť k Pánovi, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov a aštarty a prilipnite srdcom k Pánovi; slúžte jemu samému a vyslobodí vás z ruky Filištíncov." 1Sam7

9 A keď sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia. 10 Prišli ta, do Gabay, a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení. 11 Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou: "Čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi?" 12 Ktorýsi z nich však odpovedal: "A ktože je ich otec?" Preto sa stalo príslovím: "Je aj Šaul medzi prorokmi?" 13 A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu. 1Sam 10

13 Nato Samuel povedal Šaulovi: "Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána, svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. 14 Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojím ľudom, lebo si nezachoval čo ti prikázal Pán." 1Sam 13

6 Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: "Isteže stojí pred Pánom jeho pomazaný." 7 Ale Pán povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. 1Sam 16

31 I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a on si ho dal priviesť. 32 Dávid hovoril Šaulovi: "Nech neklesá srdce nikomu pre neho! Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom." 33 Šaul povedal Dávidovi: "Nemôžeš ísť proti tomu Fillštíncovi a bojovať s ním. Veď si chlapec, on však bojovník od mladi!" 34 Ale Dávid vravel Šaulovi: "Tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev (alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, 35 vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z pyska. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil. 36 Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha." 37 Dávid hovoril ešte: "Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca." Nato Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Pán nech je s tebou!"
1Sam 17

6 Ale potom bilo Dávidovi srdce, pretože odťal okraj Šaulovho plášťa. 7 I povedal svojim ľuďom: "Nech to Pán vzdiali odo mňa! Neurobím to svojmu pánovi, Pánovmu pomazanému! Nevztiahnem naň svoju ruku, lebo je to pomazaný Pána." 8 Dávid týmito slovami zadržal svojich ľudí a nedovolil im povstať proti Šaulovi. A Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. 1Sam 24

23 Len čo Abigail zazrela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a uklonila sa až po zem. 24 Potom mu padla k nohám a vravela: "Na mne nech je vina, môj pane! Nech smie tvoja služobnica hovoriť pred tebou. Vypočuj slová svojej služobnice! 25 Nech sa môj pán netrápi pre toho naničhodného človeka, pre Nábala, veď je taký ako jeho meno! Nábal (blázon) sa volá a je bláznivý. Ale ja, tvoja služobnica, nevidela som sluhov svojho pána, ktorých poslal. 26 A tak teraz ako žije Pán a ako žiješ ty, môj pane, Pán ťa zachránil, že si sa nepoškvrnil krvou a nezjednal si si právo vlastnou rukou. Nech sú ako Nábal tvoji nepriatelia a tí, čo zamýšľajú zlo proti môjmu pánovi! 27 A teraz nech tento dar, ktorý tvoja služobnica doniesla svojmu pánovi, dostanú tvoji ľudia, ktorí kráčajú za mojím pánom. 28 Odpusť svojej služobnici vinu! Veď Pán určite založí môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán vybojúva boje Pánove a nič zločinné sa na tebe za celý tvoj život nenájde. 29 A ak sa niekto zdvihne, aby ťa prenasledoval a číhal ti na život, nech je život môjho pána zaviazaný do zväzku tých, čo žijú s Pánom, tvojím Bohom, a životy tvojich nepriateľov nech vyhodí z praku! 30 A keď Pán urobí môjmu pánovi všetko dobré, čo ti prisľúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, 31 nech ťa vtedy neznepokojuje a nech netrápi môjho pána srdce, že daromne prelial krv a môj pán si sám zjednal právo. A keď Pán preukáže môjmu pánovi dobro, spomeň si na svoju služobnicu!"
32 Dávid odpovedal Abigail: "Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, ktorý mi ťa dnes poslal v ústrety! 33 Nech je požehnaná tvoja múdrosť a nech si požehnaná ty, lebo si ma dnes zachránila, že som sa nepoškvrnil krvou a nezjednal som si právo vlastnou rukou. 34 Ako žije Pán, Boh Izraela, ktorý ma zdržal, že som ti neurobil krivdu: Keby si sa nebola poponáhľala a nebola by si mi prišla naproti, do ranného svitu by Nábalovi nebolo zostalo nič mužského rodu." 35 Potom jej Dávid vzal z ruky, čo mu doniesla, a povedal jej: "Choď v pokoji domov. Vidíš, vyslyšal som tvoj hlas a mal som na teba ohľad." 1Sam 26

5 Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo. 6 Šaul sa dopytoval Pána, ale Pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou urim, ani prostredníctvom prorokov. 7 Nato Šaul povedal svojim sluhom: "Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať." Jeho sluhovia mu odpovedali: "Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!" 8 Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: "Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!" 9 Žena mu odpovedala: "Však ty vieš, čo urobil Šaul. Že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život?" 10 Ale Šaul sa jej zaprisahal na Pána: "Ako žije Pán, nezastihne ťa pre túto vec nijaký trest." 11 Žena sa ho opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" Odpovedal: "Samuela mi vyvolaj!" 12 Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul!". 13 Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Ducha vidím vystupovať zo zeme." 14 Hovoril jej: "Ako vyzerá?" Odpovedala: "Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa." Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa.
15 Samuel hovoril Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil čo mám robiť." 16 Samuel odpovedal: "A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom? Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa: Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, 18 lebo si nepočúval Pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch; preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán. 19 A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou, tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov."
1Sam 28

2 Absolón vstával včasráno a postavil sa vedľa cesty do brány. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi po rozhodnutie, zavolal Absolón k sebe a vravel: "Z ktorého si mesta?" On odpovedal: "Tvoj sluha je z toho a toho izraelského kmeňa." 3 Nato mu Absolón povedal: "Pozri tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale od kráľa tu niet nikoho, kto by ťa vypočul." 4 A Absolón hovoril: "Keby som bol ja ustanovený za sudcu v krajine, prišiel by ku mne každý, kto má spor a pravotu, a ja by som mu zjednal právo." 5 A keď sa niekto približoval a chcel sa mu pokloniť, vystrel ruku, chytil ho a pobozkal. 6 Podobne sa Absolón správal ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie. Tak Absolón ukradol srdce izraelských mužov. 2Sam 15

7 A Chusai povedal Absolónovi: "Nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade." 8 A Chusai hovoril (ďalej): "Ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať! 9 Isto sa teraz schoval v niektorej trhline alebo na nejakom (inom) mieste a ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť: "Ľud, ktorý ide za Absolónom, utrpel veľkú porážku." 10 Vtedy by iste ochabol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. 11 Radím teda: Nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe ako piesok pri mori a ty budeš tiahnuť v ich strede. 12 A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu a neostane ani on a ani jediný z celého jeho mužstva. 2Sam 17

10 Ale keď už spočítal ľud, bilo Dávidovi srdce. A Dávid hovoril Pánovi: "Veľmi som zhrešil tým, čo som urobil. Ale teraz, Pane, odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi hlúpo." 11 Keď Dávid ráno vstal, Pán oslovil Dávidovho vidca proroka Gada: 12 "Choď a povedz Dávidovi: Toto hovorí Pán: Predkladám ti tri veci; vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím." 13 Gad išiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal mu: "Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojím nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri dni mor? Teraz si rozmysli a uváž čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal!" 14 Dávid povedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem." 15 Tak Pán dopustil mor na Izrael od rána až po určený čas. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu sedemdesiattisíc mužov. 16 Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale Pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: "Dosť už! Teraz už spusť ruku!" Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejca Areunu. 17 Keď Dávid videl anjela, ktorý hubil ľud, povedal: "Hľa ja som zhrešil, ja som spáchal zlo! Ale tieto ovečky čože urobili? Nech je tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca!"
2Sam 24

Kráľ dal zavolať Semeiho a povedal mu: "Nedal som ti prisahať na Pána a nevaroval som ťa: "Len čo vyjdeš a odoberieš sa hocikde, môžeš byť istý, že zomrieš!"? Vtedy si mi povedal: "Správna reč, počul som!" 43 Nuž prečo si nezadržal prísahu danú na Pána a príkaz, ktorý som ti dal? 44 Potom povedal kráľ Semeimu: "Ty poznáš všetko zlo - tvoje srdce si je toho vedomé -, ktoré si spáchal proti môjmu otcovi Dávidovi. Nuž nech Pán vráti tvoju zlobu na tvoju hlavu! 45 Kráľ Šalamún však nech je požehnaný a Dávidov trón nech je večne pevný pred Pánom!" 46 Kráľ dal príkaz Jojadovmu synovi Banaiášovi a on išiel a zasadil mu smrteľný úder. Tak sa kráľovstvo upevnilo v Šalamúnovej ruke.
1Kr 2

5 V Gabaone sa Pán v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal: "Žiadaj si, čo ti mám dať!" 6 Šalamún odpovedal: "Ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň, pretože kráčal pred tebou verne, spravodlivo a so srdcom obráteným k tebe. A túto priazeň si mu zachoval, veď si mu dal syna, ktorý sedí na jeho tróne, ako je tomu dnes. 7 Teraz však, Pane, môj Bože, ty si ustanovil svojho sluhu za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. 8 A pritom stojí tvoj sluha uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu početného, ktorý pre množstvo nemožno spočítať ani odhadnúť. 9 Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?" 10 Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. 11 Preto mu Boh povedal: "Pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, 12 urobím ti podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. 13 Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi. 14 A ak zachovávaním mojich ustanovení a mojich príkazov budeš kráčať po mojich cestách, ako kráčal tvoj otec Dávid, dám ti (aj) dlhý vek." 1Kr 3

37 Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneť, kobylky a hmyz; keď bude nepriateľ dorážal na jej brány, alebo akákoľvek rana a choroba, 38 každú modlitbu a každú prosbu, ktorú prednesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu, Izraela - veď každý pozná ranu svojho srdca -, vystrie dlane k tomuto domu, 39 ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš, a odpusť! Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdce synov človeka. 40 Aby sa ťa báli celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom.
46 Ak sa prehrešia proti tebe - veď niet človeka, ktorý by sa neprehrešil - a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a ich premožitelia ich odvedú do zajatia, do nepriateľskej krajiny, či už ďalekej a či blízkej, 47 ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov sa budú modliť k tebe a budú hovoriť: "Zhrešili sme, prevrátene a bezbožne sme konali," 48 ak sa teda v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich zajali, celým svojím srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, 49 ty na nebi, na mieste, kde bývaš, vyslyš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im právo! 50 A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetku ich nevernosť, ktorej sa proti tebe dopustili, a popraj im, aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad nimi! 51 Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si vyviedol z Egypta, zo železnej pece. 52 Nech sú tvoje oči otvorené na prosbu tvojho sluhu a na prosbu tvojho ľudu, Izraela, a vyslyš ich vo všetkom, o čo budú volať k tebe! 53 Veď ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si, Pane, Jahve, vyviedol našich otcov z Egypta."
61 A nech vaše srdce celé patrí Pánovi, nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho predpisov a zachovávali jeho príkazy ako dnes." 1Kr 8

3 A Pán mu povedal: "Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, navždy som doň položil svoje meno; moje oči a moje srdce tam budú neprestajne. 4 A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako v prostote a priamosti srdca kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal, a zachováš všetky moje predpisy a nariadenia, 5 upevním navždy trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, ako som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi: "Nebude ti chýbať muž na tróne Izraela." 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete zachovávať moje príkazy a moje predpisy, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhubím Izrael z povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváre, takže Izraeliti budú za príslovie a na posmech medzi všetkými národmi. 8 A tento dom bude zrúcaniskom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa a zahvizdne. A budú sa pýtať: "Prečo to urobil Pán tejto krajine a tomuto domu?" 9 A odpovedia: "Preto, že opustili Pána, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto Pán priviedol na nich všetko toto nešťastie."
1Kr 9

Modlárstvo Šalamúna. - 1 Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, 2 teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: "Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!" A Šalamún za nimi lipol s láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi, jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 5 Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. 6 Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi a nebol celkom oddaný Pánovi ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave Amončanov. 8 Podobne robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymian a prinášali obety svojim bohom. 9 Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý sa mu dva razy zjavil 10 a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval Pánov príkaz. 11 Preto Pán povedal Šalamúnovi: "Pretože je to s tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. 12 Pre tvojho otca Dávida to však neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. 13 Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil." 1Kr 11

7 Choď, povedz Jeroboamovi: Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hoci som ťa ja vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojím ľudom Izraelom, 8 odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe, nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojím srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči, 9 ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou, a išiel si si narobiť iných, liatych bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. 10 Preto ja privediem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj. 1Kr 14

1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nabatovho syna, sa Abiam stal kráľom nad Júdom. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maácha, Absalomova dcéra. 3 Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal; jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 4 Lebo len kvôli Dávidovi mu Pán, jeho Boh, nechal lampu v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a zachoval Jeruzalem. 5 Preto, že Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša. 1Kr 15

Toto hovorí Pán, Boh Izraela: 19 Pretože zmäklo tvoje srdce, keď si počul tieto slová, a pokoril si sa pred Pánom; keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že bude pusté a prekliate; že si si roztrhol rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som (ťa) vyslyšal, hovorí Pán. 20 Preto ťa ja vezmem k tvojim otcom, v pokoji sa dostaneš do svojho hrobu a tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré ja privediem na toto miesto." A zopakovali to kráľovi. 2Kr 22

25 Potom Dávid, starší Izraela a kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededomovho domu s radosťou. 26 A keď Boh pomohol levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol oblečený do jemného plášťa, aj všetci leviti, ktorí niesli archu, aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátenný efód. 28 Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali na harfy a citary. 29 Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci. 2Krn 15

10 Jeho svätým menom sa honoste;
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.
11 Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.
12 Pamätajte na divy, čo učinil,
na jeho znamenia a na výroky jeho úst,
13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 1Krn 16

17 Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 "Či je Pán, váš Boh, nie s vami?! Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky; a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. 19 Teraz hľadajte Pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou; vzchopte sa a postavte svätyňu Pánovi, Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu."
1Krn 22

9 Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky! 10 Pozri, Pán ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Chop sa pevne diela!" 1Krn 28

10 Potom Dávid dobrorečil Pánovi pred celým zhromaždením a Dávid hovoril: "Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela, od vekov naveky! 11 Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší! 12 Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko. 13 Preto ťa my teraz zvelebujeme, Bože náš, a chválime tvoje slávne meno. 14 Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky. 15 Lebo my sme pred tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje. 16 Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme tebe, tvojmu svätému menu, postavili dom, je z tvojej ruky a všetko je tvoje. 17 A viem, môj Bože, že ty skúmaš srdce a ľúbi sa ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj tvoj ľud, ktorý je tu, daruje ti s ochotou. 18 Pane, Bože našich otcov, Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj vždy takéto zmýšľanie srdca svojho ľudu a pripútaj ich srdce k sebe. 19 A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby zachovával tvoje príkazy, ustanovenia a predpisy, aby vykonal všetko a postavil palác, ktorý som pripravil!" 1Krn 29

11 Keď Šalamún dokončil Pánov dom a kráľovský dom a keď zdarne vykonal všetko, čo Šalamún zamýšľal urobiť v Pánovom dome a vo svojom dome, 12 zjavil sa v noci Šalamúnovi Pán a povedal mu: "Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za obetný dom. 13 Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, 14 a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. 15 Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta, 16 lebo som si vyvolil a posvätil tento dom, aby tam bolo moje meno naveky a aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni.
2Krn 8

12 Aj v Júdsku pôsobila Pánova ruka že im dala jednotné srdce a splnili príkaz kráľa a kniežat podľa Pánovho slova.
2Krn 30

20 Podobne urobil Ezechiáš v celom Júdsku. robil teda, čo je dobré, spravodlivé a verné v očiach Pána, jeho Boha. 21 A všetko, čo podnikol pre službu v Božom dome a pre zákon a prikázania, vykonal s úspechom, lebo celým svojím srdcom hľadal svojho Boha. 2Krn 31

7 Ty si, Pane, ten Boh, ktorý si vybral Abrama a vyviedol ho z Chaldejského Uru a dal si mu meno Abrahám. 8 Zistil si, že jeho srdce je verné tebe, uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu kanaánsku, hetejskú, amorejskú ferezitskú, jebuzejskú a gergezejskú krajinu; a svoje slovo si dodržal, lebo ty si spravodlivý. Neh 9

4 Jeho synovia často robili hostiny, každý v určitý deň vo svojom dome, a pozývali aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili. 5 No len čo uplynuli dni hodov, Jób si ich dal zavolať a obradne ich očisťoval. Vstal včasráno a podľa ich celkového počtu prinášal zápalné obety. Lebo Jób hovorieval: "Možno, že moji synovia zhrešili. Možno, že vo svojom srdci urazili Boha." A tak to Jób robil neprestajne. Job 1

Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.
10 Nech je už koniec zlobe hriešnikov.
Posilni spravodlivého, ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.
11 Boh je moja obrana; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné. Z 7

2 Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. 3 V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. Z9

17 Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov,
vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš. Z10

2 Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,
stratila sa vernosť medzi ľuďmi.
3 Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. Z12

2 Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?
Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj
a srdce dennodenne bôľ?
Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?
6 Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. Z 13

Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."
Skazení sú a ohavnosti páchajú.
Nikto z nich nerobí dobre.
2 Pán pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Z 14

Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?
Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?
2 Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí,3 čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu,
ani ho nepotupuje. Z 15

5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.
6 Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
8 Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. 9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. 10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti,po tvojej pravici večná slasť. Ž 16

3 Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív,
skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.
4 Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov. 5 Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. Ž 17

8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Z 19

4 Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer. Z 20

2 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.
3 Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.
4 Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata. 5 Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, naveky. Ž 21

13 Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.
14 Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.
15 Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.
16 Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu.
Do prachu smrti ma odvádzaš. Ž 22

3 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,
čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne. Z 24

16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,
lebo som sám a úbohý.
17 Uľav mi v úzkosti srdca
a vytrhni ma z mojich tiesní. Z 25

Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti
a v tebe mám nezlomnú dôveru.
2 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. Z 26

13 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
14 Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána. Ž 27

2 Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. 3 Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby.
7 Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. Ž 28

24 Milujte Pána, všetci jeho svätí.
Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne. 25 Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Ž 31

10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti;
no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.
11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. Ž 32

20 Naša duša očakáva Pána,
on je naša pomoc a ochrana.
21 V ňom sa naše srdce raduje
a v jeho sväté meno máme dôveru.
22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Ž 33

18 Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
19 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

11 Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,
a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Ž 36

4 Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
14 Hriešnici tasia meč
a napínajú luk,
chcú zraziť bedára i chudáka
a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. 15 Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme.
30 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť
a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
31 V jeho srdci je zákon Boží
a jeho kroky nezakolíšu. Ž 37

8 Bedrá mi spaľuje horúčka
a moje telo je nezdravé.
9 Nevládny som a celý dobitý,
v kvílení srdca nariekam.
10 Pane, ty poznáš každú moju túžbu;
ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.
11 Srdce mi búcha, sila ma opúšťa
i svetlo v očiach mi hasne. Ž 38

3 Ako nemý som zatíchol a zamĺkol, šťastia zbavený, bolesť sa mi však znova ozvala.
4 Srdce sa mi rozpálilo v hrudi
a pri rozjímaní vzplanul vo mne oheň.
5 A môj jazyk preriekol:
"Daj mi poznať, Pane, môj koniec
i aký je ešte počet mojich dní;
nech si uvedomím, aký je krátky môj život." Ž 39

12 Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech, mi vždy pomáhajú.
13 Zo všetkých strán sa na mňa kopia
nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
až mi z toho srdce zamiera. Ž 40

18 Toto všetko nás postihlo, hoci sme nezabudli na teba a neporušili sme zmluvu s tebou.
19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani naše kroky nezišli z tvojej cesty,
20 a predsa si nás ponížil v kraji líšok
a zahalil tôňou smrti.
21 Keby sme zabudli na meno nášho Boha
a vzpínali ruky k bohu cudziemu,
22 či Boh na to nepríde?
On predsa pozná tajnosti srdca.
23 Veď pre teba nás usmrcujú deň čo deň,
pokladajú nás za ovce na zabitie. Ž 44

2 Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Môj jazyk je ako pero rýchlopisca. Ž 45

4 Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. 5 K prísloviam ucho nakláňam, pri zvukoch lýry vysvetlím svoju záhadu. Ž 49

10 Daj, aby som počul radosť a veselosť,
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov
a zotri všetky moje viny.
12 Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
17 Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
18 Veď ty nemáš záľubu v obete,
ani žertvu neprijmeš odo mňa.
19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Ž 51

Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."
2 Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.
3 Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Ž 53

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.
5 Srdce sa vo mne chveje
a padá na mňa hrôza predsmrtná.
6 Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des. Ž 55

Lebo oni sa nezmenia
a Boha sa neboja.
21 Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom a porušuje zmluvu.
22 Jeho slová sú hladšie ako maslo,
ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Ž 55

8 Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce;
9 budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,
prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.
10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. Ž 57

2 Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť, vari správne súdite ľudských synov?
3 Naopak, v srdci páchate neprávosti,
vaše ruky pripravujú násilie na zemi. Ž 58

2 Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu.
3 Od konca zeme volám k tebe,
keď sa mi srdce chveje úzkosťou,
priveď ma na nedostupné bralo. Ž 61

4 Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa? 5 Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta,
v klamaní majú záľubu, dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia. Ž 62

8 V Bohu je moja spása i sláva;
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
9 Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,
pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište. 10 Veď iba klam a mam sú potomci Adama, ľudia sú iba preludom.
Keby si stali na váhu,
dohromady sú ľahší ako para.
11 Nespoliehajte sa na násilie
a neprepadnite zbojstvu;
ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.
12 Raz prehovoril Boh,
počul som toto dvoje:
že Boh je mocný 13 a ty, Pane, milostivý;
že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov. Ž 62

4 Jazyk si brúsia ako meč,
ako šípy hádžu jedovaté slová,
5 aby nevinného zasiahli z úkrytu.
Znezrady a smelo doňho strieľajú,
6 utvrdzujú sa v zločinnom zámere.
Radia sa, ako zastrieť osídla,
a vravia si: "Ktože ich zbadá?"
7 Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia.
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.
Ž 64

11 Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné. Ž 64

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.
21 Potupa mi zlomila srdce a ochabol som.
Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol;
čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.
22 Do jedla mi dali žlče,
a keď som bol smädný, napojili ma octom.
Ž 69

33 Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia;
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
34 Lebo Pán vypočuje chudobných
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
35 Nech ho chvália nebesia i zem,
moria a všetko, čo sa hýbe v nich. Ž 69

Aký dobrý je Boh voči statočným,
Boh voči tým, čo majú srdce čisté.
2 No mne sa temer nohy podlomili,
takmer som sa zapotácal.
3 Lebo som žiarlil na chvastúňov,
keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. Ž 73

9 Ústa dvíhajú proti nebu
a jazyk sa im vláči po zemi.
10 Sedia si na výšinách
a nezasahuje ich povodeň.
11 Vravia si: "Vari to vidí Boh?
A vie o tom Najvyšší?"
12 Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú
a hromadia bohatstvo.
13 Nuž povedal som si: "Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval
a v nevinnosti som si ruky umýval;
14 šľahaný som deň čo deň
a trestaný už od rána." Ž 73

21 Moje srdce je plné trpkosti
a celé vnútro doráňané.
22 Hlúpy som bol a nechápavý
a pred tebou som bol ako dobytča.
23 Ale ja som stále pri tebe
a ty mi držíš pravicu.
24 Vedieš ma podľa svojho zámeru
a nakoniec ma prijmeš do slávy.
25 Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
26 Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý
27 Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba, zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.
28 Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti
a v Pánu Bohu svoju nádej mať
a ohlasovať všetky jeho diela
v bránach dcéry sionskej . Ž 73

2 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;
3 túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.
4 Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.
5 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia. Ž 84

32 Ale oni ďalej hrešili
a neverili v jeho zázraky.
33 Ich dni ukončil ako dych,
ich roky náhlou smrťou.
34 Keď na nich smrť zoslal, vtedy ho hľadali, obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu.
35 Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc,
že Najvyšší, Boh, je ich záchranca.
36 No podvádzali ho svojimi ústami,
svojím jazykom ho klamali.
37 Ich srdcia neboli k nemu úprimné,
ani jeho zmluve neboli verní.
38 On sa predsa zľutoval
a odpustil im vinu a nezničil ich.
Často svoj hnev potlačil
a nedal celkom vzplanúť svojmu rozhorčeniu.
39 Veď pamätal, že sú len ľudia,
závan, ktorý sa rozplynie a nevráti. Ž 78

11 Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo bázeň pred tvojím menom.
12 Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,
a tvoje meno oslavovať naveky;
13 Veď si bol ku mne veľmi milostivý
a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. Ž 86

12 A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.
13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,
za roky, keď sme okusovali nešťastie. Ž 90

8 Čujte dnes jeho hlas:
"Nezatvrdzujte svoje srdcia.
9 ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia;
skúšali ma, hoci moje skutky videli.
10 Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;
11 tí veru moje cesty neznajú.
Preto som v svojom hneve prisahal:
Nevojdú do môjho pokoja." Ž 95

10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
11 Vychádza svetlo spravodlivému
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a oslavujte jeho sväté meno. Ž 97

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať,
zahrať ti, Pane, na harfe.
2 Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; kedyže prídeš ku mne?
Chcem kráčať v nevinnosti srdca
uprostred svojej čeľade.
3 Nesprávne predsavzatia si nerobím,
podvodníka mám v nenávisti;
ten nemá ku mne prístup.
4 Skazené srdce sa mi prieči,
zlomyseľníka nechcem znať.
5 Kto tajnostkársky ohovára blížneho,
toho umlčím.
Kto má oko pyšné a srdce naduté,
toho neznesiem. Ž 101

2 Pane, vyslyš moju modlitbu
a moje volanie nech dôjde ku tebe.
3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou;
v deň môjho súženia
nakloň ku mne svoj sluch.
Kedykoľvek ťa budem vzývať,
čím skôr ma vypočuj.
4 Lebo moje dni sa tratia ako dym
a kosti mám rozpálené sťa pahreba.
5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb.
6 Od samého náreku som iba kosť a koža.
Ž 102

13 Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy,
plodmi svojich diel sýtiš zem.
14 Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok
a byli, aby slúžila človeku.
Zo zeme vyvádzaš chlieb
15 i víno, čo obveseľuje srdce človeka;
olejom rozjasňuješ jeho tvár
a chlieb dáva silu srdcu človeka. Ž 104

1 ALELUJA.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
2 Spievajte mu a hrajte,
rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.
3 Jeho svätým menom sa honoste;
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Ž 105

23 I prišiel Izrael do Egypta
a Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine.
24 Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil
a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov.
25 Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami.
6 Poslal svojho sluhu Mojžiša
a Árona, ktorého si vyvolil.
27 A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia a zázraky v Chámovej krajine.
Ž 105

10 V temnotách a v tieni smrti sedeli,
sputnaní biedou a železom,
11 lebo sa vzopreli Božím výrokom
a zámery Najvyššieho zavrhli.
12 Preto ich srdce útrapami pokoril,
ostali nevládni a bez pomoci.
13 V súžení volali k Pánovi
a on ich vyslobodil z úzkostí. Ž 107

2 Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce:
budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,
3 prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.
4 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
5 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. Ž 108

21 Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; 22 zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené.
23 Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,
striasajú ma ako kobylku.
24 Od pôstu sa mi podlamujú kolená,
a telo mi chradne bez oleja.
25 Som im už len na posmech;
keď ma vidia, potriasajú hlavou. Ž 109

1 ALELUJA.
Z celého srdca chcem oslavovať Pána
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.
2 Veľké sú diela Pánove;
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
3 Nádherné a vznešené sú jeho diela,
jeho spravodlivosť platí naveky.
4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;
Pán je milosrdný a milostivý.
5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja;
svoju zmluvu má stále na mysli. Ž 111

Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
7 nebude sa báť zlej zvesti.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
9 Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť. Ž 112

1 Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
2 Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.
3 To sú tí, čo nepáchajú neprávosť
a idú jeho cestami.
4 Ty si dal príkazy,aby sa verne plnili.
5 Kiež by ma moje cesty viedli tak,
žeby som zachovával tvoje ustanovenia.
6 Veru nebudem zahanbený,
keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy. 7 S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky. 8 Tvoje ustanovenia chcem zachovať, len ty ma nikdy neopusť.
9 Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová. 10 Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
11 V srdci si uchovávam tvoje výroky. aby som proti tebe nezhrešil.
Ž 119

33 Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní
a ja vždy pôjdem po nej.
34 Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.
35 Priveď ma na chodník svojich príkazov,
lebo som si ho obľúbil.
36 Nakloň mi srdce k svojej náuke,
a nie ku chamtivosti.
37 Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; na tvojej ceste dopraj mi života.
38 Svojmu sluhovi splň svoj sľub,
čo vedie k bázni pred tebou.
39 Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený; veď tvoja náuka je radostná.
40 Hľa, túžim za tvojimi príkazmi;
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. Ž 119

57 Pane, ty si moje všetko;
povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.
58 Celým srdcom ťa prosím;
zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.
59 O svojich cestách rozmýšľam
a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.
60 Ponáhľam sa a neváham
zachovávať tvoje prikázania.
61 Dostal som sa do osídel hriešnikov,
no predsa som nezabudol na tvoj zákon.
62 Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa
za tvoje spravodlivé výroky.
63 Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom, k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy. 64 Pane, zem je plná tvojej milosti;
nauč ma tvojim ustanoveniam. Ž 119

69 Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá,
no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy. 70 Ich srdce stučnelo a otupelo,
ja však mám radosť v tvojom zákone.
Ž 119

73 Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili.
Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.
74 Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť,
že veľmi dôverujem tvojim slovám.
75 Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky a že si ma právom pokoril.
76 Buď ku mne milosrdný a poteš ma,
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.
77 Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, lebo tvoj zákon je mojím potešením.
78 Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú, ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch.
79 Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja
a čo poznajú tvoju náuku.
80 Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom,
aby som sa hanbiť nemusel. Ž 119

105 Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.
106 Prisahal som a trvám na tom,
že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.
107 Pane, vždy a všade ma ponižujú,
daj mi žiť, ako si prisľúbil.
108 Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst a pouč ma o svojich zámeroch.
109 Môj život je stále v nebezpečenstve,
ale ja nezabúdam na tvoj zákon.
110 Hriešnici mi kladú nástrahy,
ale ja neopúšťam tvoje príkazy.
111 Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
112 Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy navždy a naveky. Ž 119

145 Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma; chcem zachovať tvoje ustanovenia.
146 K tebe volám, zachráň ma;
a budem plniť tvoje príkazy.
147 Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
148 Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči, aby som rozjímal o tvojich výrokoch.
149 Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
150 Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú,
tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.
151 Pane, ty si blízko
a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.
152 Odprvoti viem z tvojich prikázaní,
že si ich ustanovil naveky. Ž119

161 Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič, moje srdce si tvoje slová ctí.
162 Z tvojich výrokov sa radujem
ako ten, čo získal korisť bohatú.
163 Nenávidím klamstvo, protiví sa mi;
ale tvoj zákon milujem.
164 Cez deň ťa chválim sedemkrát
pre tvoje spravodlivé rozsudky.
165 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
166 Pane, vyčkávam tvoju pomoc
a plním tvoje predpisy.
167 Moja duša uchováva tvoje ustanovenia
a ja ich veľmi milujem.
168 Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: lebo pred tebou sú všetky moje cesty. Ž 119

4 Pane, dobre rob dobrým
a tým, čo majú srdce úprimné.
5 Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú,
Pán so zločincami zavrhne.
Pokoj nad Izraelom! Ž 125

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Ž 131

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov,
2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
Ž 138

3 Pane, k mojim ústam postav stráž
a hliadku na okraj mojich perí.
4 Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly
s ľuďmi, čo páchajú neprávosť;
ani ich pochúťky nechcem jesť.
5 Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá, no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave; nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle. Ž 141

3 Nepriateľ ma prenasleduje,
zráža ma k zemi,
do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.
4 Duch sa mi zmieta v úzkostiach;
v hrudi mi srdce meravie.
5 Spomínam si na uplynulé dni,
o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam
a uvažujem o dielach tvojich rúk.
6 Vystieram k tebe ruky,
za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
Ž 143

1 ALELUJA.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
2 Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
3 Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.
4 On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.
5 Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.
6 Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.
Ž 147

Syn môj, ak prijmeš moje výroky
a moje prikázania schováš u seba,
2ak budeš napínať ucho za múdrosťou
a nakloníš si srdce k umnosti,
3keď budeš vzývať rozumnosť,
dovolávať sa svojím hlasom umnosti,
4ak ju budeš hľadať ako strieborniak
a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,
5vtedy porozumieš bázni pred Pánom
a získaš Božie poznanie. Prís 2

(Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je),
(čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník,
10bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca
a tvoju dušu blažiť bude poznanie,
11rozvaha bude bedliť nad tebou
(a) rozumnosť ťa bude strážiť
12tak, že ťa od zlej cesty zachová,
od človeka, čo vraví mam a klam,
13od (tých), čo zanechali priame chodníky
a vykračujú temravými cestami,
14ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejšich výčinov,
15(od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté
a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia.
Prís 2

Syn môj, nezabudni moju náuku
a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
2bo predĺžia (ti) dni a roky života
a prinesú ti hojnosť pokoja. Prís 3

Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
4Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú
pred Bohom i pred ľuďmi.

Bázeň Božia
5Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
6Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
7Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
8(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať. Prís 3

Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca,
útly jedináčik pod dozorom matkiným,
4poučoval ma a vravel mi:
"Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov!
Zachovávaj moje príkazy (a budeš žiť.
5Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)!
Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!
6Neopúšťaj ju, tak ťa bude chrániť,
obľubuj si ju, tak ťa bude strážiť. Prís 4

Vnímaj moje slová, syn môj,
a nakloň ucho k mojim výrokom!
21Nespúšťaj oči z nich,
chráň si ich v hĺbke srdca!
22Lebo sú život pre tých, čo ich nachodia,
a uzdravením pre ich telo vonkoncom.
23Veľmi stráž svoje srdce,
lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
24Odstráň od seba falošné ústa
a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Prís 4

Musel by si kvíliť nakoniec,
keby ťa pripravili o kožu a o telo,
12a musel by si doznať:
"Ako som (len) mohol nenávidieť napomínanie
a moje srdce pohŕdalo karhaním,
13ako som mohol neslúchať hlas svojich učiteľo a nenakláňať sluch k tým, čo ma učili?
14Takmer by som bol celkom do nešťastia upadol uprostred pospolitosti a zástupu."
Prís 5

(Je) naničhodník, ničomník,
(kto) chodí s falošnými ústami;
13(kto) žmurká okom, (kto) sa nohou dorozumieva,
(kto) naznačuje prstami,
14(kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva.
15Preto naň príde náhle záhuba,
zaraz bude zgniavený a pomoci (mu) nebude.

Chráň sa siedmich ohavností!
16Šestoro vecí nenávidí Pán
a sedmoro je preň ohavnosťou:
17pyšné oči, jazyk falošný
a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú,
18srdce, ktoré snuje zlé zámery,
nohy, čo bežkom utekajú za zlom,
19kto hovorí lož ako svedok falošný
a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva. Prís 6

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
21Priviaž si ich navždy na srdce,
oviň si ich vôkol hrdla!
22Keď (niekam) pôjdeš, budú ťa viesť,
keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou, keď sa zobudíš, budú ťa sprevádzať.
23Lebo prikázanie je lampášom a naučenie svetlom (je)
a cestou života (sú) prekáravé (slová, aby si sa pridŕžal) náuky,
24aby ťa zavarovali od zlej ženy,
od úlisného jazyka cudzinky.
25Nedychti vo svojom srdci po jej peknote a nedaj sa lapiť jej mihalnicami! Prís 6

Nuž teda, syn môj, počúvajže ma
a všímaj si slov mojich úst:
25ech sa ti srdce na cesty k nej nekloní,
nezatúlaj sa na jej chodníky!
26Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila,
a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila.
27Jej dom je cesta do pekla,
čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.
Prís 7

Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. Prís 10,8

Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého, no srdce bezbožných nestojí za nič. Prís 10,20

Ľudia, čo majú srdce skazené, hnusia sa Pánovi, ale má zaľúbenie v tých, čo bezúhonne (chodia) púťou (života).
Prís 11,20

Rozvážny človek tají, čo vie,
(zo) srdca pochábľov však hlúposť vykríka. Prís 12,23

Nepokoj v srdci stláča človeka
láskavé slovo ho však rozveseľuje. Prís 12,25

Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života. Prís 13,12

(Do) srdca, ktoré pozná, (čo je) horkosť, samo po sebe, pýcha sa neprimieša, keď ho radosť (zaplaví). Prís 14,10

Aj keď sa smeje, môže bolieť srdce (človeka), po nej však, po radosti, (býva) zármutok. Prís 14,13

Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho (človeka), (rovnako) sa však prejavuje, čo je vnútri pochábľov. Prís 14,33

Veselé srdce rozlieva jas po tvári,
bolesť srdca však zarmucuje ducha.
Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou,lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve. Prís 15
(O tom, čo) odpovedať, húta srdce spravodlivého, lež ústa bezbožných chrlia zlomyseľnosti. Prís 15,28

Človeku patrí uvažovať v srdci,
no výpoveď (dáva) Pán na jazyk. Prís 16,1

Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť. Prís 16,21

Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, srdcia však skúša Pán. Prís 17,3

Ten, kto je skazeného srdca, nenájde nič dobrého a kto má vrtký jazyk, padne do zlého. Prís 17,20

Veselé srdce slúži na zdravie,
zronený duch však kosti vysúša. Prís 17,22

Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Prís 18,12

Rozumné srdce nadobúda vedomosť
a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie.
Prís 18,15

V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo. Prís 19,21

Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán. Prís 21,2

(Pán) má rád toho, kto má čisté srdce, a milí sú mu neporušení. Človeku ľúbych perí je kráľ priateľom. Prís 22,11

(Pán) má rád toho, kto má čisté srdce, a milí sú mu neporušení.
Človeku ľúbych perí je kráľ priateľom.
Prís 22,15

Vovádzaj svoje srdce do učenia
a (napni) svoje uši k slovám rozumným.
13Neukracuj chlapca na treste,
bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.
14Ty ho vyšľaháš korbáčom
a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom. Prís 23,12

Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj,
radovať sa bude moje srdce tiež
16a moje vnútro bude plesať,
keď budú tvoje pery správne (veci) hovoriť.
Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom,
no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,
18lebo (ti) kynie budúcnosť
a tvoja nádej nazmar nevyjde.
19Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený,
a rovnou cestou svoje srdce veď!
20Nepatri (k tým, čo) spíjajú sa vínom (nadmieru), (ani k tým, ktorí) nevedia sa najesť mäsa dosýta.
21Bo schudobnie pijan i ten, čo sa objedá,
a ospanlivosť odieva do handier. Prís 23

Daj mi, syn môj, svoje srdce
bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu!
27Bo jamou hlbokou je smilnica
a úzkou studnicou je cudzoložnica.
28Aj ona striehne ako zákerník
a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne. Prís 23

Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo,
ako sa blýska v pohári!
Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne,
32lež naposledok štipne ako had
a kúsne ako zmija.
33Oči ti budú vidieť veci čudesné
a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. Prís 23

Zachraňuj na smrť vedených
a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko!
12Keby si povedal: "Nuž ja som o tom nevedel" - či ten, čo váži srdcia, neporozumie?
Veď strážca tvojej duše vie,
odplatí človekovi podľa jeho činov.
Prís 24

Vonný olej a vonný dym rozveseľujú srdce
a (priam tak) duša (pociťuje) slasť z priateľovej porady. Prís 27, 9

Blahoslavený človek, ktorý sa bojí jednostaj, lež do nešťastia upadne ten, kto je srdca tvrdého. Prís 28, 14

Ach, ktože nájde ženu dobrú?
Jej cena je nad perly.
Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet. Prís 31,11

Povedal som si v srdci:
"Hľa, vzrástol som a zbohatol v múdrosti,
moja myseľ videla mnoho múdrosti a vedomosti."
17Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež poznávať, (čo je) bláznovstvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom. Kaz 1,16

Čokoľvek si zažiadali moje oči,
neodoprel som im ničoho.
Srdce som si neodtiahol od nijakej slasti,
doprial som slasti svojej mysli pri všetkých námahách, veď mi to bolo odmenou za všetky moje námahy. Kaz 2,10

Lepšia je mrzutosť na tvári než smiech:
lebo aj pri nevľúdnej tvári
srdce môže byť blažené. Kaz 7,3

Srdce múdrych ide radšej do smútočného domu, kým srdce pochabých tiahne do domu veselosti.
Kaz 7,4

Lebo útlak môže ohlúpiť aj múdreho,
ako úplatok nakazí srdce (sudcu).
Kaz 7,7

Kto zachováva príkaz,
neokúsi nijaké zlo. Múdre srdce pozná
čas a správny spôsob. Kaz 8,5
To je zlo, ktoré lipne na všetkom,
čo sa deje pod slnkom;
že všetko má rovnaký osud
a aj srdcia Adamových synov sú plné zla,
v ich srdciach (prebýva) nerozumnosť,
pokým žijú. A čo bude potom? "(Pôjdu) k mŕtvym!" Kaz 9,3

Srdce múdreho je na pravej strane,
srdce pochabého však na ľavej. Kaz 10,2

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti!
Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj si cestami svojho srdca
a kam ťa tvoje oči povedú. Uvedomuj si však (pritom), že za všetko si ťa Boh na súd predvolá. Kaz 11,9

Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti,
ako aj úsvit života je iba - márnosť. Kaz 11,10

9 Očarila si moje srdce,
sestrička moja, nevesta,
očarila si moje srdce
jediným pohľadom svojich očí,
jediným ohnivkom svojho náhrdelníka.
Ps 4

2 Zaspala som, ale moje srdce bdelo.
Tu počuť čosi. Môj milý klope:
Ženích:
Otvor mi, sestra moja, priateľka moja,
holubička moja, moja čistá.
Namoklo rosou moje temeno,
nočnými kropajami moje kučery. Ps 5

6 Na srdce si ma pritlač jak prsteň,
sťa pečať na svoje rameno! Ps 8

Bol som mladík pekne vyvinutý
a mal som i dobré srdce;
20alebo skôr, keďže som bol dobrý,
prišiel som do nepoškvrneného tela.
21Ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak (nijako), len keď (mi ju) dá Boh,
i to už bol dôkaz pochopenia,
že som poznal, čím darom je ona -
pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil,
z celého srdca som prehovoril:
Bože otcov, Pane milosrdenstva,
ktorý si všetko svojím slovom urobil,
2človeka si stvoril svojou múdrosťou,
aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote,
3aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca,
4daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu,
a mňa nevylučuj z počtu svojich detí.
5Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia,
ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon.
6Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý,
a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Múdr 8-9

Jeho srdce je popol a jeho nádej ničotnejšia ako zem, jeho život je bezcennejší ako hlina,
11lebo nepoznáva toho, kto ho utvoril,
kto mu dušu vdýchol, ktorá pracuje,
kto vložil do neho životodarný dych,
12lež nazdáva sa, že náš život je detská hra
a žitie je len trhovisko výnosné,
lebo, vraví, treba na hocičom, hoc i na zlom zarábať.
13Takýto vie lepšie než kto iný, že dopúšťa sa zlého, keď (z tej istej) hmoty zeme tvorí krehké nádoby i bôžikov. Múdr 15

Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou,
dáva veselosť a radosť a dlhý život.
13Bohabojnému sa dobre povedie na konci,
v deň svojej smrti dôjde požehnania.
14Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.
Sir 1,12

Zbožnosť ochraňuje a robí srdce spravodlivým, udeľuje slasť a radosť.
Sir 1,18

Uponíž si srdce a vytrvaj,
nakloň svoj sluch a prijmi rozumné slovoa neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy.
3Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh;
pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj,
aby si vzrástol životom, keď príde koniec.
Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje.
5Lebo zlato a striebro čistia ohňom
a bohumilých ľudí v peci utrpenia. Sir 2

No beda tým, čo majú srdce dvojaké
a hriešne ústa i zločinné ruky,
ako i hriešnikovi, ktorý chodí svetom dvojakou cestou!
15Beda takým, ktorí majú ochabnuté srdce a nedôverujú v Boha, a preto ich neberie do svojej ochrany.
16Beda takým, ktorí stratili trpezlivosť
a ktorí opustili priame cesty
a uchýlili sa na cesty neprávosti.
17Lebo čo urobia, až Pán začne konať prehliadku?
18Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní jeho slovu, ktorí ho milujú, zachovajú jeho cestu. 19Ktorí sa boja Pána, hľadajú, čo je mu milé, a ktorí ho milujú, budú plní jeho zákona.
20Ktorí sa boja Pána, majú pripravené srdcia a budú si pred ním sväto počínať.
21Ktorí sa boja Pána, zachovávajú jeho príkazy a zachovajú si trpezlivosť, až na nich zhliadne;
22 i povedia si: "Ak nebudeme robiť pokánie, (strestaj nás, Bože!), nech upadneme do rúk Pána, a nie do rúk ľudí!"
Lebo aká je jeho velebnosť, také je aj jeho milosrdenstvo. Sir 2

Vzdorné srdce skúsi na konci zlo,
lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. Srdce, ktoré kráča po dvoch cestách, nedosiahne úspech a človek zlého srdca príde po nich k pádu.
29Tvrdé srdce sa zaťažuje bolesťou,
no hriešnik (predsa) hromadí hriech na hriech.
30Niet lieku pre spoločnosť pyšných,
lebo si neuvedomujú, že hriech v nich ako peň zapustil korene.
31Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti
a dobré ucho s veľkou túžbou počúva múdrosť.
32Múdre a rozumné srdce sa stráni hriechu
a v spravodlivom počínaní má svoj úspech. Sir 3

Srdce biedneho nesužuj
a neodkladaj s darom núdznemu!
Prosbu usúženého neodmietaj,
ani neodvracaj tvár od bedára! Sir 4

Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži,
3ani si nehovor: "Aký som mocný" -
alebo: "Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?" Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko. Sir 5

Tvoja myseľ nech sa nesie k Božím prikázaniam a najmä pri jeho ustanoveniach zotrvávaj neprestajne;
on ti dá (múdre) srdce
a udelí ti aj z múdrosti, po ktorej túžiš.
Sir 6

Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek
aby sa ti azda nezaliečal predstieranou láskou a nepošpinil ťa. Sir 8

S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj,
ani nestoluj s ňou, (ležiac) na pohovke;
13ani ju nedráždi pri víne,
aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce,
aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby. Sir 9,13

Počiatkom ľudskej pýchy býva odpad od Boha, 15lebo sa jeho srdce odvráti od Stvoriteľa, keďže počiatkom každého hriechu je pýcha, kto sa jej pridŕža, je plný zlorečených činov: ona ho navždy rozvráti.
16Preto Pán zbavil spoločnosť zlých všetkej cti a zničil ich naveky.
17Boh rozrúcal prestol pyšných vladárov
a na ich miesto posadil pokorných.
18Korene pyšných národov Boh suchom vypálila miesto nich zasadil pokorných z týchto národov. Sir 10,14
Lebo ako sa šíri zápach z útrob
a ako jarabicu vábia do klietky a srnu do osídla, také je aj srdce pyšných;
je ako vyzvedač, čo hľadí zničiť blížneho.
33Lebo úkladne obráti dobro na zlo
a chce nájsť škvrnu aj na najlepších.
Sir 11,32

Kto má srdce zakrpatené, myslí na pominuteľné veci: každý, kto je nemúdry a zblúdený, myslí pochabo.
Sir 16,23

Boh stvoril človeka zo zeme
a stvoril ho podľa svojho obrazu.
2A zasa ho prinavráti do nej,
ale - ako je sám mocný - vyzbrojil ho silou.
3Udelil mu (obmedzený) počet dní a veku,
ale dal mu zasa moc nad všetkým, čo je na zemi. 4Každému stvoreniu vložil strach pred ním, aby bol pánom nad zverou a vtáctvom.
5Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú:
dal im (slobodnú) vôľu, reč, oči a uši,
ako aj srdce na myslenie;
tak ich naplnil múdrou rozumnosťou.
6Stvoril v nich rozumného ducha,
rozumom im naplnil srdce,
naznačil im, čo je dobré a čo zlé.
7Svoje oko im vložil do srdca,
aby im ukázal veľkosť svojich diel.
8Aby chválili (jeho) posvätné meno:
aby sa honosili jeho podivnými činmi
a zvestovali veľkoleposť jeho diel.
9Okrem toho im dal náuku
a zákon života im dal do dedičstva.
10Uzavrel s nimi večnú zmluvu
a oznámil im svoje spravodlivé ustanovenia.
11Ich oči videli jeho veľkolepú slávu,
ich uši počuli jeho velebný hlas,
keď im prikazoval: "Varujte sa neprávosti!"
12A dal všetkým prikázania o blížnom.
13Ich cesty sú mu vždy známe,
nie sú ukryté pred jeho očami.
14V každom národe ustanovil správcov:
15no Izrael sa stal očividne Božím podielom.
16Všetky ich činy sú Bohu (zjavné) ako slnko: jeho oči bez prestania dozerajú na ich počínanie.
17Nie sú mu skryté ustanovenia (zákona) pri ich neprávosti,
lebo o všetkých neprávostiach má Boh vedomosť.
18Almužna každého ostáva akoby pečať u neho, ako zrenicu chráni zásluhu každého.
19Keď potom povstane (na súd), odplácať bude odplatou každému jednému osobitne na jeho hlavu
a (niektorých) navráti do najhlbších častí zeme.
20Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti, klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel. Sir 17

Srdce pochabého je ako rozbitá nádoba,
nijakú múdrosť neudrží v sebe.
Sir 21,17

Pochabí nosia srdce na ústach, no múdri majú v srdci svoje ústa. Sir 21, 29

Drevený obklad, upevnený až v základoch stavby, nepustí; tak (nepovolí) ani srdce, ak je upevnené premyslenou rozvahou. Sir 22,19

Úmysly rozumného (sú pevné) po všetok čas, strach ich nezruší.
21Ako kolová (stavba) na výšine
a kamenný múr bez omietky vystavený vetrom neobstojí: 22tak ani srdce pochabého neodolá náporu strachu, lebo sa vždy ľaká, ak má (o niečom) uvažovať.
Ako (odvážne) srdce - ktoré sa u pochabého bojí, uvažovať - nikdy nepozná obavy: tak (si bude počínať), kto vždy zotrvá v Božích príkazoch. Sir 22

Kto poraní oko, vyženie (z neho) slzy,
kto poraní srdce, vyvolá (bolestný) pocit.
Sir 22

Skľúčená myseľ, tvár bez (znaku) radosti
i zranené srdce - to je (dielo) ničomnej ženy.
32Skleslé ruky, trasľavé kolená -
to je (dielo) ženy, ktorá nevie oblažiť muža.
33Prvý hriech povstal pre ženu a pre ňu musíme všetci zomrieť.
34Netrp, aby ti čo len málo unikala voda:
ani zlej žene nepriznaj voľnosť na vychádzku!
35Ak sa nespráva na (pokyn) tvojej ruky,
hanbu ti zapríčiní pred nepriateľmi.
36Oddeľ takú od svojho tela,
aby ti nekrivdila ustavične. Sir 25

Pri dvoch veciach zarmucuje sa mi srdce
a pri tretej pochytí ma hnev:
26Ak udatný bojovník hynie nedostatkorn,
keď opovrhujú rozumným mužom
27a keď niekto prechádza od spravodlivosti k hriechu. Pre takého ustanovil Boh meč.
Sir 26

Za maznanie synov bude si viazať rany
a pri každom slove sa mu znepokojí srdce. Sir 30,7

Srdce trpí pri predstavách ako tá, čo pracuje k pôrodu.
Ak videnia nemajú svoj pôvod od Najvyššieho, nevenuj im svoje srdce!
7Lebo sny už mnohých uviedli do bludu
a došli k pádu, ktorí sa spoliehali na ne.
8Neomylne sa splní slovo Zákona
a vyplní sa, čo múdrosť spoľahlivo (oznámila) ústami. Sir 34

Ako podnebie rozozná jedlo z divočiny,
tak aj rozvážne srdce (pozná) falošné slová. 22Podvodné srdce pôsobí zármutok, ale skúsený človek mu vie odporovať. Sir 36

Ničomné slovo mení srdce; štyri výhonky z neho vyrastú: dobré a zlé, život a smrť
a nad nimi trvale vládne jazyk.
Sir 37,21

Odvráť sa od hriechu a nech sú tvoje ruky priame; a očisti si srdce od každej neprávosti! Sir 38

Aj keď odnesú (mŕtvolu), zármutok ostáva:
Život chudobného je taký, aké je jeho srdce.
21Svoje srdce neoddávaj (prílišnému) zármutku, ale zažeň ho od seba a mysli na posledné veci.
22Nezabúdaj, že niet návratu (pre mŕtveho),
a tak jemu (zármutkom) nie si na osoh a len sebe škodíš.
23Pamätaj na môj osud: taký bude aj tvoj,
včera mne a dnes tebe.
24Ako odpočíva mŕtvy, tak nech spočinie aj jeho pamiatka, potešuj ho, keď odchádza jeho duch (zo sveta). Sir 38

Hudba a víno rozveseľuje srdce, ale nad obidvoje viac treba ceniť lásku k múdrosti. Sir 40,20

Statky a moc (nad inými) pozdvihujú srdce, ale nad to cennejšia je bázeň pred Bohom. Sir 40,26

Priepasť mora a ľudské srdce (rovnako) skúma a svojou mysľou postihne ich výmysly.
19Lebo Pánovi je známa každá vedomosť,
svojím pohľadom pozoruje znak vekov;
oznamuje, čo pominulo, ako aj to, čo prichádza, a odhaľuje stopy, čo (vedú) k veciam ukrytým. Sir 42,18

Jeho biely lesk obdivuje oko, no nad jeho prívalom sa až srdce strachuje.
Sir 43,20

O tebe je písané, že v ustanovenom čase
máš krotiť rozhorčenosť Pána, obrátiť srdce otcovo k synovi a znovu zriadiť pokolenia Jakubove. Sir 48, 10

Kde vás ešte udrieť, keď sa ďalej búrite:
celá hlava je nezdravá a celé srdce choré.
6Od päty po temä nič na ňom celého:
puchlina a jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom. Sir 1

Sprav bezcitným srdce tohto ľudu,
jeho uši zaťaž a oči mu zastri,
aby očami nevidel a ušami nepočul,
aby mu srdce nepochopilo
a neobrátil sa a neuzdravil." Iz 6,10

2 Keď zvestovali Dávidovmu domu: "Aram táborí v Efraimsku, chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. 3 A Pán riekol Izaiášovi: "Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov, 4 a povedz mu:
Daj pozor a buď spokojný,
neboj sa a srdce nech ti nechabne
pre tie dve dymiace ohorené hlavne,
pre zúrivý hnev Rasina a Aramu
a Romeliášovho syna. Iz 7

Kvíľte, lebo blízko je deň Pána,
príde ako pohroma od Všemohúceho.
7Preto sklesnú všetky ruky
a každé ľudské srdce ochabne.
8I podesia sa, kŕče a bôle dostanú,
budú sa zvíjať ako rodička,
s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého:
tvár im bude horieť plameňom.
9Hľa, ide deň Pána ukrutný,
rozhnevaný a rozpálený,
aby urobil zo zeme púšť
a jej hriešnikov z nej vyhubil! Iz13

1Výrok nad Egyptom:
"Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku
a ide do Egypta!
I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta
a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce.
Iz 19

Pán povedal: "Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom . Iz 29,13

Nezalepia sa viac oči vidiacich
a uši čujných budú načúvať.
4Srdce pochabých bude chápať náuku
a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno. Iz 32

Keď hynie spravodlivý,
nik si to neberie k srdcu,
(keď) zbožní ľudia umierajú,
nik nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu. 2Odchádza na pokoj:na svojich lôžkach spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou. Iz 57

Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný,
čo tróni večne a Svätý je jeho meno:
"Na vysokom a svätom mieste prebývam
a so skrúšeným a pokorným v duchu,
aby som oživil ducha pokorných,
aby som oživil srdce skrúšených.
Iz 57,15

Bo mnoho hriechov máme pred tebou
a naše viny svedčia proti nám,
áno, svoje hriechy máme pred sebou
a svoje zločiny poznáme:
13nevernosť a klamstvo proti Pánovi,
odpad od nasledovania Boha,
reči násilné a odbojné,
myslenie lživých rečí v srdci. Iz 59

1Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu
a spútaným oslobodenie. Iz 61

Veď ty si náš otec,
16lebo Abrahám o nás nevie
a Izrael nás nepozná!
Ty, Pane, si náš otec,
máš meno: vykupiteľ náš pradávny.
17Prečo nás, Pane, odkláňaš od svojich ciest, zatvrdzuješ nám srdce na bázeň voči tebe? Iz 63

Preto Pán, Jahve, hovorí takto:
"Hľa, moji sluhovia budú jesť
ale vy budete hladovať,
14hľa, moji sluhovia budú piť,
ale vy budete žízniť,
hľa, moji sluhovia sa budú radovať,
a vy sa budete hanbiť,
hľa, moji sluhovia budú plesať
od blaženosti srdca,
vy však budete volať
od žalosti srdca
a kvíliť budete zlomeným duchom.
Iz 65

Lebo toto hovorí Pán:
"Hľa ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať.
13Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte.
14Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce,
kosti vám vypučia ako zeleň
a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Iz 66

Vráťte sa, odbojní synovia - hovorí Pán,
veď ja som vaším manželom!
Nuž vezmem vás: jediného z mesta
a dvoch z pokolenia
a zavediem vás na Sion.
15I dám vám pastierov podľa svojho srdca,
budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou.
Jer 3

Obrežte sa Pánovi,
odstráňte predkožku svojho srdca,
mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema,
ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev
a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov. Jer 4,4

Očisť si, Jeruzalem, srdce od zloby,
aby si sa zachránil; dokiaľže budú bývať u teba tvoje zločinné myšlienky? Jer 4,14

Tvoje cestičky a tvoje skutky ti to narobili.
Je to pre tvoj hriech, že je to trpké, že ti to preniká až k srdcu. 19Vnútro moje, vnútro moje, hyniem!
Steny môjho srdca!
Srdce sa mi búri,
nebudem mlčať,
veď duša mi začula hlas trúby,
lomoz vojnový. Jer 4,19

Lenže tento národ má
srdce odbojné a vzdorovité,
odstúpili, odišli.
24A nemysleli si v srdci:
"Bojmeže sa Pána, svojho Boha,
ktorý dá pŕšku, včasný dážď
a dážď neskorý v pravý čas
a týždne určené na žatvu
nám zachová." Jer 5

Vari sa teším? Žiaľ sa ma zmocňuje,
srdce mi je choré.
19Počujte! Výkrik dcéry môjho ľudu
z ďalekej krajiny:
"Či Pán nie je na Sione,
či nie je na ňom jeho kráľ?"
"Prečo ma popudzovali svojimi modlami,
cudzími ničomnosťami?"
20Prešla žatva, leto pominulo,
a my nie sme zachránení!" Jer 8,18

Ale, Pane zástupov, ty súdiš spravodlivo,
ty skúmaš myseľ a srdce,
uvidím na nich tvoju pomstu,
veď tebe som postúpil svoj spor.
Jer 11,20

Ty ma však, Pane poznáš, vidíš ma,
skúmaš, aké mám voči tebe srdce.
Veď ich ako ovce na jatku
a zasväť ich pre deň zabíjania!
4Dokedy bude smútiť zem
a vädnúť zeleň všetkých polí
pre zlobu jej obyvateľov?
Hynú zvieratá i vtáctvo,
lebo vravia: "Nevidí našu budúcnosť."
Jer 12,3

14 A Pán mi odpovedal: "Lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som nehovoril k nim; lživé videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca vám prorokujú. 15 Nuž takto hovorí Pán o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal, a ktorí hovoria: "Meč la hlad nebude v tejto krajine." Mečom a hladom skončia títo proroci. Jer 14,14


Našli sa tvoje slová a zjedol som ich,
tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca,
veď sa nazývam tvojím menom, Pane, Bože zástupov.
17Nevysedávam v krúžku rozosmiatych,
aby som plesal...
Po tvojej ruke sedím osamelý,
lebo si ma naplnil nevôľou.
18Prečo je moja bolesť bez konca
a moja rana nevyliečiteľná,
nechce sa zahojiť?
Azda si mi klamným potokom,
na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť?
19Preto takto hovorí Pán:
"Ak sa obrátiš, obrátim ťa,
budeš stáť predo mnou;
ale oddelíš vzácne od bezcenného,
budeš akoby mojimi ústami.
Nech sa títo obrátia k tebe,
ale ty sa neobracaj k nim!
20Urobím ťa pre tento ľud
pevným múrom kovovým;
budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa,
lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil
a oslobodil, hovorí Pán.
21Vyslobodím ťa z rúk zločincov
a vykúpim z moci násilníkov." Jer 15

12 Nuž a vy ste robili horšie ako vaši otcovia; hľa, chodíte každý za svojím zatvrdnutým srdcom a nepočúvate mňa. 13 Vysotím vás teda z tejto krajiny do krajiny, ktorú nepoznáte ani vy, ani vaši otcovia, a budete tam deň a noc slúžiť cudzím bohom, keďže vám neudelím milosť. Jer 16

Srdce je klamlivé nado všetko
a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?
10Ja, Pán, skúmam myseľ
a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov." Jer 17

Kedykoľvek hovorím, len kričím:
"Násilie a lúpež!" volám.
Veď Pánovo slovo mi slúži
na hanbu a výsmech celý deň!
9I myslel som: "Nespomeniem si naň
a nebudem viac hovoriť v jeho mene,
ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň,
zovretý v mojich kostiach;
namáhal som sa, aby som to vydržal,
no nevládal som. Jer 20

Pan zástupov, čo skúmaš spravodlivého,
čo prezrieš myseľ a srdce,
nechže vidím na nich tvoju pomstu,
veď som tebe zveril svoj spor. Jer 20,12

Toto hovorí Pán zástupov:
Nepočúvajte na slová prorokov,
ktorí vám prorokujú.
Oni vás zavádzajú,
vidinu svojho srdca hovoria,
a nie z Pánových úst.
Jednostaj hovoria tým,
čo opovrhujú slovom Pánovým:
"Pokoj budete mať!"
A každému, kto kráča
v tvrdosti svojho srdca, vravia:
"Nepríde na vás pohroma."
Veď ktože stál v rade Pánovej,
videl a počul jeho reč?
Kto pozoroval a počúval jeho reč?
19(Hľa, zúri Pánova víchrica, hnev;
a rozvírený víchor
víri nad hlavou bezbožníkov.
20Neodvráti sa Pánov hnev,
kým nesplní a neustáli
plány svojho srdca.
Na konci dní to pochopíte jasne.)
Jer 23

Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: 5 "Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ako na tieto dobré figy, tak dobrotivo zhliadnem na zajatcov Júdu, ktorých som z tohto miesta poslal do krajiny Chaldejcov. 6 Môj zrak teda spočinie na nich dobrotivo a prinavrátim ich do tejto krajiny. Zveľadím ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. 7 Dám im srdce, aby ma poznali, veď ja som Pán; budú teda mojím ľudom a ja im budem Bohom, pretože sa vrátia ku mne celým srdcom. Jer 24

Nová zmluva. - 31 Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu! 32 Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom - hovorí Pán. 33 Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela - hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: "Poznajte Pána!", pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem." Jer 31

36 Teraz teda toto hovorí Pán, Boh Izraela, o tomto meste, o ktorom vy hovoríte, že sa pomocou meča, hladu a moru dostáva do ruky babylonského kráľa: 37 "Hľa, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojom zápale a veľkej prchkosti; privediem ich späť na toto miesto a usadím ich v bezpečnosti. 38 Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje - a potom aj pre deti svojich detí - blaho. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro; vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. 41 Radosť z nich budem mať, keď im budem preukazovať dobro; zasadím ich verne v tejto krajine, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 42 Lebo toto hovorí Pán: Ako som na tento ľud dopustil všetko toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko blaho, o ktorom im hovorím. Jer 32

Proti Edomu : "Bo, hľa, malým som ťa urobil medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi.
16Strach, čo si šíril, ťa sklamal aj pýcha tvojho srdca, čo bývaš v trhlinách skál,
obsadzuješ vysoké kopce.
Postav si hniezdo vysoko sťa orol,
zrútim ťa odtiaľ - hovorí Pán. Jer 49
Pozriže, Pane, je mi krušno,
búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera, hej, veľmi som sa vzpieral;
meč zbíja vonku, vnútri mám tiež smrť.
Nár 1,20

Nech príde k tebe všetka ich zlosť,
potom však urob s nimi, ako si spravil so mnou pre všetky moje hriechy! Množstvo je mojich vzdychov a srdce mi je choré."
Nár 1,22

Povstaňže, kvíľže v noci začiatkom nočných bdení; vylej si srdce ako vodu
pred Pánovou tvárou, k nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí, (ktoré hynú od hladu na rohoch všetkých ulíc).
Nár 2,19

Pretože Pán nezavrhne naveky...
32Zmilúva sa - hoc i zarmucuje -
svojou veľkou milosťou.
33Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. Nár 3

Prestala radosť nášho srdca,
tanec sa zmenil na žiaľ.
16Koruna padla z našej hlavy,
beda nám, zhrešili sme.
17Preto je biedne naše srdce,
preto nám stemneli oči.
18Pretože vrch Sion spustol,
líšky sa vláčia po ňom.
19Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie. Jer 5

30 Veď viem, že ma nebudú počúvať, lebo je to tvrdošijný národ. Ale v krajine, kde budú v zajatí, vstúpia si do srdca 31 a budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh. A dám im vnímavé srdce a uši, 32 takže v krajine, kde budú v zajatí, budú ma chváliť a budú spomínať na moje meno. 33 Vtedy sa odvrátia od svojej tvrdošijnosti a od svojich zlých skutkov, pretože sa rozpamätajú na osud svojich otcov, ktorí zhrešili pred Pánom. Bar 2

7 Dom Izraelov ťa však nebude chcieť počúvať, pretože nechcú počúvať mňa, veď celý Izraelov dom má tvrdé čelo a zatvrdnuté srdce! 8 Pozri, tvár ti urobím tvrdou, ako je ich tvár a tvoje čelo tvrdým ako ich čelo. 9 Ako diamant, tvrdším než kremeň urobím tvoje čelo, neboj sa ich a nestrachuj sa pred nimi, pretože sú domom odbojným. Ez 3

8 A keď budete mať medzi národmi takých, čo unikli meču, keď vás roztratím do krajín, 9 spomenú si vaši uniknutí na mňa medzi národmi, kde sú zajatí, lebo zlomím ich smilné srdce, ktoré odpadlo odo mňa, aj ich oči, ktoré smilnili s modlami. Sami sebe sa budú hnusiť pre zločiny, ktoré popáchali, pre všetky svoje ohavnosti. 10 I budú vedieť, že ja som Pán a nie nadarmo som povedal, že dopustím na nich toto nešťastie." Ez 6

17 Preto povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Pozbieram vás spomedzi národov, zhromaždím vás z krajín, po ktorých ste roztratení a dám vám izraelskú zem. 18 Vojdú ta a odstránia z nej všetku jej ošklivosť a všetku jej ohavnosť. 19 Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, 20 aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol Bohom.
21 Ale tým, ktorých srdce ide za ošklivosťami a ohavnosťami, uvalím na hlavu ich konanie," hovorí Pán, Jahve.
Ez 11

30 Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť, každého podľa jeho ciest, hovorí Pán, Jahve; obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu. 31 Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali, a utvorte si nové srdce a nového ducha; prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? 32 Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť." Ez 18

Pýcha a záhuba týrskeho kráľa. - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 "Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve:
Pre pýchu tvojho srdca
a že si vravel: "Boh som,
bývam v božskom obydlí,
uprostred mora,"
hoc si len človek, nie Boh,
za Boha sa predsa v srdci máš. Ez 28

Ako sa pásli, nasýtili sa,
nasýtili a spyšnelo im srdce,
preto zabudli na mňa. Oz 13

Čiňte pokánie!
12"Teraz však - hovorí Pán -
obráťte sa ku mne celým svojím srdcom,
pôstom i plačom a nárekom,
13roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie."
14Možno, že sa zmení a odpustí
a zanechá po sebe požehnanie
na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.
Joel 2

Príchod Eliáša. - 22 Spomeňte si, na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. 23 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. 24 A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou." Mal 3

1 V spisoch sa nachádza, že prorok Jeremiáš rozkázal tým, ktorí mali odísť do zajatia, vziať z ohňa, ako bolo vyššie poznamenané; ďalej že prorok dal odchádzajúcim 2 Zákon a kládol im na srdce, aby nezabúdali na Pánove príkazy a nepoblúdili na mysli, keď uvidia zlaté a strieborné modly a ich nádheru. 3 Medziiným ich tiež povzbudzoval, aby nevyhodili Zákon zo svojich sŕdc. 2Mach 2

NOVÝ ZÁKON

8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Mt 5

Nescudzoložíš - 27 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" 28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Mt 5

Pravé poklady - 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce
Mt 6

2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy." 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha." 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a chod"? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.. Mt 9

Ježiš volá k sebe preťažených - 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Mt 11

Z plnosti srdca hovoria ústa - 33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. 34 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený."
Mt 12

Prečo hovorí v podobenstvách - 10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?" 11 On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:
"Budete počúvať; a nepochopíte,
budete hľadieť; a neuvidíte.
15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu:
ušami ťažko počujú
a oči si zavreli,
aby očami nevideli
a ušami nepočuli,
aby srdcom nechápali a neobrátili sa -
aby som ich nemohol uzdraviť." Mt 13

A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal:
8 "Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
9 No darmo si ma ctia,
lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy." Mt 15

Čo poškvrňuje človeka - 10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka."
12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?" 13 On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. 14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy." 15 Peter mu na to povedal: "Vysvetli nám toto podobenstvo." 16 On odvetil: "Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje." Mt 15

31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." Mt 18

3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" 4 On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"? 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." 7 Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?" 8g Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. 9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží." Mt 19

Najväčšie prikázanie - 34 Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa 35 a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: 36 "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" 37 On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci." Mt 22

Uzdravenie v sobotu - 1 Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. 2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" 4 A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť. Mk 3

47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Mk 6

Viera a modlitba - 20 Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol." 22 Ježiš im na to povedal: "Majte vieru v Boha. 23 Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. 24 Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. 25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy." (26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.) Mk 11

14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Mk 16

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán." 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Lk 2

51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Lk 2

Vysvetlenie podobenstva - 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. 14 Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. 15 A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Lk 8

Proti farizejom, milovníkom peňazí - 14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. 15 Preto im povedal: "Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné. Lk 16

Výzva bdieť - 34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka." Lk 21

25 On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?" 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?" 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Lk 24

Ježiš odchádza k Otcovi - 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte." Jn 14

Dielo Ducha Svätého - 5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: "Kam ideš?" 6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. 9 Hriech je, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Jn 16

20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. 22 Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Jn 16

23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. 24 A modlili sa: "Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. Sk 1

22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí:
"Pána mám vždy pred očami,
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.
26 Preto sa raduje moje srdce
a môj jazyk plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.
27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
28 Ukázal si mi cestu života,
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou." Sk 2

Prvé konverzie - 37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. Sk 2

Život prvej kresťanskej komunity - 32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Sk 4

1 Aj istý muž, menom Ananiáš, predal so svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 Peter povedal: "Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. 6 Tu vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Sk 5

51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; 53 Vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho."
Štefanova mučenícka smrť - 54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha." 57 Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha." 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel. Sk 7

18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze 19 a povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. 23 Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali." 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. A keď sa vracali do Jeruzalema, v mnohých samárijskych dedinách hlásali evanjelium. Sk 8

34 Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?" 35 Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?" (37 Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca, slobodno." A on odpovedal: "Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.") 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti. 40 A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarey. Sk 8

Apoštolský snem. Petrova reč - 6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. 7 A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. 8 A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?! 11 A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni." Sk 15

Vo Filipách. Lýdia - 11 Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola 12 a odtiaľ do Filíp. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dni zdržali. I3 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. 15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: "Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte." A prinútila nás. Sk 16

18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Rim 1

Napriek obriezke... - 25 Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele, 29 ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery; a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha.
Rim 2

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rim 5

26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Rim 8

10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Rim 10

17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. Rim 16

6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, 7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. 9 Ale, ako je napísané: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." 1Kor 2

1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. 2 A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. 3 No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, 4 lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. 5 Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.
1Kor 4

24 Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo, jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia, 25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca, a tak padne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyzná: "Naozaj je Boh medzi vami!"
1Kor 14

21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. 2Kor 1

1 Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme - ako niektorí - odporúčajúce listy k vám alebo od vás? 2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. 3 Veď je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. 2Kor 3

3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. 4 Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. 5 Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. 6 Lebo Boh, ktorý povedal: "Nech z temnôt zažiari svetlo," zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. 2Kor 4

11 Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 12 Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. 13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 2Kor 6

6 Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. 7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. 2Kor 9

14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. Ef 3

15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ef 5

3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. Flp 1

4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. 6 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. 7 A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Flp 4

12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 17 A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Kol 3

1 Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. 1Sol 2

11 Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. 13 Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.
1Sol 3

4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2Sol 3

Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia. 1Tim 1

22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. 2Tim 2

4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, 5 keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých.
Filem

12 Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. 13A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný.Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Hebr 4
Trvalá účinnosť Kristovej obety - 11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 13 A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem." 18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.
Hebr 10

19 A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, 20 tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. 24 Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Hebr 10

7 Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. 8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili. Hebr 13

7 Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. 9 Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Jak 4

1 A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! z Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. 4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.
Jak 5

7 Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď: 8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. 9 Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. 10 Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. 11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. Jak 5

22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. 1Pt 1

1 Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, 2 keď uvidia váš čistý život v bázni. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 1Pt 3

13 Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, 15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. 16 Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. 1Pt 3

14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu; zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve; sú to synovia kliatby. 15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. 2Pt 2

16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. 1Jn 3

18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21 A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. Zjv 2

Share/Save/Bookmark


Tags: Srdce  SZ  NZ  Konkordancia  Biblia  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie