Hlavná stránka

Jozef Freinademetz - 3 - Rozhodnutie pre Čínu

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

Jozef_Freinademetz_1Bressanské noviny Kirchenblatt sa dostávali takmer na všetky fary v diecéze. V nich bol v prvom januárovom čísle 1878 uvedený článok o novom misijnom seminári v Steyli, v Holandsku. Mal slúžiť pre nemeckú rečovú oblasť, teda pre kandidátov z Rakúska, Nemecka a Holandska. V článku bola zmienka o zakladateľovi Arnoldovi Janssenovi, o pápežskom požehnaní a o otvorení seminára 8. septembra 1875. Cieľom tohto misijného inštitútu boli katolícke misie v tých nekresťanských krajinách, kde sa predpokladá, že budú mať úspech. Písalo sa tam, že „prijímame aj kňazov, ktorí sa sami chcú stať misionármi, alebo chcú zasvätiť svoj život ako vychovávatelia budúcich misionárov.“

Ďalej v článku stálo: „Misijný seminár chce takto teda vybaviť misionárov všetkým, čo potrebujú, poslať ich do misií, podporovať ich radou, almužnou a horlivou modlitbou, zvlášť však modlitbou pred Najsvätejšou Sviatosťou. Na tento úmysel sa budú prinášať aj denné obety dobrých skutkov, vykonaných v seminári, hlavne však modlitba krížovej cesty, týždenné prijímanie Najsvätejšej sviatosti, a tie praktiky umŕtvovania, ktoré sú bežné v seminároch.“

Po prečítaní článku sa Jozef počas niekoľkých týždňov modlil oveľa horlivejšie, ako kedykoľvek predtým. Práve vo chvíľach modlitby najsilnejšie pociťoval naliehavú túžba, aby sa obetoval pre misie. Videl v tom znak Božej milosti. Počul Božie volanie a povedal: Áno. Paratum, cor meum.

Najskôr informoval o svojom rozhodnutí ísť do misií svojho biskupa. Ten ho uistil, že ak ho prijmú do seminára, dá mu všetky kanonicky potrebné veci na prepustenie z diecézy. Preto vo štvrtok, 28. februára 1878 napísal Freinademetz rektorovi Janssenovi do Steylu:

„Najdôstojnejší otče!

Zvesť o misijnom inštitúte, ktorý ste založili a na ktorom očividne spočinulo Božie požehnanie, prenikla až do najvzdialenejšieho Tyrolského údolia. Keď sa už niekoľko rokov zaoberám myšlienkou zasvätiť sa misiám, domnievam sa, že môžem pri všetkej úcte zaklopať na dvere vášho domu a prosiť o prijatie. Mám 25 rokov. Štúdia na strednej škole ako i teologické štúdiá som začal i zakončil v Bressanone, kde som bol aj vysvätený na kňaza 25. júla 1875. Od r. 1876 sa venujem pastoračnej činnosti u Sv. Martina v Ennebergu, v diecéze Bressanone. Okrem nemeckého jazyka rozprávam po taliansky. Môj materinský jazyk je jedným z dialektov taliančiny. Trochu viem čítať aj po francúzsky. Svoj zámer som už prediskutoval so najdôstojnejším otcom biskupom z Bressanone, ktorý ma ubezpečil, že v prípade môjho prijatia mi dá nevyhnutné uvoľňovacie dekréty. Niekoľko problémov môže vzniknúť z toho, že som kaplánom Kráľovskej a Cisárskej  gardy, ale aj tu dá nájsť riešenie. Často som hľadal radu v modlitbe k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, a keďže práve v tých momentoch bola táto túžba najsilnejšia, považujem ju za znak, že ma Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve uznal hodným takéhoto vznešeného povolania. Prosím vašu dôstojnosť o vyhovenie mojej žiadosti. V prípade, že tak urobíte, veľmi láskavo by som vás prosil, keby ste mi poskytli ešte nasledujúce informácie. Keď opustím terajšie miesto, čo by som si mal vziať so sebou: knihy, odev, atď., ako dlho budem v Steyli, a všetko, čo vaša dôstojnosť považuje za nevyhnutné. Očakávajúc v dôvere a radostnom očakávaní vyplnenie mojej žiadosti, ktorú ešte raz opakujem, zostávam s úctou, Váš úctivý služobník v Najsvätejšom Srdci, Jozef Freinademetz.“

V priebehu dvoch týždňov dostal rektorovu odpoveď, ktorá bola priaznivá. Rektor mu odporučil, aby sa trošku venoval francúzštine, usilovne sa naučil naspamäť časti z Vulgáty, a aby si preštudoval životopisy svätých. Freinademetz na ňu odpovedal s veľkou radosťou a vďačnosťou. Spomenul, že nebude môcť odísť do Steylu pred Veľkou nocou, kvôli záväzkom vyučovania, ktoré ešte má. Ba nebude to asi možné ani pred do júla, pretože až vtedy budú vysviacky a biskup ho bude môcť nahradiť novokňazom.

Biskup Gasser mu dal písomný súhlas so žiadosťou. „Nech je už táto obeta akokoľvek ťažká kvôli nedostatku kňazov, nemôžem ju odmietnuť, pretože sa zdá, že Boh volá stále intenzívnejšie. K Vášmu „hľa, tu som“ musím teda dať svoj súhlas.“ Štvrtého júla dostal Freinademetz dekrét z biskupského ordinariátu, v ktorom ho formálne uvoľňujú z diecézy, aby mohol vstúpiť do misijného seminára.

Talentovaný 26. ročný kňaz, plný ideálov a totálnej oddanosti nasledovať Božie volanie, bol teraz k dispozícii novému semináru v Steyli.

Prvé stretnutie s Arnoldom Janssenom

V júli bol Arnold v Ríme, kde sa zúčastnil na audiencii u sv. Otca. Potom cestoval do Ankony, Loreta až nakoniec prišiel do Bressanone, kde sa mu dostalo srdečného privítania v kapucínskom kláštore. Tu sa stretol aj s Jozefom Freinademetzom, ktorého už predtým informoval o svojom príchode do Bressanone. Pre Freinademetza bolo stretnutie s Arnoldom zdrvujúcim sklamaním, ktoré nikdy nezabudne, ani neskôr v Číne. Na jednej strane tu bol Freinademetz, od prirodzenosti priateľský a milý, na druhej Arnold Janssen, odmeraný, cieľavedomý matematik. To teda bolo povzbudenie k misiám! Treba však aj spomenúť, že Arnold si dával veľký pozor, aby nedal najavo, že sa špeciálne zaujíma o nového uchádzača. Mohol to však byť aj rozdiel medzi severným Nemeckom a južným Tirolskom, medzi Nemcami a Románmi? Boli to muži rozdielnych charakterov, avšak plní viery a túžby pracovať pre Božie kráľovstvo v Číne. Freinademetz prehltol svoje sklamanie a zotrval vo svojom rozhodnutí.

Spolu potom navštívili biskupa Gassera. „Bol mimoriadne priateľský“ napísal Arnold Janssen vo svojich spomienkach o 20 rokov neskôr. Keď Arnold v r. 1875 navštívil biskupa v Innsbrucku, Gasser bol prvým biskupom Rakúsko – Uhorskej monarchie, ktorý mu dal vrelé odporúčanie k otvoreniu misijného seminára. Okrem toho aj bohoslovec z jeho diecézy, Francis Xavier Reichart, bol jedným z prvých, ktorí sa k nemu v r. 1875 pridali.  Kvôli nezrovnalostiam bol však po niekoľkých mesiacoch prepustený. Teraz biskup Gasser zopakoval svoje náklonnosť k misijnému semináru a pri prepúšťaní Freinademetza povedal: „Bressanonský biskup hovorí nie, ale katolícky biskup hovorí áno. Vezmite môjho syna Freinademetza a urobte z neho prvotriedneho misionára.“

Odchod z domu

V nedeľu, dva týždne po stretnutí s rektorom Janssenom kázal Jozef v San Martino o poklade, ktorým je katolícka viera. Už v úvode sa dotkol misií, keď pripomenul, že ukrižovaný Spasiteľ vystiera ruky aby objal celé ľudstvo, všetky národy. Každý by mal spočinúť v tieni kríža a tam nájsť posilu. Všetky národy sveta by sa mali zoradiť do procesie a prísť pod kríž, ako mártotratný syn, aby získali odpustenie. Potom si položil rečnícku otázku: Je naša viera tou vzácnou perlou, pravým náboženstvom? A odpovedal si na ňu podaním veľmi čierneho obrazu pohanstva. Bornemann píše, že „akoby zabudol na všetko, čo ho profesor Zobl učil o zrnkách pravdy, ktoré sa môžu nachádzať aj v pohanských náboženstvách.“

Rektorovi Janssenovi napísal, že po sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ešte niekoľko dní strávi doma a 29. augusta sa vydá na cestu do Steylu.

V nedeľu 18. augusta mal rozlúčkovú slávnosť v Abtei. Čítalo sa čítanie o mýtnikovi v chráme. Jozef sa cítil ako práve tento mýtnik, pretože milosrdný Boh, ktorý si volí malých, slabých a často aj veľkých hriešnikov, aby boli jeho služobníkmi, nástrojmi, si vyvolil aj jeho aby mal podiel na milosti, ktorej by nebol hodný po celú večnosť. „Počujem hlas Dobrého Pastiera, ktorý ma volá, aby som išiel s ním do pustatiny hľadať ovečky, ktoré zablúdili. Volá ma, aby som s ním šiel hľadať nešťastných bratov, ktorý tam za morom nevedia nič o nebeskom Otcovi, nič o milujúcom Vykupiteľovi, nič o Preblahoslavenej Panne Márii, a nič o dome nášho Otca na nebi. So slzami v očiach vystierajú ruky a volajú o pomoc. Nuž, čo iné môžem urobiť, ako sa vydať na cestu plný radosti a dôvery v Ježiša, Dobrého Pastiera, a v Máriu, Hviezdu morskú, a povedať mu: „Ecce, venio – hľa, prichádzam.... Už skoro od vás odídem. Boh vie, možno sa už neuvidíme až do súdneho dňa. Nemôžem poprieť, že je to pre mňa ťažké zanechať svojich drahých rodičov a toľkých priateľov a dobrodincov. Ale napokon nežijeme len pre tento svet. Boh nás stvoril pre vyššie ciele; nie vychutnávať život, ale pracovať tam, kde nás Pán volá.“ Preto odchádzam v dôvere a v pokoji na miesto, ktoré mi Pán ukazuje. Slovami proroka Simeona volám: Nunc dimittis – teraz mi dovolíš odísť Pane.“ Na záver všetkým prisľúbil, že sa za nich bude modliť.

Slzy sa rinuli z očí jeho rodičov, sestier, bratov, príbuzných i rodákov, keď počuli tieto slová a vedeli, že sa s ním musia rozlúčiť.

Do Steylu cestoval cez  Brennerský priesmyk, Innsbruck a Mníchov. Z cesty napísal rodičom list, v ktorom písal:  „Hneď, keď som sa začal cítiť opustený celým svetom ako sirota, pocítil som pravdivosť slov, ktoré mi povedal istý priateľ: „Čím ďalej sme od ľudí, a čím viac sme sami, tým sme bližšie pri Bohu“. Hneď potom ma naplnil pocit spokojnej radosti a povedal som si: „Zanechal si všetko kvôli Bohu, preto Boh nikdy na teba nezabudne.“ Potom som si vzal do rúk knižku od Tomáša Kempenského – jediného spoločníka, ktorého som si zobral na cestu – a prvé riadky, na ktorých spočinuli moje oči boli slová Krista: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, a ja vás posilním.“ Potom ešte pridal: „Môj všeobecný dojem z cesty by sa dal najlepšie vyjadriť slovami matky, ktorá zvyčajne hovorieva: Ó deti, ďakujte Bohu, že žijete v Abtei. Nik, kto nie je priamo povolaný Bohom by nikdy nemal opustiť Abtei.“

 

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Jozef  Freinademetz  Rozhodnutie  Čína  misie  odchod  domov  misionár  SVD  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie